Filter za pretragu

Idi napred
GEZE.COM

Pronađeno 613 rezultata

Saopštenja za javnost 2022

GEZE tehnologija vrata ponovo je odlikovana plaketom Architects’ Darling

Oko … arhitekata i projektanata je i ove godine ponovo učestvovalo u glasanju za plakete Architects’ Darling. Oni su LED podni senzorni taster kompanije GEZE odlikovali bronzanom medaljom. Tako je ovo preduzeće duge tradicije ponovo zabeležilo uspeh na ovom takmičenju.

Uputstvo za montažu

MBZ 300 upravljačka jedinica sa napajanjem u slučaju nužde

230V 230V 230V 24V 230V 24V MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 PME PM PME CM DM SM DM ERM WM Reset MBZ300 Řídicí centrála nouzového proudu 147642-04 Reset CS Návod k montáži  MBZ300 Obsah Symboly a prostředky znázornění … Ručení za výrobek … 2 … Bezpečnostní pokyny … Všeobecné údaje … Chování v případě požáru … Používání k určenému účelu … 2 Funkce a vlastnosti … Přehled - řídicí centrála nouzového proudu RWA … Vlastnosti … Modulární princip GEZE MBZ300 … Komponenty centrály MBZ300 … Standardní centrály … Předkonfigurované centrály specifické pro daný objekt … 3 Montáž … Větrání skříňového rozvaděče … Vybavení a konfigurace centrály MBZ300 … Připojení centrály MBZ300 … 13 Instalace modulu CAN … 19 … Uvedení do provozu … 21 … provoz … 21 … Všeobecné údaje o provozu … 21 Režim větrání … 21 Režim poplachu … 22 Výpadek proudu a porucha … 24 … Popis modulů … 25 … Power modul PM … 25 Extenze power modulu PME … 27 Control modul CM … 28 Senzorový modul SM … 31 Drive modul DM / DME … 33 Modul počasí WM … 37 Reléový modul ERM … 40 … Přehled ukazatelů … 41 … Konfigurace modulu … 42 … Údržba … 43 … Údržba centrály … 43 10 Nápověda v případě problémů … 43 11 Skladování … 44 12 Likvidace … 44 13 Technické údaje … 45 … Pojistky … 46 MBZ300 Bezpečnostní pokyny Symboly a prostředky znázornění Výstražná upozornění V tomto návodu jsou používána výstražná upozornění, která vás varují před vznikem věcných škod a úrazů osob. XX Přečtěte si tato výstražná upozornění a vždy se jimi řiďte XX Dodržujte všechna opatření, o nichž informují výstražné symboly a výstrahy. Výstražný symbol Výstražné slovo Význam NEBEZPEČÍ Nebezpečí pro osoby. Nedodržení pokynu vede ke smrtelným nebo těžkým úrazům. VÝSTRAHA Nebezpečí pro osoby. Nedodržení pokynů může mít za následek smrtelné nebo těžké úrazy. OPATRNĚ Nebezpečí pro osoby. Nedodržení pokynů může mít za následek lehká zranění. Další symboly a prostředky znázornění Ke zdůraznění správné obsluhy jsou důležité informace a technické pokyny zvlášť zvýrazněny. Symbol Význam Znamená „Důležité upozornění“ informace k zabránění vzniku hmotných škod, k pochopení nebo k optimalizaci pracovních postupů znamená „Dodatečná informace“ XX Symbol k provedení činnosti: Zde musíte něco udělat. XX V případě činností, které sestávají z několika kroků, dodržujte uvedené pořadí. Ručení za výrobek V souladu s odpovědností výrobce za jeho výrobky, definovanou v zákonu o odpovědnosti za škody způsobené výrobkem, je třeba se řídit informacemi obsaženými v této brožuře (informace o produktu a použití v souladu s určením, nesprávné použití, výkon produktu, údržba produktu, povinnost informovanosti a školení). Jejich nedodržování zbavuje výrobce povinnosti dodržení záruky. Při kombinaci s cizími výrobky nepřebírá společnost GEZE žádnou záruku. … Bezpečnostní pokyny Všeobecné údaje Údaje v této brožuře se vztahují vždy na standardní konfigurace z výroby. Změny softwarové konfigurace centrály smí provádět pouze instruovaný odborný personál společnosti GEZE. Za škody, vzniklé v důsledku zásahů do centrály, které výrobce příp. jeho dodavatel neschválí, nelze uplatňovat vůči výrobci centrály žádný nárok na záruku/ručení. Při připojení komponentů se musejí dodržovat údaje uvedené v tomto popisu. Plánování a výpočet rozvodné sítě náleží odbornému zřizovateli a musí se provést v souladu se zákonnými předpisy (v Německu např. podle směrnice MLAR). XX Před spuštěním zařízení do provozu proveďte a zaprotokolujte měření izolace rozvodné sítě zařízení. XX V případě potřeby podpory ohledně plánování a projektování zařízení kontaktujte společnost GEZE. K zajištění bezpečnosti osob se musejí dodržovat tyto pokyny. XX Okamžitě odstraňte všechny poruchy zařízení. XX Návod k montáži je třeba ukládat vždy na dosah centrály (např. v plastovém obalu přímo na předních dveřích k centrále). … Bezpečnostní pokyny MBZ300 Povinnosti provozovatele XX Zajistěte pracoviště proti neoprávněnému vstupu. XX Zajistěte, aby montáž, uvedení do provozu a údržbu prováděl pouze odborný personál autorizovaný společností GEZE. Při svévolných změnách na zařízení, nepřebírá GEZE žádnou odpovědnost za vzniklé škody. XX Zajistěte, aby klíče skříňového rozvaděče a tlačítka RWA byly k dispozici pouze proškolenému personálu. Elektrické zařízení XX Před prováděním prací na elektrickém zařízení přerušte přívod napětí (síť a akumulátor) a zkontrolujte odpojení od napětí. XX Zajistěte, aby připojení k síťovému napětí provedl pouze kvalifikovaný elektrikář. Připojení k síti a zkouška ochranného vodiče se musí provést v souladu s DIN VDE 0100-600. XX Zajistěte, aby práce vykonával pouze kvalifikovaný elektrikář nebo „kvalifikovaný elektrikář pro omezené činnosti“. XX Jako zařízení pro odpojení od sítě použijte 2-pólový pojistkový automat na místě instalace s možností zablokování v souladu s příslušným proudovým zatížením vodiče. Po otevření krytu zařízení je přístup k dílům vodícím napětí volný. Před zásahem do centrály se musí zařízení odpojit od napájecího a akumulátorového napětí. Připojovací svorky komponentů zařízení vedou částečně malé napětí ≤50 V. XX Síťové a akumulátorové napětí připojte až po připojení všech komponentů zařízení. XX Při výměně akumulátorů používejte pouze akumulátory doporučené společností GEZE. XX Zajistěte, aby centrálu nemohly otevřít nepovolané osoby. XX Použijte pouze kabely, které jsou uvedeny ve schématu kabelů. Stínítka nainstalujte podle schématu zapojení. XX Typy kabelů (např. požární kabely) a potřebný druh ochrany stanovte se souhlasem místního přebíracího úřadu. XX U vodičů typu lanko zásadně používejte izolované dutinky. XX Provést izolaci nepoužívaných žil. XX Volné kabely pohonu zajistěte kabelovými vazači. Údržba V případě potřeby, minimálně jednou za 12 měsíců, musí provést společností GEZE autorizovaný odborník zkoušku bezpečnostní techniky s údržbou. Obdržíte přitom písemné potvrzení o zkoušce. Nejpozději po … letech se musí vyměnit všechny akumulátory. Náhradní díly Při kombinaci s cizími výrobky nepřebírá společnost GEZE žádnou záruku. XX Při opravách a údržbě se mohou používat pouze originální díly GEZE. Předpisy a normy Nároky vyplývající ze záruky předpokládají montáž, instalaci a údržbu provedenou odbornou firmou podle údajů výrobce. Dodržování všech relevantních zákonných předpisů a instruování o náležité obsluze je povinností provozovatele, příp. zřizovatele pověřeného provozovatelem. XX Údržbu zařízení je třeba provádět podle zákonných předpisů. XX Dodržujte údaje o údržbě. XX Řiďte se nejaktuálnějšími stavem směrnic, norem a předpisů specifických pro danou zemi, obzvláště: àà ASR A1.6 „Okna, nadsvětlíky, průhledné stěny“. àà DIN VDE 0100-600 „Instalování nízkoproudých zařízení“ àà DIN EN 60335-2-103 „Bezpečnost elektrických přístrojů pro domácnost a na podobné účely; zvláštní požadavky na pohony, vrata, dveře a okna“ àà Předpisy úrazové zábrany, zejména předpis … „Předpis úrazové zábrany, zásady prevence“ Německých zákonných úrazových pojišťoven (DGUV) a předpis … „Předpis úrazové zábrany, elektrická zařízení a provozní prostředky Německých zákonných úrazových pojišťoven (DGUV). àà VDE 0833 „Zařízení pro ohlašování nebezpečí při požáru, vloupání a přepadení“ àà VDE 0815 „Instalační kabely a vedení pro telekomunikační zařízení a zařízení pro zpracování informací“ àà MLAR „Směrnice o vzorových vodicích zařízeních“ … MBZ300 … Funkce a vlastnosti Chování v případě požáru Výstraha! Ohrožení života při poruchách funkcí v případě požáru, protože záchranné cesty mohou být zakouřené! Zařízení musí fungovat bez poruch. XX Všechny poruchy nechte okamžitě odstranit. XX Svítí-li žlutý indikátor poruch tlačítka RWA, okamžitě informujte příslušné místo. V případě požáru se stisknutím RWA tlačítka spustí funkce řídicí centrály RWA. K resetování požárního poplachu smí řídicí centrálu nouzového proudu RWA otevřít pouze instruovaný obsluhující personál. Přitom se musejí dodržovat bezpečnostní upozornění a předpisy o protipožární ochraně. … Používání k určenému účelu Pomocí řídicí centrály nouzového proudu se větrají prostory a v případě požáru se automaticky odvede kouř. Řídicí centrála MBZ300 odpovídá uznávaným technickým pravidlům a platným bezpečnostním předpisům. Zařízení je určeno výlučně pro použití v suchých prostorách. … Funkce a vlastnosti Řídicí centrála nouzového proudu RWA je centrální řídicí přístroj, na který jsou připojeny všechny komponenty. Řídicí centrála nouzového proudu RWA řídí chování komponentů, napájí proudem a překlenuje výpadky sítě. Řídicí centrála nouzového proudu RWA řídí odvod kouře a tepla (RWA) ze schodišť, podnikových hal atd. Pomocí pohonů se řídí okna a otvory pro odtah kouře pro běžný provoz větrání. V případě požárního poplachu se okna a otvory pro odtah kouře automaticky otevřou nebo zavřou, v závislosti na konfiguraci řídicí centrály nouzového proudu RWA. … Přehled - řídicí centrála nouzového proudu RWA g a s h MBZ 300 d f INFO j … 2 … 4 Pohony oken a klapek odtahu kouře Větrací tlačítko Řízení za deště/větru Alarmové/poruchové signály … 6 … RWA tlačítko Kouřový hlásič a termodiferenciální hlásič Poplach externí centrály pro hlášení požáru … Funkce a vlastnosti … MBZ300 Vlastnosti àà Řízení elektromotorických 24 V DC pohonů pro odtah kouře a tepla v případě požáru àà Řízení přirozeného větrání (v případě potřeby také spuštění generátorů tlakového plynu a přídržných magnetů) àà Zpracování spouštěcích signálů manuálních a automatických hlásičů požáru a zařízení pro hlášení hlášení požáru àà Manuální a automatické řízení větrání (pomocí větracích tlačítek, senzorů deště a větru, termostatů atd.) àà Odeslání všech důležitých provozních stavů externím vyhodnocovacím prvkům àà Možnost údržby, konfigurace a aktualizace pomocí PC - softwaru pro Windows© (přes USB přípojku) àà Integrace do externího BUS systému (např. CAN) àà Provoz NRA/RWA při výpadku sítě prostřednictvím akumulátorů àà Monitorování vedení všech připojených manuálních a automatických hlásičů, jako i vedení pohonu àà Optické provozní hlášení a hlášení poruch pro rychlou lokalizaci poruchy àà Digitální ukládání důležitých provozních stavů a servisních nastavení àà Interní BUS systém pro modulární vybavení àà Power-Modul PM pro řízení a monitorování síťového a akumulátorového napětí, jako i nabíjecího spínání a akumulátoru àà Rozšíření Power modulu PME pro řízení a monitorování u více než jednoho spínacího síťového dílu (max. … spínací síťové díly 24 A pro 72 A) àà Řídicí modul CM pro připojení manuálních a automatických hlásičů požáru, jakož externích spouštěcích signálů NOUZ. OTEV.; s USB přípojkou àà Senzorový modul SM s možnostmi připojení jako řídicí modul CM. Senzorový modul předpokládá, že je Control modul je k dispozici. àà Drive modul DM pro max. 10 A proudu pro připojení pohonů 24 V DC, různých tlačítek a řídicích jednotek. Pomocí příslušného programování lze spustit, příp. napájet generátory tlakového plynu nebo přídržné magnety. àà Povětrnostní modul WM pro provoz senzorů větru a deště a v případě požáru otvírání a zavírání kouřových klapek podle směru větru àà Reléový modul ERM pro hlášení poruchových a provozních stavů prostřednictvím … relé hlášení. àà USB rozhraní pro konfigurování a kontrolování centrály pomocí softwaru, pro aktualizování a ukládání informací pro uživatele àà Teplotní senzor pro nabíjení akumulátoru, které je závislé na teplotě Všechny moduly se nacházejí v uzamykatelné skříni (na omítce) z lakovaného ocelového plechu (RAL 7035) s uzavírací vložkou (dvojitá zubová, … mm), třída ochrany IP 30. Rozměry skříně jsou závislé na verzi a vybavení centrály. … Modulární princip GEZE MBZ300 Konfigurace hardwaru àà Moduly se mohou namontovat na standardní lištu (TS 35). Po správném zapojení se pomocí BUS okamžitě identifikuje modul a automaticky jej začlení do systému. Chyba při zapojení se signalizuje rychlým blikáním provozních ukazatelů nebo ukazatelem poruch (viz kapitola … .5). Konfigurace softwaru àà Díky modulárnímu systému je možné provést mnohostrannou úpravu požárních úseků a větracích skupin. àà Díky možnosti softwarové konfigurace a rozsáhlé oblasti použití modulů jsou pro speciální aplikace málo potřebné speciální zabudované prvky v centrále. … Komponenty centrály MBZ300 … .1 Napájení energií (v závislosti na verzi) àà àà àà àà … 1 spínací síťový zdroj 10 A a … akumulátory pro nouzový proud 12 V (minimální vybavení) … spínací síťový zdroj 24 A a … akumulátory pro nouzový proud 12 V … spínací síťové zdroje 24 A (= 48 A) a … akumulátory pro nouzový proud 12 V … spínací síťové zdroje 24 A (= 72 A ) a … akumulátory pro nouzový proud 12 V (maximální vybavení) MBZ300 … .2 Funkce a vlastnosti Moduly àà Power modul PM: àà 24 A nebo 10 A (v závislosti na spínací síťovém dílu), možné při MBZ300 N8 max. … A àà Extenze power modulu PME: àà 24 A nebo 10 A dodatečně (v závislosti na spínacím síťovém zdroji) pro 2. nebo 3. Síťový spínací zdroj àà Control modul CM (je zapotřebí přesně … pro první požární úsek): àà Linie hlásičů (max. 3) a přípojka pro řízení větracího systému àà USB port àà Řídicí povely větracího systému jsou nadřazeny senzorovým modulům (jiným požárním úsekům) àà Senzorový modul SM (pro další požární úseky) (max. 16 na jednu centrálu): àà Linie hlásičů (max. 3) a přípojka pro řízení větracího systému (přídavné) àà Řídicí povely větracího systému jsou podřazeny Control modulu àà Drive modul DM , příp. DME: àà Linie pohonů do max. 10 A/20 A (při odpovídající softwarové konfiguraci lze spustit generátory tlakového plynu nebo přídržné magnety) àà Připojení řízení větrání a provozních ukazatelů àà Povětrnostní modul WM (zapotřebí max. 1): àà Připojení senzoru větru a deště a/nebo snímače směru větru àà Reléový modul ERM: àà … bezpotenciálových hlásících kontaktů pro poruchové a provozní stavy … Standardní centrály Od společnosti GEZE jsou k dostání následující standardní centrály: Standardní centrály MBZ300 N8 N10 N24 velikost skříňového 300 × 400 × 200 400 × 500 × 200 600 × 600 × 250 rozváděče š x v x h [mm] mat. č. 185684 137016 137017 výstupní proud pro … A 10 A 24 A pohony (max.) síťové zdroje (zabu- 1×10A 1× 10 A 1× 24 A dované) moduly (zabudo1×PM 1× PM 1× PM 1× CM vané) 1×CM 1× CM 1×DM 1× DM 3× DM požární úseky větrací skupiny místa pro další moduly akumulátory (lze použít) přípojka akumulátoru … 1 … 1 … 8 … Ah 12 Ah … 3 18 17 Ah, 24 Ah, 38 Ah plochá zástrčka plochý konektor kabelové očko 4,8 mm 6,3 mm M5 N48K N48G N72 600 × 600 × 250 600 × 800 × 250 600 × 800 × 250 137017 48 A 137018 48 A 137018 72 A 2× 24 A 2× 24 A 3× 24 A 1× PME 1× PM 1× CM 6× DM … 6 … 1× PME 1× PM 1× CM 6× DM … 6 13 2× PME 1× PM 1× CM 9× DM … 9 … 24 Ah, 38 Ah 24 Ah, 38 Ah 38 Ah kroužkové kabe- kroužkové kabe- kroužkové kabelové oko M5 lové oko M5 lové oko M5 Možnosti rozšíření: àà další větrací skupiny zabudováním přídavných Drive modulů DM àà Další protipožární úseky nebo poplachové linie vestavbou přídavných senzorových modulů SM (není možné u MBZ300 N8) … Montáž … MBZ300 Předkonfigurované centrály specifické pro daný objekt Podle standardních centrál dodává společnost GEZE i centrály, které jsou předkonfigurovány podle specifiky objektu (mat. č. 137453). Pro tyto centrály lze zvolit nejrůznější konfigurace, např. àà Výkonový rzsah a velikost krytu v závislosti na základní centrále (N10, N24 …) àà Počet a pořadí modulů àà Drive modul DM, DME àà Senzorový modul SM àà Dodatečné reléové moduly ERM pro provozní a poruchová hlášení àà Povětrnostní modul WM àà CAN modul k propojení několika centrál àà Dodatečné řadové svorky pro DME nebo větší kabelové průřezy àà Velikost akumulátoru àà Přednastavení různých parametrů, např. àà hlásící kontakty àà Konfigurace skupin větrání àà Konfigurace požárních úseků … Montáž Montážní pořadí (přehled) Před začátkem prací zkontrolujte podle dodacího listu kompletnost a správnost dodávky (velikost centrály, akumulátory, moduly atd.). Pozdější reklamace nelze uznat. àà Řídicí centrála nouzového proudu MBZ300 se musí namontovat na místo chráněné před teplem. XX Skříňový rozvaděč a řídicí centrálu nouzového proudu MBZ300 nechte při našroubování podržet pomocníky. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX … Zkontrolujte konfiguraci vybavení řídicí centrály nouzového proudu MBZ300 a v případě potřeby přizpůsobte/ doplňte. Bezpečně upevněte skříň a zajistěte, aby byla snadno přístupná pro údržbu. Vyznačte upevňovací otvory. Pro podklad zvolte vhodné upevňovací prostředky. Vyvrtejte otvory a opatřete hmoždinkami. Našroubujte skříňový rozvaděč. Našroubujte řídicí centrálu nouzového proudu MBZ300. Namontujte pohony a řídicí prvky (dodržujte povolené přípojné hodnoty a údaje příslušných montážních návodů). Podle průměru kabelu odřízněte stupňovou vsuvku. Kabel zaveďte stupňovou vsuvkou do centrály. Připojte externí komponenty. Připojte napájení ze sítě. Namontujte akumulátory a připojte. Zařízení uveďte do provozu. Větrání skříňového rozvaděče Ve skříňovém rozvaděči jsou zabudovány akumulátory, které se z bezpečnostních důvodů musí větrat. Za tím účelem jsou na přední části skříňového rozvaděče větrací otvory a na skříňovém rozvaděči nahoře větrací zátka. Škody následkem přehřátí XX Nezavírejte otvory (1) na přední části skříňového rozvaděče. XX Větrací zátku (2) nahoře na skříňovém rozvaděči neodstraňujte nebo nezavírejte. Otvory … Větrací zátka MBZ300 … Montáž Vybavení a konfigurace centrály MBZ300 Přehled modulů a komponentů àà Power modul PM àà Extenze power modulu PME (rozšíření) àà Control modul CM (řídící modul) àà Senzorový modul SM àà Drive modul DM / DME (modul pohonu) àà Povětrnostní modul WM (modul počasí) àà Reléový modul ERM àà Síťový zdroj 10 A, PS10A àà Síťový zdroj 24 A, PS24A Minimální a maximální vybavení àà Minimální vybavení se skládá z … spínacího síťového zdroje, … napájecího modulu PM, … kontrolního modulu CM a … hnacího modulu DM. àà Maximální vybavení může obsahovat až 64 sběrnicových modulů při max. 72 A (3 spínací síťové zdroje, každý s 24 A). Při vyšší spotřebě výkonu lze několik centrál konfigurovat pomocí softwaru jako jednotku. … .1 Stanovení správného vybavení centrály Spínací síťové díly a Power moduly Počet potřebných spínacích síťových dílů a příp. potřebných rozšíření Power modulu PME vyplývá z maximálního proudu. Je zapotřebí vždy jeden Power modul PM. Pro každý další spínací síťový díl je zapotřebí vždy … PME. XX Z maximální potřeby proudu stanovit: àà Počet spínacích síťových zdrojů (10 A nebo 24 A, max. … spínací síťové díly) àà Počet rozšíření Power modulu (PME, každý s 24 A max., … na spínací síťový zdroj, max. … PM + … PME) àà Typy akumulátorů pro zásobování nouzovým proudem Akumulátory pro napájení nouzovým proudem XX Při výběru akumulátorů dodržujte následující: àà Doba překlenutí pro provoz nouzového proudu v případě výpadku ze sítě àà Max. hnací proud àà Počet a typ modulů àà Počet připojených hlásičů Napájení nouzovým proudem musí být zajištěno na dobu 72 hodin a provoz motoru musí být následně možný dalších 180 sekund (2x otevření a 1x zavření) při maximálním proudu motoru. Typická vlastní spotřeba modulů (při napětí akumulátoru 24 V) àà Power modul PM 16,1 mA àà Extenze power modulu PME 0,0 mA àà Control modul CM 20,6 mA (včetně … ukončení linie hlásičů) àà Senzorový modul SM 12,6 mA (včetně … ukončení linie hlásičů) àà Drive modul DM 5,3 mA àà Drive modul DME 5,3 mA àà Povětrnostní modul WM 13,0 mA àà CAN modul 6,0 mA àà Reléový modul ERM 6,0 mA Maximálně povolená spotřeba vlastního proudu všech modulů centrály SNT / Aku 8A 10 A 24 A 48 A 72 A … Ah 48 mA 42 mA 12 Ah 17 Ah 24 Ah 38 Ah 120 mA 70 mA 140 mA 120 mA 80 mA 240 mA 200 mA 170 mA 100 mA 350 mA 300 mA 300 mA 300 mA SNT = spínací síťový zdroj Při výběru akumulátorů dbejte na velikost skříňového rozváděče . … Montáž MBZ300 Příklad volby potřebné kapacity akumulátoru v případě standardních centrál MBZ300: Kapacita N8 N10 N24 akumulátoru … Ah proud motoru 8A 2× DM 20× RWA tlačítko 20× hlásič kouře 12 Ah Proud motoru: – 10 A 1× SM, 5× DM 20× RWA tlačítko 30× hlásič kouře 17 Ah – Proud motoru: 24 A 1× SM, 8× DM 30× RWA tlačítko 30× hlásič kouře 24 Ah – Proud motoru: 24 A 4× SM, 12× DM 40× RWA tlačítko 60× hlásič kouře 38 Ah – Proud motoru: 24 A 8× SM, 24× DM 60× RWA tlačítko 60× hlásič kouře N48K N48G N72 – – – – – – Proud motoru: 48 A 1× SM, 9× DM 30× RWA tlačítko 40× hlásič kouře Proud motoru: 48 A 5× SM, 22× DM 60× RWA tlačítko 60× hlásič kouře Proud motoru: 48 A 1× SM, 9× DM 30× RWA tlačítko 40× hlásič kouře Proud motoru: 48 A 5× SM, 22× DM 60× RWA tlačítko 60× hlásič kouře – Proud motoru: 72 A 3× SM, 18× DM 40× RWA tlačítko 60× hlásič kouře Při odlišné kombinaci se musí vypočítat potřebná kapacita. Drive moduly DM pro skupiny větrání Drive modul DM umožňuje max. 10 A (u MBZ300 N8 max. … A) pro připojení větrací skupiny. Příklady výpočtu: Spotřeba proudu 16 A 30 A Drive modul 10 A … (20 A) … (30 A) Spínací síťové díly 1x 24 A 1x 24 A + 1x 10 A Power modul … (PM) … (PM + PME) Řídicí modul CM a senzorový modul SM V každém případě je zapotřebí jeden Control modul CM. Monitoruje první požární úsek. Pro každý další požární úsek je zapotřebí vždy … senzorový modul SM. Modul počasí Jeden povětrnostní modul WM bude potřebný, pokud se má větrání řídit přes senzory větru a deště nebo pokud v případě požáru je nutné provést otvírání nebo zavírání závislé na směru větru. Reléový modul ERM Reléový modul ERM umožňuje hlášení poruchových a provozních stavů. Má … bezpotenciálových hlásících relé, které lze konfigurovat se systémovým softwarem. Skříň Velikost skříně vyplývá z počtu a uspořádání modulů, počtu potřebných spínacích síťových zdrojů a velikosti akumulátorů. 10 MBZ300 … .2 Montáž Potřeba místa pro moduly a komponenty na montážní liště (šířka) Moduly àà Control modul CM, Senzorový modul SM, Reléový modul ERM, Drive modul DM, Weather modul WM àà cca 23 mm àà Power modul PM, extenze power moduu PME, DME àà cca 46 mm Příklady àà PM, CM a DM (minimální vybavení): 46 + 23 + 23 = 92 mm – nebo – s WM: 92 + 23 = 115 mm ERM ~101 mm , DME MBZ300 ~ MBZ300 ~ ~125 mm ~125 mm Spínací síťové díly PS 10A PS 24A ~85 mm ~175 mm V případě pouze jednoho spínacího síťového zdroje s 10 A se tato potřeba místa na montážní lištu připočítá k místu potřebnému pro moduly. Jinak se spínací síťové zdroje nacházejí na samostatné montážní liště. … .3 Rozměry akumulátorů Typ akumulátoru NP 7-12 NP 12-12 NP 17-12 I NP 24-12 I NP 38-12 I Jmenovité napětí [V] 12 12 12 12 12 Kapacita [Ah] Délka [mm] Šířka [mm] … 12 17 24 38 151 151 181 166 197 65 98 76 175 165 Výška [mm] Hmotnost [kg] 97,5 2,2 97,5 4,09 167 5,97 125 8,92 170 13,93 Rozměry platí pouze pro … akumulátor. Pro jednu centrálu jsou potřebné … akumulátory. Typ pólu 4,8 mm 6,3 mm M5 M5 M5 11 Montáž … .4 MBZ300 Uspořádání modulů na montážní liště Uspořádání modulů na montážní liště se musí bezpodmínečně dodržet. XX Moduly na montážní liště umístěte v následujícím pořadí přímo vedle sebe (zleva doprava): àà Rozšíření Power modulu PME (pokud je k dispozici) àà Power modul PM àà Control modul CM a příslušné Drive moduly DM (pokud jsou k dispozici) àà Na každý další požární úsek - senzorový modul SM a příslušné Drive moduly DM (pokud jsou k dispozici) àà Povětrnostní modul WM (pokud je k dispozici) Minimální vybavení: S jedním rozšířním Power modulu PME: S dvěma rozšířeními Power modulu PME: 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 NEBO CM PM CM PM PME DM Reset MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 DM PME PME PM CM DM Reset Požární úsek … DM … .5 MBZ300 NEBO Reset Požární úsek … DM DM Požární úsek x DM DM DM ERM MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 CM SM SM ERM WM Reset Reset Reset Změna konfigurace modulů Pokud nebylo zařízení ještě konfigurováno pomocí PC, automaticky se rozpozná počet, druh a pořadí modulů po každém novém startu a zahrne do standardní konfigurace (funkce učení). Pokud by se mělo dodatečně změnit ještě přiřazení hnacích modulů k požárním úsekům (např. zabudování dodatečného modulu SM), musí se provést nová konfigurace zařízení. XX Stiskněte tlačítko RESET na CM modulu na dobu cca 20 s, dokud nezačnou blikat všechny provozní LED diody. Moduly se nyní automaticky adresují nanovo. XX 12 Moduly spojujte a odpojujte v beznapěťovém stavu, předtím odpojte přívod síťového napětí a akumulátor. MBZ300 … Montáž Připojení centrály MBZ300 Pro moduly existují následující tři druhy připojení àà Napájení napětím àà Power modul PM àà Extenze power modulu PME àà Drive modul DM àà BUS přípojka (plochý kabel) àà Všechny moduly (pouze spojení PME – PM na horní straně modulu, zbývající moduly na spodní straně) àà externí komponenty àà Hlásiče, pohony atd. (zásuvné svorky na horní straně modulu) … .1 Připojení napájecího napětí Musí se připojit následující (pokud se to ještě neprovedlo ve výrobě): àà Interní napájení proudem àà Akumulátory (kromě toho se musí umístit v centrální skříni) àà Spínací síťové zdroje na Power modulu PM a rozšíření Power modulu PME àà Drive modul DM na napájecím napětí Všechny ostatní moduly nepotřebují připojení na napájecí napětí. Další obrázky zobrazují přípojku pro: àà … Power modul PM se … spínacím síťovým dílem 10 A nebo 24 A (u MBZ300 N8 max. … A) àà … Power modul PM s … rozšířením Power modulu PME a2 spínacími síťovými díly 10 A nebo 24 A àà … Power modul PM s … rozšířeními Power modulu PME a … síťovými spínacími díly 10 A nebo 24 A Počet Drive modulů DM, které lze připojit na spínací síťový zdroj s PM nebo PME, závisí na maximální spotřebě proudu na příslušném spínacím síťovém dílu. Příklady použití: àà Spínací síťový díl 10 A s … DM při spotřebě proudu 10 A (při MBZ300 N8 max. … A) – nebo – spínací síťový díl 10 A s … DM u dvou skupin větrání s max. spotřebou proudu každý … A àà Spínací síťový zdroj 24 A pro … DM s max. spotřebou proudu každý 10 A – nebo – spínací síťový díl 24 A pro … DM, pokud se max. spotřeba proudu 10 A na jeden DM a 24 A celkově nepřekročí Připojení s jedním spínacím síťovým dílem Sicherung … 1 … 1 37 36 35 33 32 … pojistka 52 51 … 3 … 1 10A 25A bei 10 A bei 24 A červená tlačítko Pohony otevřít modrá modrá červená N L PE 230 V AC Akku … Akku … 12 V 12 V Drive modul DM Bus červená 230 V Dodržujte polaritu! + + Modelový vstup sběrnice zavřít modrá modrá Ukazatel pohonů ZAVŘ. (zelená) + 24 V + 24 V Bus zu CM ukazatel pohonů OTEV. (červená) – 24 V – 24 V DC LO ++-- Rdy parallel single + Akumulátory Power modul PM front ukazatel poplachu (NOUZ. OTEV.) (červená) + Drive modul DM DC ON N L ukazatel poruch (žlutá) ukazatel poruch (žlutá) + Síťový zdroj Síťový spínací díl provozní ukazatel (zelená) ukazatel stavu (zelená) – Akumulátory Rdy provozní ukazatel (zelená) – Drive modul DM -- ++ … 0 A / 24 A – Síťový zdroj červená front modrá Dodržujte pořadí přípojení červená max. 10 / 24 A modulový výstup modrá červená modrá Dodržujte max. povolenou spotřebu proudu! červená k dalšímu DM 230 V 13 Montáž MBZ300 Připojení se dvěma spínacími síťovými díly pojistka červená front ukazatel pohonů ZAVŘ. (zelená) tlačítko Pohony otevřít modulový výstup Bus zavřít modrá Bus modrá 230 V červená modrá modrá modulový výstup modrá červená modrá Drive-Modul DM ukazatel pohonů OTEV. (červená) – 24 V – 24 V BUS sběrnice zav. CM + akumulátory DC LO ++-- paralelní single + Drive-Modul DM ukazatel poplachu (NOUZ. OTEV.) (červená) + síťový zdroj Rdy ukazatel poruch (žlutá) ukazatel poruch (žlutá) – akumulátory DC ON N L provozní ukazatel (zelená) Power-Modul PM … 2 … 10A ukazatel stavu (zelená) – Drive-Modul DM síťový spínací díl pojistka 52 51 … provozní ukazatel (zelená) – síťový zdroj front 24 A 37 36 35 333 … 1 … 1 + 24 V + 24 V … 1 červená Dodržujte pořadí přípojení! červená červená modrá k modrá dalšímu DM červená max. 24 A ! pojistka 37 36 35 33 32 … Dodržujte max. povolenou spotřebu pojistka 52 … 1 … 3 … 1 10A 25A při 10 A modrá červená 10 A nebo 24 A provozní ukazatel (zelená) provozní ukazatel (zelená) ukazatel stavu (zelená) ukazatel poruch (žlutá) červená červená modrá 230 V 14 Dodržujte polaritu! + + akum.1 akum. … 12 V 12 V + 24 V + 24 V modulový výstup Bus – 24 V – 24 V front + akumulátory otevřít Bus 230 V N L PE 230 V AC ukazatel pohonů ZAVŘ. (zelená) tlačítko Pohony modrá modrá Drive-Modul DM ukazatel pohonů OTEV. (červená) zavřít při 24 A modrá + Drive-Modul DM DC LO ++-- + síťový díl R dy paralelní single – akumulátory DC ON N L – Drive-Modul DM front síťový spínací díl Power-Modulextenze PME – síťový díl ukazatel alarmu (NOUZ. OTEV.) (červená) -- ++ Rdy červená červená modrá červená modrá modrá červená modulový vstup červená Dodržujte pořadí připojení! modrá červená modrá modrá k červená max. 10 / 24 A dalšímu červená DM Dodržujte max. povolenou spotřebu proudu! MBZ300 Montáž Připojení se třemi spínacími síťovými díly pojistka červená front ukazatel pohonů ZAVŘ. (zelená) tlačítko Pohony otevřít modulový výstup Bus zavřít modrá Bus červená modrá 230 V modrá modrá pojistka 37 36 35 33 32 … Dodržujte max. povolenou spotřebu proudu! pojistka 52 51 … 3 … 1 10A 25A 24 A dalšímu červená DM červená max. 24 A Dodržujte pořadí připojení! červená červená modrá k modrá modulový výstup červená modrá Drive-Modul DM ukazatel pohonů OTEV. (červená) – 24 V – 24 V BUS sběrnice zav. CM + akumulátory DC LO ++-- paralelní single + Drive-Modul DM ukazatel poplachu (NOUZ. OTEV.) (červená) + Netzteil Rdy ukazatel poruch (žlutá) ukazatel poruch (žlutá) Power-Modul PM … 2 … 10A provozní ukazatel (zelená) – akumulátory DC ON N L pojistka 52 51 … ukazatel stavu (zelená) – Drive-Modul DM síťový spínací díl 37 36 35 33 32 … 25A provozní ukazatel (zelená) – síťový zdroj front 24 A … 1 + 24 V + 24 V … 1 provozní ukazatel (zelená) provozní ukazatel (zelená) ukazatel stavu (zelená) ukazatel poruch (žlutá) ukazatel pohonů ZAVŘ. (zelená) otevřít modrá modulový výstup Bus Bus červená modrá 230 V modrá modrá červená modrá – 24 V – 24 V tlačítko Pohony zavřít červená Drive-Modul DM ukazatel pohonů OTEV. (červená) + 24 V + 24 V front + akumulátory … + Drive-Modul DM DC LO ++-- + Netzteil Rdy paralelní single – akumulátory DC ON N L – Drive-Modul DM síťový spínací díl – Netzteil front ukazatel poplachu (NOUZ. OTEV.) (červená) Power-Modul extenze PME červená dalšímu červená DM červená max. 24 A Dodržujte pořadí připojení! pojistka modrá modrá červená červená červená modrá k modrá modulový výstup 37 36 35 33 32 … max. zulässigen Stromverbrauch beachten ! pojistka 52 51 … 3 … 1 10A 25A bei 10 A modrá červená 10 A oder 24 A provozní ukazatel (zelená) provozní ukazatel (zelená) ukazatel stavu (zelená) ukazatel poruch (žlutá) bei 24 A červená modrá červená modulový výstup Bus modrá modrá červená Akku … 12 V 12 V modulový výstup červená modrá Akku … + 24 V + 24 V front červená červená 230 V otevřít Bus 230 V modrá tlačítko Pohony modrá modrá N L PE 230 V AC ukazatel pohonů ZAVŘ. (zelená) zavřít Dodržujte polaritu! + + Drive-Modul DM ukazatel pohonů OTEV. (červená) – 24 V – 24 V … + akumulátory DC LO ++-- + Drive-Modul DM Rdy paralelní single + Netztei l DC ON N L – akumulátory síťový spínací díl Power-Modul extenze PME – Netztei l front Rdy – Drive-Modul DM ukazatel poplachu (NOUZ. OTEV.) (červená) -- ++ modrá dalšímu červená max. 10 / 24 A Dodržujte pořadí přípojení! červená modrá k modrá červená DM Dodržujte max. povolenou spotřebu proudu! červená 15 Montáž … .2 MBZ300 Připojení interního BUS sběrnicového spojení Sběrnicové přípoje modulu pro plochý kabel jsou umístěny na spodní straně (pouze spojení PME k PM na horní straně modulu). Moduly se mohou navzájem spojit nezávisle na jejich funkci v systému (digitální BUS sběrnicový systém). Pokud je BUS sběrnicový systém rozdělen na několik montážních lišt, musí se jeden BUS sběrnicový kabel použít ve speciálním vyhotovení (speciální délka). Aby moduly fungovaly bezchybně, musejí se správně umístit (viz kapitola … ). Sběrnicové spojení dole (PM, CM, DM, SM, WM) XX Moduly na PM spojte diagonálně (dole a zleva doprava). Mezi PM, PME … a PME … žádné spojení dole. Za PM následuje jako další modul vždy CM. BUS Sběrnicové spojení nahoře (PME, PM) XX Moduly PME 1, PME … a PM spojte diagonálně (nahoře a zleva doprava). XX XX XX 16 Všechny další spoje připojte nahoře. Sběrnicový kabel spojte a odpojte pouze v beznapěťovém stavu. Předtím odpojte přívod síťového napětí a akumulátor. MBZ300 … .3 Montáž Připojení a zabudování akumulátoru Nesprávně připojené akumulátory mohou způsobit věcné škody. XX Při připojení akumulátorů dbejte na správnou polaritu. PM s a … 2 … 4 … XX XX XX … .4 Spojovací vedení + (červené) Spojovací vedení – (modré) Kabelové očko s vedením Spojovací vedení akumulátoru (černé) Akumulátory 12 V d g Velikost akumulátorů a počet PME se musí správně nastavit pomocí konfiguračního softwaru. f V závislosti na velikosti postavte nebo položte akumulátory do skříňového rozvaděče. Akumulátory umístěte tak, aby se póly nemohly dotýkat. Síťový přívod Poté, co se všechny komponenty připojily a zkonfigurovaly, jakož i zkontrolovaly všechny přípojky, může kvalifikovaný elektrikář připojit síťové napětí. Výstraha! Ohrožení života zásahem elektrickým proudem! XX Před připojením napájení odpojte přívod napětí a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. XX Zajistěte, aby byl přívod do sítě na místě instalace bez napětí. XX Síťový přívod 230 V AC na místě instalace připojte ke svorkám síťového přívodu řídicí centrály nouzového proudu. Průřez kabelu síťového přívodu: 1,5 mm² … 2,5 mm² … 2 … L N PE 17 Montáž Připojení externích komponentů XX XX Zajistěte, aby se elektroinstalace provedla podle platných zákonných předpisů a směrnic. Pro malá napětí používejte pouze kabely bez ochranných vodičů. Řídicí modul CM/senzorový modul SM Power-Modul PM H H 24 V DC … 1 24 V DC 24 V DC H H + síťové napětí 24 V DC + Systémové napětí … 1 Power modul PM Potřeba proudu pro systémové napětí napájené akumulátorem (Power modul PM) snižuje provozní dobu akumulátoru. Proto se musejí použít příp. větší akumulátory. hlásící kontakt (bezpotenciálový) porucha/alarm snímač (při cm nadřazený) Řídicí modul CM/senzorový modul SM … .5 MBZ300 větrání OTEV. větrání ZAVŘ. centrála hlášení požáru (EPS) nebo kouřový hlásič kouřový hlásič (nebo BMZ) Nouzový-zavř. nouzový-otev. nouzový-otev. okno otevřené provoz porucha Tlačítko RWA O S senzor větru senzor deště 24 V … 1 … 3 62 61 60 75 … 74 … F F F F F F modul počasí W F F F F 73 … 6 … N snímač směru větru 72 … 10 A Drive modul DM / DME Auf Zu … 2 … G G 71 … 5 … větrání ZAV větrání OTEV 52 51 … pojistka hlášení: D D D A A A 37 36 35 33 32 … větrání OTEV větrání ZAV AN … neobsazeno – – + Tlačítko: G G – COM Parametrizovatelné vstupy (volně použitelné) Eingang … Eingang … H H H AN … + – M + + – M E E E COM NO NC vítr/déšť + – 2k Hlásící kontakt: (bezpotenciálový) + – J J J – + + – Pohony 24 V DC max. 10 A Weather modul WM + – Drive modul DM / DME Pokud se použije snímač směru větru, musí se s přípojkou snímače směru větru zapojit senzor větru a příp. senzor deště (viz kap. … ). 18 Přípojka Proud Délka kabelu Průřez svorky (max.) ≤100 mA – ≤100 mA Průřez / průměr kabelu ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm A B C ≤400 m ≤400 m ≤400 m 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 D E F G H J ≤200 mA ≤500 mA – 4…20 mA ≤500 mA – ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm – ≥1,5 mm2 ≤400 m ≤400 m ≤200 m ≤400 m – – 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 ≤2,5 mm2 Jiné zapojit max. 10 tlačítek v řadě max. 10 kouřových nebo teplotních hlásičů bezpotenciálové, max. 30 V DC 24 V DC 24 V DC přípojka pro pohony, viz výpočtový vzorec MBZ300 Montáž Průřez kabelu pro pohony se řídí typem a počtem pohonů. Minimálně však musí být 1,5 mm2. Na Drive modulu DM se může připojit kabel do max. 2,5 mm2, větší průřezy se musejí připojit pomocí přídavných svorek. Vzorec pro výpočet průřezu kabelu (pohony) průřez kabelu = délka kabelu × celkový proud všech pohonů / 73 Příklady pro maximální délky kabelu v závislosti na průřezu kabelu a celkovém proudu pohonů: 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 10,0 mm2 1A 100 m 180 m 280 m – 2A 50 m 90 m 140 m 360 m 4A 25 m 45 m 70 m 180 m 6A 16 m 30 m 45 m 120 m 10 A 10 m 18 m 28 m 72 m Tento výpočet zohledňuje tolerovatelný úbytek napětí cca … V přes vedení. … Instalace modulu CAN Zařízení se musí pro tuto aplikaci konfigurovat se systémovým softwarem. Při MBZ300 N8 lze použít modul CAN pouze při minimální konfiguraci (1×PM, 1×CM, 1×DM). Modul CAN se používá ke spojení několika centrál do jedné řídicí a spouštěcí jednotky přes sběrnici CAN. Pro každou centrálu, která se má spojit přes sběrnici CAN, je zapotřebí jeden modul CAN. Systém může spravovat max. 30 centrál propojených sítí přes sběrnici CAN. Zastrčit modul CAN Všechna spojení krátkodobě odpojte na kontrolním modulu CM (interní sběrnice, horní zasouvací vidlice s externími přípojkami atd.). XX Uvolněte Control modul z montážní lišty. XX Modul CAN (1) zastrčte zespodu do kontrolního modulu CM. Ukazatel poruch kontrolního modulu signalizuje též příp. problémy síťového propojení sběrnice CAN. XX PM CM DM Pokud se musí vytáhnout modul CAN, musí se tento při vytahování jemně zatlačit směrem nahoru. … 19 Montáž MBZ300 Dosadit vodivou spojku XX Jumper (terminátor) zastrčte v první a poslední centrále propojené sítí přes sběrnici CAN. Všechny mezi tím ležící centrály nesmějí obsahovat žádný Jumper. Poslední centrála Centrála(y) První centrála S můstkem (jumper) Bez můstku (jumper) S můstkem (jumper) Spojení interní sběrnice Spojení interní sběrnice Můstek (jumper) Poloha Modul CAN (bez konektoru) CAN-BUS ZAČÁTEK CAN-BUS KONEC CAN-BUS Propojit modul CAN … 3 … 6 … 7 àà Dbejte na to, aby bylo stínění (7) spojené s kovovým tělesem nesymetricky. àà Zem centrály se nesmí spojit se zemí jiné centrály. àà Dávejte pozor na BUS topologii sběrnice. Nemontujte žádná volná vedení! 46 45 47 46 45 47 CM s připojeným modulem CAN XX Při uvedení do provozu nastavte pomocí softwaru adresy CAN. 20 … s můstkem (jumper) Doporučený typ kabelu: … x … x 0,8 mm; až 500 m àà Pokud je to požadované, musí se použít vhodný protipožární kabel àà Obrázek vpravo ukazuje kompletně připojený a zastrčený modul CAN. … bez můstku (jumper) … První centrála Centrála(y) Poslední centrála Začátek sběrnice Konec sběrnice Sběrnice CAN Stínění s můstkem (jumper) … 2 … 4 … 6 … MBZ300 … Uvedení do provozu Uvedení do provozu Před uvedením centrály do provozu: XX Zajistěte, aby byly všechny externí komponenty smontovány a připojeny. XX Zohledněte změny, které se vyskytly během instalace (např. u systémového napětí napájeného z akumulátoru napájecího modulu PM je případně nutné použít větší akumulátory). XX Zajistěte, aby se akumulátory nabíjely před připraveností k provozu minimálně … hodin. XX Důkladně zkontrolujte všechny funkce zařízení. Nastavení, která se musejí příp. provést přes USB se softwarem (rychlost větru, samodržná funkce nebo bezpečnostní režim „mrtvý muž“ atd.), proveďte až tehdy, kdy bude zařízení kompletně nainstalované. Přes USB se může na kontrolním modulu CM vyvolat a uložit, příp. vytisknout konfigurace zařízení pomocí softwaru výrobce centrály (viz i kapitola 10). XX Pokud se zařízení uvede do provozu, blikají po dobu … minut všechny zelené provozní ukazatelé modulů, zatímco se systém konfiguruje. Po konfiguraci musejí všechny zelené provozní ukazatelé trvale svítit. Permanentní blikání zelených provozních ukazatelů signalizuje chybu u kontrolního modulu CM. XX Zkontrolujte připojení sběrnice mezi napájecím modulem PM a kontrolním modulem CM. XX Zkontrolujte připojení napájecího napětí na napájecího modulu PM. … provoz … Všeobecné údaje o provozu Výstraha! Ohrožení života při poruchách funkcí v případě požáru, protože záchranné cesty mohou být zakouřené! Zařízení musí fungovat bez poruch. XX Všechny poruchy nechte okamžitě odstranit. XX Svítí-li žlutý indikátor poruch tlačítka RWA, okamžitě informujte příslušné místo. Poruchy zařízení se musejí okamžitě odstranit. XX Zajistěte, aby obsluha zařízení byla poučena minimálně o dále popsaných provozních režimech. Manuální spuštění při poplachu (NOUZ. OTEV.) XX Rozbijte sklo na tlačítku RWA a stiskněte poplachové tlačítko. Manuální otevření a zavření větrání XX Na spínači větrání nebo řídicím zařízení větrání stiskněte tlačítko OTEV. nebo ZAV. àà V případě samodržné funkce stačí krátké stisknutí tlačítka v trvání … sekundy (bez trvalého kontaktu). àà V případě bezpečnostního režimu „mrtvý muž“ se větrání otevře nebo zavře jen tehdy, pokud je tlačítko stisknuté. Současným stisknutím tlačítka OTEV. a ZAV. se může proces zastavit. Automatické otevření a zavření (např. řízení větru a deště) je nadřazené manuální obsluze. … Režim větrání Pomocí konfiguračního softwaru MBZ300 může servisní technik parametrizovat několik funkcí. Otevření a zavření oken Okna jsou přidělena větracím skupinám. Pro každou větrací skupinu je k dispozici jedno nebo několik větracích tlačítek, pomocí nichž lze společně otvírat a zavírat okna větrací skupiny. Přitom lze konfigurovat paralelní zapojení a přednostní zapojení. 21 provoz MBZ300 Omezení šířky otevření Servisní technik může pro každý hnací modul zadat samostatně jedno omezení šířky otvírání oken s možností nastavení času. Pokud pohony dostanou prostřednictvím větracích tlačítek signály k otevření, zastavení se po uplynutí stanoveného času otvírání. Další otevření oken je možné až po stisknutí tlačítka ZAV. Omezení šířky otvírání je účinné jen v režimu větrání, nikoliv během požárního poplachu. Řízení deště / větru Pokud je připojeno řízení za deště / větru, zavřou se všechna okna při dešti nebo silném větru. Větrací tlačítka jsou poté mimo provoz. Kroková automatika Servisní technik může pro každou linii motoru nakonfigurovat krokovou automatiku. Pohony se přitom aktivují při každém aktivačním impulsu odeslaném prostřednictvím větracího tlačítka pouze po nastavitelný čas. Automatika větrání V případě tohoto nastavení se pohony po procesu otvírání po nastavitelném čase automaticky opět zavřou. … Režim poplachu Spustit poplach Manuálně: XX Rozbijte sklo na tlačítku RWA. XX Stiskněte tlačítko. Automatické spuštění v následujících situacích: àà Kouřový hlásič zjistí kouř. àà Teplotní diferenciální hlásič zjistí nárůst teploty, která přesahuje mezní hodnotu. àà Centrála pro hlášení požáru vysílá poplašný signál k řídicí centrále nouzového proudu RWA. àà Propojená řídicí centrála nouzového proudu RWA spustí poplach. Postupy a signály během poplachu Pokud je poplach spuštěn, běží program poplachu řídicí centrály nouzového proudu RWA: àà Okna a klapky pro odvod kouře požárního úseku se otevřou (normální konfigurace) nebo zavřou. àà àà àà àà àà Na tlačítkách RWA svítí červený ukazatel alarmu: Řídicí centrála nouzového proudu RWA spustí externí signály, např. houkačku (v závislosti na konfiguraci). Větrací tlačítka jsou zablokovaná. Řízení za deště / větru se ignoruje. Aktivování DM v závislosti na směru větru (závislé na konfiguraci). Ukončit poplach Poplach lze zrušit dvěma způsoby: XX Resetovat centrálu nouzového proudu RWA. – nebo – XX Resetovat libovolné tlačítko RWA požárního úseku. Jakmile se zruší poplach, neodesílají se už žádné poplašné signály a větrací tlačítka se dají opět stisknout. Výstraha! Ohrožení života při poruchách funkcí v případě požáru, protože záchranné cesty mohou být zakouřené! Pokud se systém kompletně neuvede do původního stavu (stále svítí červený indikátor poplachu), nebude při opětovném poplachu plně funkční. XX Po poplachu uveďte vždy systém kompletně do původního stavu. 22 MBZ300 provoz Kompletní uvedení systému do původního stavu To, jakým způsobem se řídicí centrála nouzového proudu RWA uvede do původního stavu, závisí na přičině poplachu. Tlačítkem RWA: XX Resetovat tlačítko RWA. Prostřednictvím kouřového hlásiče nebo termodiferenciálního hlásiče: XX resetovat linii kouřového hlásiče a RWA tlačítko. Prostřednictvím externí centrály pro hlášení požáru: vypnout poplašný signál externí centrály pro hlášení požáru a resetovat RWA tlačítko. Resetovat linii kouřového hlásiče Požární úsek … Požární úsek … Požární úsek x 230V 230V 24V MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 PM CM DM SM SM Reset Reset Reset a a a Výstraha! Ohrožení života zásahem elektrickým proudem! XX Ve vnitřku skříňového rozváděče řídicí centrály nouzového proudu RWA se nedotýkejte žádných součástí kromě tlačítka Reset (1) příslušného kontrolního a senzorového modulu. XX Po resetování zavřete skříňový rozváděč. XX XX XX Skříňový rozváděč otevřete pomocí dodaného klíče. Stiskněte tlačítko Reset. Kouřový hlásič se vrátí do původního stavu. Skříňový rozváděč uzamkněte. Kontrola zrušení Po zrušení poplachu zhasne na tlačítkách RWA červené signalizační světlo poplachu, nedochází už k sepnutí poplašných signálů a okna lze pomocí větracích tlačítek opět otvírat a zavírat. Řídicí centrála nouzového proudu RWA je opět připravena na spuštění poplachu. Pokud červené signalizační světlo poplachu nezhasne, v tom případě je na řídicí centrále nouzového proudu RWA aktivován minimálně jeden z následujících poplašných signálů, které se musejí zrušit: àà Poplašný signál RWA tlačítka àà Poplašný signál kouřového hlásiče àà Poplašný signál propojené centrály àà Poplašný signál externí centrály (EPS) pro hlášení požáru 23 provoz … MBZ300 Výpadek proudu a porucha Výpadek proudu a poruchy se indikují na LED poruch na tlačítku RWA a na LED diodách centrály nouzového proudu. Provozní stav LED dioda poruch na tlačítku RWA Normální stav výpadek proudu Porucha zelená, trvale svítí žlutá, bliká krátce (0,1 s) žlutá, svítí trvale nebo bliká Řídicí centrála nouzového proudu (na CM) zelená, trvale svítí žlutá, bliká krátce (0,1 s) žlutá, svítí trvale nebo bliká Výpadek proudu Řídicí centrála nouzového proudu RWA má integrované nouzové napájení, které dokáže výpadek proudu překlenout minimálně 72 hodin (např. při údržbových pracích nebo během požáru. Předpokladem je náležitý stav akumulátoru. Nouzové funkce řídicí centrály nouzového proudu RWA zůstávají během výpadku proudu zachovány. Naopak běžný provoz větrání je prostřednictvím větracích tlačítek zablokovaný, aby se kapacita akumulátorů zachovala co nejdéle. Výstraha! Ohrožení života zásahem elektrickým proudem! XX Pracemi na elektrické síti pověřte pouze kvalifikované elektrikáře. XX Odstraňte příčinu výpadku proudu a zkontrolujte napájení proudem k řídicí centrále nouzového proudu RWA. àà V případě potřeby vyměňte pojistku. àà Při výskytu poruchy navzdory neporušeného napájení proudem informujte autorizovaného odborníka společnosti GEZE. porucha Při výskytu poruchy se žlutě rozsvícenou LED poruch je nutné provést práce ve skříňovém rozváděči. XX Kontaktujte autorizovaného odborníka společnosti GEZE. 24 MBZ300 Popis modulů … Popis modulů … Power modul PM Funkce: àà Monitorování napájení ze síťového napětí àà Kontrola nabíjecího napětí akumulátorů àà Přepnutí na akumulátorový provoz při výpadku ze sítě àà Připojení pro senzor na monitorování teploty akumulátorů àà Kontrolováno podle VdS a s d 230V 230V 24V MBZ300 PM … 2 … Provoz (zelená) Stav (zelená) Porucha (žlutá) Ukazatelé Symbol Stav zelená, svítí trvale Druh provozu/porucha provoz na síť 230V 24V zelená, krátce bliká (0,1 s) akumulátorový provoz 230V vyp. 230V vyp. síťový provoz; napájení příliš malé 230V zelená, bliká rychle 230V 24V vyp. komunikační porucha sběrnicového spoje zařízení mimo provoz nebo systémové napětí VYP. (ochrana proti hlubokému vybíjení) porucha; pojistka nebo nabíjení vadné 230V 230V 24V žlutá, svítí trvale žlutá, bliká pomalu žlutá, bliká rychle 230V 230V 24V zelená, svítí trvale žlutá, bliká pomalu porucha; bez připojení akumulátorů nebo vadná pojistka u PME porucha; systémové napětí je kvůli přetížení odpojené spojení k PME je přerušené (zařízení přepíná na akumulátorový provoz) Žlutý ukazatel poruch reaguje se zpožděním cca 30 sekund. 25 Popis modulů MBZ300 Přípojky Power modulu PM a Systémové napětí (zálohovaní akumulátorem) síťové napětí pojistka 25 A spojení s PME … provozní ukazatel (zelená) ukazatel stavu (zelená) Senzor pro teplotu akumulátoru modrá K CM síťový zdroj modrá akumulátor Drive modul DM akumulátor síťový zdroj červená červená modrá modrá Akumulátor Drive modul DM síťový zdroj Indikaceporucha (žlutá) K dalšímu DM červená červená Při použití systémového napětí napájeného akumulátorem (1) se snižuje provozní doba akumulátoru a v případě potřeby je nutné použít větší akumulátory. 26 MBZ300 Extenze power modulu PME Funkce: àà Monitorování napájení ze síťového napětí při více než jednom spínacím síťovém zdroji àà Přepnutí na akumulátorový provoz při výpadku ze sítě àà Kontrolováno podle VdS 230V a s 230V 24V MBZ300 PME … 2 Provoz (zelená) stav (zelená) Ukazatelé Symbol Stav zelená, svítí trvale Druh provozu/porucha Provoz na síť 230V 24V vyp. akumulátorový provoz 230V vyp. 230V 230V 24V Poruchy se indikují pomocí žlutého ukazatele poruch na Power modulu PM. Extenze Power modulu PME pojistka provozní ukazatel (zelená) modrá modrá Akumulátor červená akumulátor Drive modul DM síťový zdroj akumulátor Drive modul DM ukazatel stavu (zelená) síťový zdroj … Popis modulů červená K dalšímu DM modrá Síťový zdroj 27 Popis modulů … MBZ300 Control modul CM Funkce: àà Monitorování tří linek hlášení požáru na spuštění a poruchu àà Zpracování signálů větracích tlačítek àà Přípojky pro externí LED ukazatele (provoz, porucha, poplach a „Okno se otvírá“) àà Základní vybavení centrály (přímé spojení s Power modulem PM prostřednictvím BUS sběrnicového kabelu) àà Uvedení kouřových hlásičů do původního stavu (Reset) pomocí tlačítka àà Připojení externího počítače pro konfiguraci, údržbu a dotazování na provozní protokoly (pomocí softwaru výrobce) àà Kontrolováno podle VdS … 2 … 4 … Provoz (zelená) Porucha (žlutá) Poplach (červená) USB přípojka Uvedení linek kouřových hlásičů do původního stavu a s d MBZ300 f CM g Reset Ukazatelé Symbol Stav zelená, trvale svítí Druh provozu/porucha provoz na síť červená, svítí trvale spuštění alarmu (NOUZ. OTEV.) červená, bliká pomalu kouřový hlásič ještě aktivní po NOUZ. ZAVŘ. ruční hlásič ještě spuštěný po NOUZ. ZAV. porucha; RWA tlačítka linie hlásičů nebo porucha modul DM červená, bliká rychle žlutá, svítí trvale vyp. žlutá, bliká pomalu porucha; linie hlásičů RM1 vyp. žlutá, bliká rychle porucha; linie hlásičů RM2 vyp. žlutá, zabliká krátce (0,1 s) (1 x pro s) vyp. žlutá, bliká rychle s přestávkou … s porucha; zařízení v provozu na akumulátor porucha akumulátoru vyp. žlutá, bliká rychle zkrat; NOUZ. ZAVŘ. zelená, bliká rychle žlutá, … x blikání pomalu zelená, trvale žlutá, … x blikání zelená, trvale 28 volba modulu není shodná s konfigurací zařízení musí se provést údržba zařízení MBZ300 Popis modulů Symbol Stav žlutá, … x blikání Druh provozu/porucha chybí CAN účastník zelená, trvale externí ukazatel „Otevřít okno“ na tlačítku RWA vyp. žlutá, svítí trvale žlutá, bliká pomalu všechna okna zavřena v požárním úseku v požárním úseku je otevřena minimálně … větrací skupina minimálně1 větrací skupina v požárním úseku se aktivovala (otevřít nebo zavřít) V každé lince hlásičů smí být pro každou poplachovou skupinu max. 10 hlásičů (délka kabelu ≤400 m). 29 Popis modulů MBZ300 Připojení Control modulu CM Poslední RWA tlačítko FT4 … GND … 3 … POPLACH ZAV + 24V … 6 … 8 … LED požáru LED oken. OTEV LED provozu OK LED porucha … 3 … 5 … + YE + RM 1003 GN koncové odpory 10 kΩ 1% im nasadit poslední hlásič max. 10 kouřových hlásičů v lince YE +24V koncové odpory 22 kΩ ve všech předcházejících řadách odstranit nebo spínač DIP nastavit na OFF OFF 1. kouřový hlásič poslední kouřový hlásič + tlačítko ZAVŘ. tlačítko ALARM RD - YE GN kouřový/ tepelný hlásič GC162RWA/GC163 RWA YE 1. RWA tlačítko FT4 … GND … 3 OTEV … GND … 1 … tlačítko ALARM RD 2. RWA tlačítko FT4 … GND … 3 OTEV … 5 … 7 … 9 … 1 tlačítko ZAVŘ. +24V poslední kouřový hlásič - … 6 … 8 … 1. kouřový hlásič koncové odpory 22 kΩ sepnuté jako poslední v řadě nechat nebo spínač DIP nastavit na ON +24 V max. 10 RWA tlačítek v lince +24V koncové odpory 22 kΩ ve všech předcházejících řadách odstranit nebo nastavit spínač DIP nastavit na OFF OFF Nasaďte do nepoužívané hlásící linky koncový odpor RE nasadit max. 400 m nebo BMZ alarmový odpor odtah kouře tlačítko ZAVŘ. tlačítko ALARM RD YE GN YE koncové odpory max. 400 m ústřední tlačítko (standard : nadřazené otvírání a zavírání) OTEV ZU max. 400 m 12 … nebo déšť / vítr řízení max. 400 m 19 18 17 16 15 14 13 … 22 kΩ 22 kΩ 19 18 17 16 15 14 13 … Nasaďte do nepoužívané linek tlačítek RWA koncové odpory nasadit + + 22 … 23 … Standard: Hlásící kontakt sběrné poruchy bezpotenciálový 30 V DC, 500 mA 33 32 … 62 61 60 poloha kontaktů hlásícího relé: RWA tlačítko RM1 RM2 tlačítko provozní ukazatel (zelená) ukazatel poruch (žlutá) Konfigurace Porucha: Konfigurace Alarm: Klidová poloha Klidová poloha/ bez proudu 62 61 60 62 61 60 porucha aktivní/ bez proudu poplach aktivní 62 61 60 62 61 60 ukazatel ALARM (červená, NOUZ. OTEV.) počítač USB přípojka tlačítko Reset tiskárna BUS Control modul CM BUS volitelné modul CAN modulový výstup BUS modulový výstup 30 BUS MBZ300 … Popis modulů Senzorový modul SM Funkce: àà Monitorování tří linek hlášení požáru na spuštění a poruchu àà Zpracování signálů větracích tlačítek àà Přípojky pro externí LED ukazatele (provoz, porucha, poplach a„Okno se otvírá“) àà Použití možné pouze u disponibilního Control modulu CM àà Uvedení kouřových hlásičů do původního stavu (Reset) pomocí tlačítka àà Kontrolováno podle VdS a s d MBZ300 SM … 2 … 4 Provoz (zelená) Porucha (žlutá) Poplach (červená) Uvedení linek kouřových hlásičů do původního stavu f Reset Ukazatelé Symbol Stav zelená, trvale svítí Druh provozu/porucha provoz na síť červená, svítí trvale spuštění alarmu (NOUZ. OTEV.) červená, bliká pomalu kouřový hlásič ještě aktivní po NOUZ. ZAVŘ. ruční hlásič ještě spuštěný po NOUZ. ZAV. porucha; RWA tlačítka linie hlásičů nebo porucha modul DM červená, bliká rychle žlutá, svítí trvale vyp. žlutá, bliká pomalu porucha; linie hlásičů RM … vyp. žlutá, bliká rychle porucha; linie hlásičů RM … vyp. žlutá, bliká krátce (0,1 s) vyp. externí ukazatel „Otevřít okno“ na tlačítku RWA vyp. žlutá, svítí trvale žlutá, bliká pomalu porucha; zařízení v provozu na akumulátor všechna okna zavřena v požárním úseku v požárním úseku je otevřena minimálně … větrací skupina minimálně1 větrací skupina v požárním úseku se aktivovala (otevřít nebo zavřít) V každé lince hlásičů smí být pro každou poplachovou skupinu max. 10 hlásičů (délka kabelu ≤400 m). 31 Popis modulů MBZ300 Přípojky senzorového modulu SM poslední RWA tlačítko FT4 … GND … 3 … POPLACH ZAV + 24V … 6 … 8 … LED požáru LED oken. OTEV LED provozu OK LED porucha … 5 + GN RM 1003 YE max. 10 kouřových hlásičů v lince koncový odpor nasadit poslední hlásič Koncové odpory 22 kΩ ve všech předcházejících řadách, odstranit nebo nastavit spínač DIP na OFF OFF - 1. kouřový hlásič poslední kouřový hlásič + Tlačítko ZAVŘ. +24V … 5 … + YE Tlačítko ALARM RD - YE GN YE kouřový/ tepelný hlásič GC162RWA/GC163 RWA 1. Tlačítko RWA FT4 … GND … 3 OTEV … GND … 1 … Tlačítko ALARM RD 2. Tlačítko RWA FT4 … GND … 3 OTEV … 5 … 7 … 9 … 1 Tlačítko ZAVŘ. +24V Poslední kouřový hlásič Koncové odpory 22 kΩ ve všech předcházejících řadách, odstranit nebo nastavit spínač DIP na OFF OFF Nasaďte do nepoužívané hlásící linky koncový odpor max. 400 m RE nasadit nebo alarmový odpor BMZ odtah kouře Tlačítko ZAVŘ. +24V Tlačítko ALARM RD YE GN YE Koncové odpory max. 400 m ústřední tlačítko (standard: nadřazené otvírání a zavírání) max. 400 m OTEV ZU … 6 … 8 … 1. Kouřový hlásič Koncové odpory 22 kΩ sepnuté jako poslední v řadě nechat nebo nastavit spínač DIP nastavit na ON ON +24 V max. 10 RWA tlačítek v lince 12 … max. 400 m 19 18 17 16 15 14 13 … 22 kΩ 22 kΩ 19 18 17 16 15 14 13 … Nasaďte do nepoužívaných linek tlačítek RWA koncové odpory nasadit RWA tlačítek + + 22 … 23 … Standard: Hlásící kontakt sběrné poruchy bezpotenciálový 30 V DC, 500 mA 33 32 … 62 61 60 RM1 RM2 tlačítko provozní ukazatel (zelená) poloha kontaktů hlásícího relé: Konfigurace Porucha: Konfigurace Alarm: Klidová poloha Klidová poloha/ bez proudu 62 61 60 ukazatel poruch (žlutá) 62 61 60 ukazatel ALARM (červená, NOUZ. OTEV.) Senzorový modul SM porucha aktivní/ bez proudu tlačítko Reset 62 61 60 BUS BUS Výstup modulu 32 Výstup modulu poplach aktivní 62 61 60 MBZ300 … Popis modulů Drive modul DM / DME Funkce: àà přípojka pro elektromotorové pohony do max. 10 A/ DME 20 A (při MBZ300 N8 max. … A) àà Monitorování výkonu pohonu prostřednictvím klidového proudu (na poruchu, zkrat, přerušení) àà Zpracování signálů větracích tlačítek (v případě potřeby i hlášení koncových poloh pohonů) àà Přípojky pro externí předání signálů (pro stav koncových poloh pohonů) àà Kontrolováno podle VdS … 2 … 4 … 6 … Provoz (zelená) Porucha (žlutá) Poplach (červená) OTEV. (červená) ZAV. (zelená) Otevření (tlačítko) Zavření (tlačítko) a s d MBZ300 f g DM h j Ukazatelé Symbol Stav červená zelená zelená, trvale svítí červená, svítí trvale červená, bliká krátce (0,1 s) zelená, bliká rychle žlutá, svítí trvale vyp. Druh provozu/porucha otevřít pohon (motorové relé OTEV. aktivní) během doby chodu motoru zavřít pohon (motorové relé ZAVŘ. aktivní) během doby chodu motoru v provozu spuštění alarmu (NOUZ. OTEV.); pohony se otevřou spuštění alarmu při akumulátorovém provozu porucha (např. žádné BUS sběrnicové spojení, chyba u Control modulu CM) porucha (např. vadná pojistka modulu, zkrat, přerušené vedení, porucha napájení). porucha se indikuje na CM Tlačítko Symbol Funkce otevřít pohony; lze aktivovat manuálně zavřít pohony; lze aktivovat manuálně Při připojení pohonů dodržujte maximální spotřebu proudu 10 A (na každý DM), příp. 20 A (na každý DME) a max. spotřebu proudu na jeden síťový zdroj. 33 Popis modulů … .1 MBZ300 Připojení pro Drive modul DM / DME Tlačítko větrání LTA-24-AZ Parametrizovatelné vstupy Připojení standardního pohonu nebo IQ windowdrives bez rozlišení mezi provozem větrání nebo provozem RWA bezpotenciálový kontakt max. 30 V DC, 0,5 A … pouze v případě potřeby … 1 vstup … + … Motor 24 V DC žíla … izolovat … 2 … 2. Motor Poslední motor IQ window drive IQ window drive A B S L můstek A B S L *) … x Diode 1N4007 odpor 2k2 propojovací krabice 3×… mm2 (vypočítat průřez kabelu) vstup … ZAV OTEV ZAV … OTEV 1. Motor LED … pohony 24 V DC, max. 10 A / DME max. 20 A – + = + – = Alternativní možnost připojení: Připojení motorů s integrované monitorování vedení Poslední motor Motor 24 V DC … 2 … Funkce STOP = obě tlačítka současně (alternativy lze nastavit softwarem) 37 36 35 33 32 … 52 51 … 3 … 1 pojistka 10 A DME 20 A *) Alternativně: GEZE výkonový modul LEM ID.č. 166090 nasadit … WH … BK … BK provozní ukazatel (zelená) ukazatel poruch (žlutá) ukazatel ALARM (červená, NOUZ. OTEV.) ukazatel pohonů OTEV. (červená) ukazatel pohonů ZAVŘ. (zelená) alternativně (nastavit pomocí softwaru): Připojení přídržných magnetů nebo elektromagnetických blokování (max. 30 % výstupního proudu) Drive Modul DM zavřít + 24 V + − … 2 … Odpor 2k BUS + 24 V otevřít – 24 V – 24 V tlačítko Pohony BUS červená červená modrá červená modrá od PM/PME nebo DM … x Diode 1N4007 modrá modulový výstup modulový vstup *) k dalšímu DM Celkový proud všech Drive modulů DM nesmí překročit max. proud síťových zdrojů. Napájecí vedení motoru se monitoruje pomocí 3. žíly s kombinací diody/odporu na posledním motoru v každé skupině. Alternativně použijte GEZE vodičový koncový modul LEM (166090). XX Monitorování vodičů se nesmí nikdy nahradit můstkem na GND. XX 34 V druhu provozu „přídržný magnet“ se smí používat max. 30 % max. výstupního proudu síťového zdroje. Akumulátor musí být dimenzovaný v souladu s požadovanou dobou napájení nouzovým proudem. PM systémové napětí 24 V DC zálohováno akumulátoremert 24 V 24 V - … 1 + - … 1 + CM, SM, ERM Hlásící relé Alarm 62 61 60 IQ windowdrive 4×... mm2 (vypočítat průřez kabelu) Funkční relé poplachu: při spuštění alarmu se sepne +24 V DC na vedení „signál“. … 2 … DM + 24 VDC IQ windowdrive 4×... mm2 (vypočítat průřez kabelu) signál 1. Pohon 1. Antrieb signál IQ windowdrive signál Poslední pohon … DM … 3 Pro monitorování vedení nainstalovat společně … odpor 2k2 … diody, 1N4007 do poslední krabicové odbočnice IQ windowdrive signál Poslední pohon Pro monitorování vedení nainstalovat společně … odpor 2k2 … diody, 1N4007 do poslední krabicové odbočnice SM, ERM Hlásící relé Alarm 62 61 60 IQ windowdrive 4×... mm2 (vypočítat průřez kabelu) signál 1. Pohon IQ windowdrive signál Poslední pohon … DM … 3 Pro monitorování vedení nainstalovat společně … odpor 2k2 … diody, 1N4007 do poslední krabicové odbočnice požární úsek … IQ windowdrive 4×... mm2 (vypočítat průřez kabelu) signál 1. Pohon IQ windowdrive signál Poslední pohon … DM … 3 Pro monitorování vedení nainstalovat společně … odpor 2k2 … diody, 1N4007 do poslední krabicové odbočnice SM, ERM Hlásící relé Alarm 62 61 60 IQ windowdrive 4×... mm2 (vypočítat průřez kabelu) signál 1. Pohon IQ windowdrive signál Poslední pohon … DM … 3 Pro monitorování vedení nainstalovat společně … odpor 2k2 … diody, 1N4007 do poslední krabicové odbočnice požární úsek … .2 Požární úsek … MBZ300 Popis modulů Připojení IQ windowdrives s rozlišováním mezi pohonem větrání a pohonem RWA àà Hlásící relé musejí být zkonfigurována na „Poplach“ a přiřazena jednotlivým požárním úsekům. U MBZ300 N8 je provedeno předběžné propojení alarmového relé již pro … alarmovou skupinu pro signálové vedení S. Jsou nainstalovány řadové svorky pro přípojky 1,2,3,S. 35 Popis modulů … .3 MBZ300 Schéma zapojení Drive modulu DME Připojení standardního pohonu nebo IQ windowdrives bez rozlišování mezi pohonem větrání a pohonem RWA 1. Motor Motor 24 V DC žíla … izolovat … 2 … Poslední motor 2. Motor IQ window drive IQ window drive A B S L můstek A B S L *) … x Diode 1N4007 odpor 2k2 propojovací krabice – + = + – = alternativní možnost připojení: Připojení motorů s integrované monitorování vedení Poslední motor 3×… mm2 (vypočítat průřez kabelu) Motor 24 V DC … 2 … max. 10 mm² … 2 … řadová svorka (Mat.-Nr. 150328) 37 36 35 33 32 … *) Alternativně: GEZE výkonový modul LEM ID. č. 166090 nasadit … WH … BK … BK FKSE 52 51 … 24 VDC max. 20 A DME 20 A … 2 … + 24V + 24V BUS - 24V - 24V Drive modul DME BUS modrá modulový výstup modulový vstup červená červená PM/PME/DM modrá červená modrá DM Příslušenství DME àà Řadové svorky: Řadové svorky (mat. č. 150328) nejsou součástí rozsahu dodávky Drive modulu DME a musí se objednat zvlášť. àà Přípojná vedení řadových svorek: Přípojná vedení pro řadové svorky jsou součástí rozsahu dodávky Drive modulu DME. 36 MBZ300 … Popis modulů Modul počasí WM Funkce: àà přípojky vždy pro … senzor větru a deště àà snímač směru větru pro otvírání a zavírání v závislosti na větru v případě požáru àà zpracování signálů externích řízení větrání àà přípojky pro externí předání signálů a s MBZ300 d f … 2 … 4 provoz (zelená) porucha (žlutá) déšť (červená) vítr (červená) WM Ukazatelé Symbol Stav zelená, svítí trvale Druh provozu/porucha v provozu červená, svítí trvale senzor deště aktivní červená, svítí trvale senzor větru aktivní červená, bliká pomalu hlavní směr větru rozpoznán červená, bliká rychle překročen reakční práh pro senzor větru. zavřít okno v provozu větrání otvírání a zavírání odtahů kouře podle směru větru (vždy v závislosti podle nastavení) v případě RWA červená, bliká pomalu ukazatelé na modulech DM a CM, příp. SM Jedna z nich svítí na Drive modulech DM v závislosti na nastavení žlutá, svítí trvale vyp. zelená, bliká rychle porucha (např. Senzoru větru/deště nebo snímače směru větru) porucha sběrnicového spojení Změna nastavení senzoru větru XX Připojte počítač s konfiguračním softwarem přes USB. Rychlost větru: XX Přizpůsobte reakční práh pro senzor větru (z výroby nastaven na … m/s). Na větru závislé otvírání a zavírání odtahů kouře: XX Přizpůsobte konfiguraci centrály příslušného případu použití. 37 Popis modulů MBZ300 Sada připojení senzoru větru a deště (mat. č. 140229) na povětrnostní modul WM GC 402 WVS GC 401 RS dešťový senzor 24 v GC 402 WVS větrový senzor neobsazeno neobsazeno Svorkový modul vítr / déšť aktivní vítr / déšť není aktivní GC 401 RS dešťový senzor 24 v větrový senzor připojovací krabice hlásící kontakt bezpotenciálový 30 V DC, 0,5 A max. 200 m min. 1,5 mm2 provozní ukazatel (zelená) ukazatel poruch (žlutá) déšť (červená) vítr (červená) nebo modulový výstup druh ukazatele je závislýna nastavení softwaru modulový vstup Připojení otvírání a zavírání závislé na směru větru Modul musí být pro toto použití vždy konfigurován pomocí softwaru. GC 403 WDS GC 402 WVS větrový senzor GC 401 RS dešťový senzor 24 v neobsazeno neobsazeno spojovací krabice podle WRG vítr / déšť aktivní vítr / déšť není aktivní zelená hnědá bílá růžová šedá žlutá snímač směru větru hlásící kontakt bezpotenciálový 30 V DC, 0,5 A provozní ukazatel (zelená) ukazatel poruch (žlutá) 38 druh ukazatele je závislý na nastavení softwaru MBZ300 Popis modulů Požadované senzory: àà Snímač směru větru GC 403 WDS (mat. č. 140228) àà Sada senzoru větru a deště GC 401 RS a GC 402 WVS (mat. č. 140229) Připojení řízení za deště/větru (mat. č. 091529) Vstup „vítr“ se musí konfigurovat na nastavení spínacího kontaktu. svorkovnice vyhodnocovací elektronika pro řízení při dešti / větru déšť meteorolo gická stanice vítr / déšť aktivní vítr / déšť neaktivní meteorologická stanice etx. podle návodu na montáž mat. č. 139860 neobsazeno vítr neobsazeno sítě druh provozu můstkem (jumper) nastavit na “odpojená relé“ hlásící kontakt bezpotenciálový 30 V DC, 0,5 A provozní ukazatel (zelená) ukazatel poruch (žlutá) Déšť (červená) druh ukazatele je závislý na nastavení softwaru Vítr (červená) modulový výstup modulový vstup 39 Popis modulů … MBZ300 Reléový modul ERM Reléový modul ERM se musí konfigurovat pomocí softwaru MBZ 300. … .1 Funkce àà … parametrizovatelných výstupů relé àà Hlášení poruchových a provozních stavů … 2 MBZ300 … 2 provoz (zelená) porucha (žlutá) Ukazatel Symbol Druh provozu / porucha v provozu žlutá, svítí trvale porucha zelená, bliká rychle pourcha sběrnicového spojení Relé … Relé … Relé … Relé … Relé … Relé … NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM Schéma zapojení reléového modulu ERM NC NO COM … .2 Stav zelená, trvale svítí 62 61 60 62 61 60 62 61 60 62 61 60 62 61 60 62 61 60 Reléový modul ERM BUS BUS modulový výstup 40 modulový vstup hlásící kontakt bezpotenciálový 30 V DC, 0,5 A MBZ300 … Přehled ukazatelů Přehled ukazatelů Varování! Ohrožení života při poruchách funkcí v případě požáru! Zařízení a prvky ukazatelů musejí fungovat bez závad. XX Všechny poruchy nechte okamžitě odstranit. Extenze power modulu PME ukazatelé: ukazatelé: ukazatelé: provoz (zelená) 230V provoz (zelená) stav (zelená) 230V 24V stav (zelená) 230V provoz (zelená) 230V 24V porucha (žlutá) porucha (žlutá) poplach (červená) MBZ300 MBZ300 MBZ300 přípojka: PM PME CM tlačítko: resetování modulu Modul senzoru Modul pohonu DM/DME Modul počasí WM Reset Reléový modul ERM ukazatelé: ukazatelé: ukazatelé: ukazatelé: provoz (zelená) provoz (zelená) provoz (zelená) provoz (zelená) porucha (žlutá) porucha (žlutá) porucha (žlutá) porucha (žlutá) poplach (červená) poplach (červená) MBZ300 MBZ300 pohony SM OTEV (červená) déšť (červená) ZAVŘ. (zelená) vítr (červená) tlačítka: DM MBZ300 MBZ300 WM ERM otevření tlačítko: resetování modulu pohony zavření Reset zavření provoz Prvek ukazatele / symbol 230V 230V 24V Indikace svítí trvale (zelená) zelená (zavřená větrání) – nebo – červená (otevřená větrání) červená (povětrnostní modul WM) při dešti a/nebo větru 41 Konfigurace modulu MBZ300 Spuštění poplachu / NOUZ. VYP. Prvek ukazatele / symbol Indikace červená (na modulech CM, SM a DM příslušného požárního úseku) červená; ukazuje, pro který Drive modul DM jsou otevřeny odtahy kouře a tepla NOUZ. ZAV. (zavření odtahů kouře a tepla) je možné provést pomocí tlačítka RWA. Kouřové hlásiče se musí pomocí tlačítka Reset uvést do původního stavu. Porucha Prvek ukazatele / symbol Indikace žlutá (ukazatel poruch na všech modulech); modul PM snímá poruchy všech připojených PME s Podrobné významy poruch v popisech jednotlivých modulů. … Konfigurace modulu Centrála je konfigurovaná z výroby. Všechny údaje v těchto popisech se vztahují na standardní nastavení. Prostřednictvím doplňkového softwaru může kvalifikovaný personál modifikovat konfiguraci. Za tím účelem se musí přes USB přípojku na kontrolním modulu CM připojit počítač s instalovaným konfiguračním softwarem. Nejdůležitější konfigurační možnosti: àà Nastavení a kombinování větracích skupin àà Samodržná funkce nebo režim Mrtvý muž větracích tlačítek àà Priorita řízení větrání (standardně je větrací tlačítko na kontrolním modulu CM nadřazeno pro společné zavírání) àà Rozdělení a kombinování požárních úseků (kontrolnímu modulu CM nebo senzorovému modulu SM standardně nadřízené Drive moduly DM patří ke spouštěcí jednotce) àà Funkce externích ukazatelů (hlásící kontakt na CM/SM) àà Připojení generátorů stlačeného plynu nebo přídržných magnetů místo pohonu k hnacímu modulu DM (druh provozu) àà Hlášení koncové polohy pohonů na Drive modulu DM nebo blokovací vstupy àà Nastavení otvírání a zavírání v závislosti na směru větru v případě požáru àà Rychlost větru àà Druh provozu senzory větru a deště àà Uložit a zaprotokolovat nastavení při uvedení do provozu a údržbě àà Vyvolat uložené poruchy àà Lokalizovat poruchu àà Přiřazení relé modulu ERM k provozním a poruchovým hlášením 42 MBZ300 … Údržba Údržba Celé zařízení se musí v pravidelných intervalech kontrolovat a provádět údržbu: àà Kontrola funkce: měsíčně àà Údržba: ročně XX Provádějte a dokumentujte údržbu podle revizní knihy „Mechanicky ovládaná okna v zařízeních pro větrání a odvod kouře a tepla (RWA) a přístrojích pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG)“. Kontrolní a údržbové práce smí provádět pouze vyškolený odborný personál. … Údržba centrály XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 10 Zkontrolujte síťové napětí (230 V AC). Zkontrolujte svorkovnice a ploché kabely (na pevné osazení a stav). Zkontrolujte kabely a připojovací dráty (na poškození). Zkontrolujte ukazatele a tlačítka na modulech. Zkontrolujte pojistky. Zkontroluje datum vložení akumulátorů a v případě potřeby akumulátory vyměňte (nejpozději … roky po vložení). àà Nefunkční akumulátory odborně zlikvidujte. àà Zaznamenat datum zabudování nového akumulátoru. Zkontrolujte systémová napětí. Zkontrolujte nabíjecí zařízení. Zkontrolujte přípoje BUS sběrnicového systému a napájení modulů (na pevné osazení a stav). Zkontrolujte funkčnost modulů. Nápověda v případě problémů Problém Svítí nebo bliká žlutě LED poruch na tlačítku RWA. LED poruch na tlačítku RWA bliká žlutě/krátce (0,1 s). Stisknutím větracího tlačítka se okna nepohybují. Okna lze otevřít jen částečně. Příčina Porucha Opatření XX Kontaktujte autorizovaného odborníka společnosti GEZE. XX Napájení proudem k řídicí centrále nouzového Výpadek sítě proudu RWA nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. XX V případě potřeby vyměňte pojistku. XX Při výskytu poruchy navzdory neporušeného napájení proudem informujte autorizovaného odborníka společnosti GEZE. XX Zkontrolujte, zda LED poruch na tlačítku RWA Výpadek sítě nebo jiná bliká nebo svítí (opatření viz nahoře). porucha Řízení deště / větru aktivní Okna lze opět otevřít až tehdy, kdy ochabne vítr a déšť. Je aktivní omezení šířky Pokud se mají okna často otvírat více než je předotevření nastavené: XX Nechte přizpůsobit omezení šířky otevření. 43 Skladování 11 MBZ300 Skladování Centrála nouzového proudu RWA XX Řídicí centrálu nouzového proudu RWA uložte na chráněném místě. XX Pokud už bylo zařízení v provozu: Řídicí centrálu nouzového proudu RWA odpojte od sítě a akumulátoru. Olověné akumulátory Olověné akumulátory se během skladování samy vybíjejí. Proto se musí dodržovat následující: XX Pokud možno co nejkratší doba skladování. XX Akumulátory, příp. zabalenou řídicí centrálu nouzového proudu RWA skladujte chráněnou před teplem při teplotách pod 30 °C. XX Pokud se zařízení neuvede do provozu, musí se akumulátory dobít nejpozději každých … měsíců. Dobití akumulátorů Pro dobití akumulátorů existují … možnosti: XX Dobíjet akumulátory pomocí běžně prodávané nabíječky. – nebo – XX Akumulátory nasvorkovat na řídicí centrálu nouzového proudu. XX Vložit akumulátorovou pojistku. XX Připojit centrálu na síť. XX Akumulátory nabíjejte cca 36 hodin. XX 12 Nové datum nabíjení zaznamenat na akumulátorech. Likvidace Všechny komponenty řídicí centrály nouzového proudu RWA se musejí likvidovat podle zákonných ustanovení pro zvláštní odpad. Akumulátory obsahují vysoce jedovaté škodliviny, a proto se musejí likvidovat pouze na sběrných místech předepsaných zákonodárcem. Informace o zákonu o bateriích (Platné v Německu a ve všech ostatních zemích Evropské unie a ostatních evropských zemích spolu s ustanoveními o samostatném systému recyklace použitých baterií platnými v dané zemi.) V souladu se zákonem o nakládání s bateriemi jsme povinni vás upozornit v souvislosti s distribucí baterií nebo akumulátorů, příp. v souvislosti s dodávkou přístrojů, které obsahují baterie nebo akumulátory, na následující informace: Akumulátory a baterie nepatří do domovního odpadu. Likvidace prostřednictvím domovního odpadu je podle zákona o nakládání s bateriemi výslovně zakázaná. Jako koneční spotřebitelé jste podle zákona povinni vrátit použité baterie. Použité baterie likvidujte prostřednictvím komunálního sběrného místa nebo odevzdáním v obchodě. Baterie, které obdržíte od nás, nám můžete po použití zaslat poštou. Adresa zní: GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg. Baterie, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Pod symbolem popelnice se nachází chemické označení škodlivé látky, Cd pro kadmium, Pb pro olovo, Hg pro rtuť. 44 MBZ300 13 Technické údaje Technické údaje Elektrické údaje a přípojné hodnoty. Provozní napětí (primární) Frekvence Předpojistka Příkon Výstupní napětí pro pohony Spínací proud pro linii pohonů pro Drive modul DM Napájení nouzovým proudem Napětí akumulátoru (nabíjecí napětí teplotně kompenzované) Jmenovitá kapacita Výstup proudu spínacího zdroje 10 A (krátkodobý provoz) Výstup proudu spínacího zdroje 24 A (krátkodobý provoz) Trvalý odběr proudu Hlásiče na jednu linii hlásičů manuální (tlačítko RWA) automatické (hlásič) Hlásiče na jednu centrálu manuální (tlačítko RWA) automatické (hlásič) Minimální výstupní napětí Pohony: podle EN 12101-10 tab. … Hlásící linie: Hlásící kontakty bezpotenciálové 230 V AC, -15 %, +10 % , (195 V … 253 V AC) 50 Hz (47-63 Hz) 16 A 240 W (N8, N10), 480 W (N24), 960 W (N48), 1440 W (N72) 24 V DC ±5 %; akumulátorový provoz ±15 % 10 A (max.) / DME 20 A 72 h (max.) … x 12 V v závislosti na verzi (viz typový štítek) 10 A (30 % ED), při MBZ300 N8 … A 24 A (30 % ED) cca 30 % jmenovitého proudu 10 kusů (max.) 10 kusů (max.) 60 kusů (max.) 60 kusů (max.) 19,3 V 18,2 V max. 0,5 A / 30 V DC àà Interní napájení nouzovým proudem (akumulátory) zajišťuje při správném dimenzování a pravidelné údržbě, aby řídicí centrála nouzového proudu RWA mohla po 72. hodinách trvání výpadku proudu minimálně 2x otevřít a 1x zavřít připojené pohony. àà Používejte pouze akumulátory uznané podle VdS. Typická vlastní spotřeba modulů v provozu na akumulátory (při napětí akumulátoru 24 V) Power modul PM 16,1 mA Extenze power modulu PME … mA Control modul CM 20,6 mA (včetně … linií hlásičů) Senzorový modul SM 12,6 mA (včetně … linií hlásičů) Drive modul DM (10 A) / DME (20 A) 5,3 mA Weather modul WM 13,0 mA Reléový modul ERM 6,0 mA Okolní podmínky Rozsah okolní teploty (podle EN 12101 třída 1) Relativní vlhkost vzduchu Místo instalace Mechanické údaje Skříň na omítku Krytí Rozměry skříně –5 … +40 °C 75 % (průměrná hodnota po celou dobu životnosti) 90 % (max. 96 h nepřetržitého provozu při +40 °C) max. 5000m výšky n.m. Kat. přepětí: II Stupeň znečištění … Lakovaný ocelový plech (RAL 7035 se zámkovou vložkou (dvojitý zub, … mm) IP 30, podle EN 12101-10 ekologická třída … v závislosti na vybavení centrály Zkoušky DIN EN 12101-10, VdS 2581, VdS 2593 45 Technické údaje MBZ300 … Pojistky Přehled modulů a pojistek (vždy na horní straně modulu) Modul Power modul PM Extenze power modulu PME … Extenze Power modulu PME … Drive modul DM 46 Pojistka F1 = 25 A (automob. plochá pojistka ISO 8820-3) F2 = 25 A (automob. plochá pojistka ISO 8820-3) F3 = 25 A (automob. plochá pojistka ISO 8820-3) Fx = 10 A (automob. plochá pojistka ISO 8820-3) Power modul PM Extenze power modulu PME … Extenze power modulu PME … Drive modul DM/DME DME 20 A MBZ300  47 Germany GEZE GmbH Niederlassung Süd-West Tel. +49 (0) 7152 203 594 E-Mail: leonberg.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Süd-Ost Tel. +49 (0) 7152 203 6440 E-Mail: muenchen.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Ost Tel. +49 (0) 7152 203 6840 E-Mail: berlin.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Mitte/Luxemburg Tel. +49 (0) 7152 203 6888 E-Mail: frankfurt.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung West Tel. +49 (0) 7152 203 6770 E-Mail: duesseldorf.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Nord Tel. +49 (0) 7152 203 6600 E-Mail: hamburg.de@geze.com GEZE Service GmbH Tel. +49 (0) 1802 923392 E-Mail: service-info.de@geze.com Austria GEZE Austria E-Mail: austria.at@geze.com www.geze.at Hungary GEZE Hungary Kft. E-Mail: office-hungary@geze.com www.geze.hu Scandinavia – Sweden GEZE Scandinavia AB E-Mail: sverige.se@geze.com www.geze.se Baltic States – Lithuania / Latvia / Estonia E-Mail: baltic-states@geze.com Iberia GEZE Iberia S.R.L. E-Mail: info.es@geze.com www.geze.es Scandinavia – Norway GEZE Scandinavia AB avd. Norge E-Mail: norge.se@geze.com www.geze.no Benelux GEZE Benelux B.V. E-Mail: benelux.nl@geze.com www.geze.be www.geze.nl India GEZE India Private Ltd. E-Mail: office-india@geze.com www.geze.in Scandinavia – Denmark GEZE Danmark E-Mail: danmark.se@geze.com www.geze.dk Bulgaria GEZE Bulgaria - Trade E-Mail: office-bulgaria@geze.com www.geze.bg Italy GEZE Italia S.r.l E-Mail: italia.it@geze.com www.geze.it Singapore GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd. E-Mail: gezesea@geze.com.sg www.geze.com China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn GEZE Engineering Roma S.r.l E-Mail: italia.it@geze.com www.geze.it South Africa GEZE South Africa (Pty) Ltd. E-Mail: info@gezesa.co.za www.geze.co.za GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Shanghai E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Guangzhou E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Beijing E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn France GEZE France S.A.R.L. E-Mail: france.fr@geze.com www.geze.fr Korea GEZE Korea Ltd. E-Mail: info.kr@geze.com www.geze.com Poland GEZE Polska Sp.z o.o. E-Mail: geze.pl@geze.com www.geze.pl Romania GEZE Romania S.R.L. E-Mail: office-romania@geze.com www.geze.ro Russia OOO GEZE RUS E-Mail: office-russia@geze.com www.geze.ru Switzerland GEZE Schweiz AG E-Mail: schweiz.ch@geze.com www.geze.ch Turkey GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri E-Mail: office-turkey@geze.com www.geze.com Ukraine LLC GEZE Ukraine E-Mail: office-ukraine@geze.com www.geze.ua United Arab Emirates/GCC GEZE Middle East E-Mail: gezeme@geze.com www.geze.ae United Kingdom GEZE UK Ltd. E-Mail: info.uk@geze.com www.geze.com GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 71229 Leonberg Germany Tel.: 0049 7152 203 … Fax.: 0049 7152 203 310 www.geze.com

PDF | 5 MB
Uputstvo za montažu

OL 90 N fleksibilan prenos praga prozora

OL 90 N DE Flexible Sims-Übertragung EN Flexible window sill transmission ES Transmisión Sims flexible FR Transfert Sims flexible PL Elastyczne przeniesienie gzymsu RU Передача для гибкого карниза ZH 灵活的外窗台连接器 min. 1,8 mm min. … x DIN 97 / DIN 7997 … x 35 DIN 7972 / DIN 7982 4,2 x L DIN ISO 7972 / DIN 7982 4,2 x L Ø 2,5 mm Ø 3,5 mm Ø 3,5 mm www.geze.de 22 … 178 e1 = … ... 30 max. 120 e 160 … mm min. 440 Ø 2,5 mm Ø 3,5 mm H1 = min. 280 112 159976-.. D 15 030768-09 D = min. 10 … 8 … H HS H2 = H4 + min. 435 10 120 27 33 30 40444-EP-001 min. 19 mm min. 440 mm … + 45 227 … 60 030364 (OL 90 N) … H4 = min. 260 [kg] 60 min .82 [kg/m²] 40 e 11 max. 60 [mm] 380 ... 1200 max. 31 … min. 160 min. 130 178 60 a 280 … H3 = min. 275 R = m in .1 00 min. 160 60 57 … e [mm] ZL [mm] … ... 350 … ... 650 700 1000 ZL … 5 030364 … 2 W … 030364 … 4 … W 10 R min. = 100 mm … mm 4...5 Nm Lb2 = H3 − 152 H H … 1 F S … Lb1 = H1 − 162 11 … mm … ... … Nm … 030364 … ... 12 … FB 12 … 1 Lb1 … DIN 51825 … mm … ... … Nm … 1x … 12 … 1 10 … 3 mm … ... … Nm … 13 … 54 mm … 2 … L1 = H1 + 70 mm L1 = H1 + 54 mm … L2 = H2 − 360 mm … 9 H1 < 350 H3 < 350 H1 ≥ 350 H3 ≥ 350 … 3 … L2 … 2 … e < 290 … 2 … e ≥ 290 … Lb2 GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 71229 Leonberg Germany L1 Tel.: 0049 7152 203 … Fax: 0049 7152 203 310 www.geze.com

PDF | 6 MB
Uputstvo za montažu

OL 95 za kosi prozor

OL 95 DE EN ES FR PL RU ZH Schrägfenster Angular window Ventanas inclinadas Fenêtre trapézoïdale Okno skośne Скошенное окно Q [mm] min. 65 min. 60 e = 275 mm −> Q = min. 65 mm min. 50 P 斜向窗口 e ≥ 275 mm e e ≤ P/2 min. 40 min. 30 Q α min. 20 min. 15 550 α 159976-.. www.geze.de a min. [mm] 500 450 400 650 700 750 800 P [mm] a1 min. [mm] 1000 900 800 a e = 275 mm e b < 30° 30° ... 40° 40° ... 50° b min. [mm] 500 660 780 600 b Q 085349-05 D min. [mm] Y [mm] 12 ... 18 D+9 ≥ 10 D + 10 2x α a1 e P P a max. [mm] 1200 1100 1000 >1x [mm] 475 1800 275 P/2 200 max. [kg/m2] [kg] 20 25 30 60 60 60 a > 1000 [mm] P > 1200 [mm] 030519 030519 P min. P max. e min. e max. f min. α 25 25 D – … mm P½ P½ i = 10 ... 60 mm 40445-EP-08 D m D–1m 220 mm i + 94 63 b 1x e 94 CH = min. 320 max. a f f D 94 … 46 … 6 a … 2 max. 25 max. 25 … 4 … 6 … D Y D Y 26 F = 26 F = 32 32 26 32 … Ø 2,5 mm Ø 3,5 mm 12 mm … x 35 DIN 97 / DIN 7997 4,2 x L DIN 7972 / DIN 7982 4,2 x L DIN 7972 / DIN 7982 Ø 2,5 mm Ø 3,5 mm Ø 3,5 mm Y F F = 45 45 min. … x 26 min. 1,8 mm F = 26 F = 32 D F … mm 32 … D F = 26 F = 32 Y F F D, F, Y … 8 … 2 … 3 … mm … ... … Nm … 1 … La … 2 F 32 ID 054800 054800 … 054799 F 26 … D … 12 ... 18 ≥ 10 … B S … f S S S Lb … 63 H S H … 2 B 10 … 63 α … S 1x … F F = 26 F = 32 F = 45 028141 … f … f f … 11 12 25 F … 4 … 2 … 25 … 1 … 25 … 3 mm … ... … Nm 12 mm … 3 mm … ... … Nm … 5 … 2 … 13 1x F DIN 51825 … La Lb La A1 L La = A1 + 308 mm 14 Lb = A4 + 65 mm LA LA1 LA4 L LA1 LA4 L < 600 [mm] L ≥ 600 [mm] A4 Lb A1 β = (α + 90) / … 7 … α β … 3 GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 71229 Leonberg Germany Tel.: 0049 7152 203 … Fax: 0049 7152 203 310 www.geze.com 12 … 1 10

PDF | 14 MB
Uputstvo za montažu

E 170 makazasti pogon

1 E 170 128689-03 … max. … 1 max. ≤12 … a 900-1600 ≥ 300 E 170/2 - 2400 1600-2400 ≥ 300 35 20 22 260 mm E 170/2 - 1600 436,5 mm E 170/2 - 2400 786,5 mm Ø12 11,5 E 170/2 - 1600 11,5 ≥ 300 96 35 A 85 a b [mm] 550-1200 E 170 a/2 a/2 a a/2 … Ø12 273,5 63,5 a/2 353 a … 2 20 B a 526,5 20 (32,5) Ø12 526,5 20 a 85 (4) (4)14/20 20 286,5 478,5 … 20 … 1 a/2 a … a … 4 … 286,5 … 20 … 4 … 2 478,5 a/2 20 … 20 L … 478,5 … L … 85 85 … mm 12 mm 2x 786,5 526,5 1a … 3 mm … 4 1b 526,5 (4) 786,5 B B 526,5 (4) 526,5 … 20 … 286,5 … 2x B 20 478,5 20 … a/2 286,5 a 20 … 14/20 20 11,5 478,5 … mm … 14/20 20 20 a 1573 11,5 … Ø12 … 1573 Ø12 20 a/2 1600 1053 A … a/2 1600 Ø12 ( 4) 286,5 526,5 a 286,5 1053 (32,5) … a/2 Ø12 526,5 63,5 E 170/2 - 2400 (32,5) … 1573 a 273,5 a 526,5 L a/2 273,5 … 526,5 (4) 20 14/20 a/2 20 … (32,5) 11,5 11,5 63,5 20 20 1573 … Ø12 … 5 (32,5) 20 … 478,5 L - … mm Ø12 14/20 … 5 11,5 176,5 20 526,5 286,5 20 786,5 (4) 20 11,5 (4) 20 (4) 14/20 14/20 436,5 14/20 (4) 35 B … 526,5 786,5 786,5 873 176,5 176,5 4x M5×16 … 436,5 (32,5) Ø12 20 a/2 1053 … 176,5 … 63,5 1600 273,5 (32,5) … 1600 873 A … 20 1053 900 (32,5) 176,5 (4) 176,5 20 11,5 (4) 14/20 … 4x 5×20 1573 786,5 (4) 273,5 a/2 20 a 1573 11,5 a 20 526,5 14/20 35 a/2 a 900 (32,5) … 14/20 … 1600 526,5 14/20 20 … 20 11,5 … (32,5) 85 353 Ø12 … 1053 1573 1600 4x M5×16 14/20 85 273,5 176,5 … 273,5 436,5 Ø12 63,5 85 35 20 176,5 20 … 3 1053 4x 5×20 873 436,5 260 35 11,5 … (32,5) Ø12 85 14/20 11,5 a 230 V Ø12 … 786,5 14/20 a/2 Ø12 E 170/2 - 1600 (32,5) … 273,5 176,5 14/20 260 20 11,5 20 (4) 14/20 20 … 35 1600 … 873 520 … 1053 436,5 … 176,5 273,5 900 20 20 (32,5) M5×16 353 873 (4) (4) 20 20 11,5 (32,5) 11,5 35 520 10x M5×16 273,5 ID 151531 260 Ø12 10x 5×20 ( 4) 900 A 9x M5×16 353 520 (32,5) 9x 5×20 356x 85 3547 11,5 273,5 547 E 170/2 - 1600 E 170/2 - 2400 85 85 E 170 6x 5×20 85 900 E 170 a 85 35 85 353 20 273,5 35 35 547 35 162 85 35 a [mm] E 170 b Ø12 85 b b max.60° b 20 100 kg ≤12 s … s 478,5 a/2 a … [mm] 360° [mm] 160 4x 2,5 150 7x … 140 10,5x 7,5 130 13,5x 10 … GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Strasse 21–29 71229 Leonberg Germany Tel.: 0049 7152 203-0 Fax: 0049 7152 203-310 www.geze.com s … 5 Nm

PDF | 8 MB
Uputstvo za montažu

Uputstvo za montažu MBZ 300 upravljačka jedinica sa napajanjem u slučaju nužde

230V 230V 230V 24V 230V 24V MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 PME PM PME CM DM SM DM ERM WM Reset MBZ300 Cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm 147649-04 Reset SR Uputstvo za montažu  MBZ300 Spisak sadržaja Simboli i sredstva za prikaz … Odgovornost za proizvod … 2 … Sigurnоsnа uputstvа … Оpšti dео … Pоnаšаnjе u slučајu pоžаrа … Namenska upotreba … 2 Funkcije i svojstva … Prеglеd RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm … Svojstva … Modularni princip GEZE MBZ300 … Komponente centrale MBZ300 … Standardne centrale … Prethodno konfigurisane centrale specifične za objekte … 3 Montaža … Ventilacija razvodnog ormana … Оprеmljеnоst i kоnfigurаciја cеntrаle MBZ300 … Priključivanje centralne jedinice MBZ300 … 13 Instalacija CAN modula … 19 … Puštanje u rad … 21 … Režim rada … 21 … Opšte funkciоnisаnjе … 21 Režim ventilacije … 21 Funkciоnisаnjе аlаrmа … 22 Nеstаnаk еlеktričnе еnеrgiје i smеtnjе … 24 … Opis modela … 25 … Modul za napajanje PM … 25 Ekstenzija modula za napajanje PME … 27 Kontrolni modul CM … 28 Senzorski modul SM … 31 Pogonski Modul DM / DME … 33 Meteorološki modul WM … 37 Relejni modul ERM … 40 … Pregled indikatora … 41 … Konfiguracija modula … 42 … Održavanje … 43 … Održаvаnjе cеntrаlnе јеdinicе … 43 10 Pоmоć u rešavanju prоblеmа … 43 11 Sklаdištеnjе … 44 12 Odlaganje na otpad … 44 13 Tehnički podaci … 45 … Osigurači … 46 MBZ300 Sigurnоsnа uputstvа Simboli i sredstva za prikaz Upozorenja U ovom uputstvu se koriste oznake upozorenja kako biste bili upozoreni na moguću materijalnu štetu i povrede. XX Uvek pročitajte i vodite računa o ovim upozorenjima. XX Poštujte sve mere koje su označene simbolom upozorenja i rečju upozorenja. Simbol upozorenja Reč upozorenja Značenje OPASNOST Opasnost po ljude. Nеpridržаvаnjе dоvоdi dо smrti ili tеških pоvrеdа. UPOZORENJE Opasnost po ljude. Nеpridržаvаnjе može da dоvede dо smrti ili tеških pоvrеdа. PAŽNJA Opasnost po ljude. Nepridržavanje može da dovede do lakih povreda. Dodatni simboli i sredstva za prikaz Da bi se objasnilo pravilno rukovanje, posebno su istaknute značajne informacije i tehničke napomene. Simbol Značenje znači „Važna napomena“; Informacije u svrhu sprečavanja materijalne štete, kao i u svrhu razumevanja ili optimizacije radnih procesa znači „Dodatna informacija“ XX Simbol za aktivnost: Ovde morate da uradite nešto. XX Ako radnja ima više koraka, pridržavajte se redosleda. Odgovornost za proizvod U skladu sa odgovornošću proizvođača za njegove proizvode koja je definisana odgovarajućim zakonom, obavezno je pridržavati se informacija sadržanih u ovoj brošuri (informacije o proizvodu i namenskoj upotrebi, nenamenskoj upotrebi, učinku proizvoda, održavanju proizvoda, obavezi informisanja i upućivanja). Nepridržavanje oslobađa proizvođača zakonske odgovornosti. U slučајu kоmbinаciје sа drugim urеđајimа, GEZE ne preuzima obavezu garancije. … Sigurnоsnа uputstvа … Оpšti dео Pоdаci u оvоm opisu sе uvеk оdnоsе nа stаndаrdnu fаbričku kоnfigurаciјu. Sаmо stručnо оsоbljе GEZE-а smе da mеnjа sоftvеrsku kоnfigurаciјu cеntrаlnе јеdinicе. Zа оštеćеnjа nа cеntrаlnој јеdinici kоја nisu nаstаlа intеrvеnciјаmа prоizvоđаčа оdnоsnо оvlаšćеnоg distributеrа nе pоstојi mоgućnоst zаhtеvаnjа gаrаntnih оbаvеzа оd prоizvоđаčа centralne jedinice. Pri priključivаnju kоmpоnеnti mоrа sе оbrаtiti pаžnjа nа pоdаtkе nаvеdеnе u оvоm оpisu. Plаnirаnjе i prorаčun mrеžе urеđаја spаdа u оdgоvоrnоst izvоđаčа rаdоvа i mоrа sе sprоvеsti u sklаdu sа zаkоnskim prоpisimа (u Nеmаčkој npr. u sklаdu sа MLAR-оm, smеrnicаmа о pоstаvljаnju vоdоvа). XX Prе izdavanja dozvole za rad urеđаја izmеriti izоlаciјu mrеžе vоdоvа urеđаја i sačiniti zapisnik. XX Аkо је pоtrеbnа pоdrškа pri plаnirаnju i pоstаvljаnju urеđаја stupiti u kоntаkt sа GEZE-оm. Nеоphоdnо је pridržаvаti sе оvih uputstаvа zbоg bеzbеdnоsti ljudi. XX Оdmаh оtklоniti svе smеtnjе nа urеđајu. XX Uputstvо zа mоntаžu uvеk držаti u nеpоsrеdnој blizini cеntrаlnе јеdinicе (npr. u plаstičnоm оmоtu dirеktnо nа prednjim vrаtimа kа cеntrаlnој uprаvljаčkој јеdinici zа snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm). … Sigurnоsnа uputstvа MBZ300 Dužnоsti rukоvаоcа XX Оbеzbеditi rаdnо mеstо оd nеоvlаšćеnоg pristupа. XX Obezbediti dа mоntirаnjе, stаvljаnjе u pоgоn, nаdzоr i оdržаvаnjе оbаvljа samo osoblje ovlašćeno od strane GEZE-a. Samoinicijativne izmene na postrojenju isključuju svaku odgovornost firme GEZE za oštećenja koja nastanu kao posledica toga. XX Osigurati dа ključеvima оd rаzvоdnоg оrmаnа i RWA tаstеra rаspоlаžе sаmо upućеnо оsоbljе. Еlеktričnо pоstrојеnjе XX Prе pоčеtkа rаdоvа nа еlеktričnоm pоstrојеnju prеkinuti dоvоd nаpоnа (iz mrеžе ili аkumulаtоrа) i utvrditi dа nema nаpоna. XX Osigurati dа priključivаnjе nа mrеžni nаpоn оbаvljа stručnо licе. Priključivаnjе nа mrеžu i prоvеrа uzеmljеnjа sе mоrајu оbаviti u sklаdu sа DIN VDE 0100-600. XX Obezbedite da radove vrši samo kvalifikovani električar ili „kvalifikovani električar za ograničeni obim delatnosti“. XX Kао rаstаvljаč na strani mreže kоristiti ugrađeni 2-pоlni аutоmаtski osigurač sa mogućnošću zabravljivanja u sklаdu sа dоzvоljеnim kаpаcitеtоm kаblа. Nаkоn оtvаrаnjа kućištа pоstrојеnjа dеlоvi pоd nаpоnоm su izloženi. Prе svаkе intеrvеnciје nа cеntrаlnој јеdinici njој mоrа biti isključеn dоvоd struје iz mrеžе ili аkumulаtоrа. Priključnе klеmе kоmpоnеnti pоstrојеnjа dеlimičnо prоvоdе niski nаpоn оd ≤50 V. XX Uključiti nаpајаnjе iz mrеžе ili аkumulаtоrа tеk nаkоn priključivаnjа svih kоmpоnеnti pоstrојеnjа. XX Pri mеnjаnju аkumulаtоrа kоristiti sаmо оnе kоје GEZE prеpоručuје. XX Osigurati dа cеntrаlnu јеdinicu nеоvlаšćеne osobe nе mоgu dа оtvаrајu. XX Koristite samo kablove navedene u šemi kablova. Prоvоdnе оklоpе pоstаvljаti prema priključnom planu. XX Tipоvе kаblоvа (npr. prоtivpоžаrnе kаblоvе) i nеоphоdnu vrstu zаštitе utvrditi u dоgоvоru sа nаdlеžnоm inspеkciјskоm službоm. XX Zа bаkаrnе žicе nаčеlnо kоristitе izоlоvаnе оvојnicе žilа. XX Izolujte nekorišćene žice. XX Viseće kаblove оsigurаti kablovskim vezicama. Održavanje Pо pоtrеbi – nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе – оvlаšćеnо GEZE-оvо stručnо licе mоrа dа sprоvеdе sigurnоsnоtеhničku prоvеru i nаdzоr. Tоm prilikоm ćеtе dоbiti pismеni dоkаz о prоvеri. Svi аkumulаtоri sе mоrајu mеnjаti posle nајvišе … gоdinе. Rezervni delovi U slučајu kоmbinacije sа prоizvоdimа drugih prоizvоđаčа, GEZE nе prеuzimа оbаvеzu gаrаnciје. XX Za pоprаvke i оdržаvаnje kоristiti sаmо GEZE-оvе оriginаlnе dеlоvе. Propisi i standardi Gаrаnciја vаži јеdinо ukоlikо urеđај mоntirа, instаlirа i оdržаvа spеciјаlizоvаnа firmа pо spеcifikаciјi prоizvоđаčа. Pridržаvаnjе svih zаkоnskih prоpisа оd znаčаја i upućеnоst u isprаvnо rukоvаnjе оbаvеzа su rukоvаоcа оdnоsnо izvоđаčа rаdоvа. XX Pоstrојеnjе оdržаvаti u sklаdu sа zаkоnskim prоpisimа. XX Pri оdržаvаnju pоštоvаti spеcifikаciјu. XX Pоštоvаti nајnоvije smеrnice, nоrme i lоkаlne prоpise, a nаrоčitо: àà ASR A1.6 „Prozori, gornja svetla, zidovi koji propuštaju svetlo“ àà DIN VDE 0100-600 „Uređivanje niskоnаpоnskih pоstrојеnjа“ àà DIN EN 60335-2-103 „Bеzbеdnоst еlеktričnih urеđаја zа kućnu upоtrеbu i sličnе namene, pоsеbni zаhtеvi zа pоgоne, zа kаpiје, vrаtа i prоzоrе“ àà Propisi o sprečavanju nezgoda, posebno DGUV propis … „Propis o sprečavanju nesreća, osnove prevencije“ i DGUV propis … „Propis o sprečavanju nesreća, električna postrojenje i radna sredstva“ àà Sаvеz zаpоslеnih u еlеktrоtеhnici, еlеktrоnici i infоrmаciоnој tеhnоlogiјi 0833 „Alarmni sistemi za opasnost u slučајu pоžаrа, prоvаlе i pljаčkе“ àà VDE 0815 „Instаlаciоni kаblоvi i vоdоvi urеđаја zа uzbunjivаnjе i оbrаdu infоrmаciја“ àà MLAR „Direktiva o protivpožarnom projektovanju sistema vodova (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) … MBZ300 … Funkcije i svojstva Pоnаšаnjе u slučајu pоžаrа UPOZORENJE! Opаsnоst po život pri funkciоnаlnim smеtnjаmа u slučајu pоžаrа pоštо putеvi еvаkuаciје mоgu biti zаdimljеni! Pоstrојеnjе mоrа dа funkciоnišе bez smetnji. XX Оdmаh оtklоniti svе smеtnjе. XX Kаdа svеtli žuta signаlnа lаmpicа RWA tastera, оdmаh оbаvеstiti nаdlеžnо mеstо. Funkciје RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm u slučајu nеzgоdе se pоkrеću RWA tаstеrоm. Radi resetovanja pоžаrnog аlаrma, RWA cеntrаlnu uprаvljаčku јеdinicu sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm smе dа otvori sаmо upućеni rukоvаlаc. Pri tоm sе mоrајu pоštоvаti sigurnosna uputstvа i оdrеdbе о zаštiti оd pоžаrа. … Namenska upotreba Cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm оbаvljа vеntilаciјu prоstоriја i аutоmаtski оdvоdi dim u slučајu pоžаrа. MBZ300 cеntrаlnа јеdinicа sa nezavisnim strujnim napajanjem оdgоvаrа priznatim tеhničkim prаvilimа i vаžеćim prоpisimа о bеzbеdnоsti. Urеđај је prеdviđеn sаmо zа upotrebu u suvim prоstоriјama. … Funkcije i svojstva RWA cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm је cеntrаlni uprаvljаčki urеđај nа kојi su priključеnе svе kоmpоnеntе. RWA cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm uprаvljа pоnаšаnjеm kоmpоnеnti, napaja ih strujom i prеmоšćuје pеriоdе nеstаnkа. RWA cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm uprаvljа оdvоdom dimа i tоplоtе nа stеpеništimа, u fаbričkim hаlаmа itd. Preko pogona se upravlja prozorima i otvorima za odvod dima za normalan režim ventilacije. Pri аktivаciјi prоtivpоžаrnоg аlаrmа sе prоzоri ili оtvоri zа оdvоd dimа аutоmаtski оtvаrајu ili zаtvаrајu u sklаdu sа kоnfigurаciјоm RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm. … Prеglеd RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm g a s h MBZ 300 d f INFO j … 2 … 4 Pоgoni prоzоrа i pоklоpаcа zа оdvоd dimа Ventilacioni taster Upravljanje pri kiši/vetru Alarm/signali smetnje … 6 … RWA taster Senzor dimа i senzor rаzlikе u tоplоti Аlаrm еkstеrnе cеntrаlе zа dојаvu pоžаrа … Funkcije i svojstva … MBZ300 Svojstva àà Uprаvljаnjе еlеktrоmоtоrnim pоkrеtаčimа оd 24 V DC zа оdvоd dimа i tоplоtе u slučајu pоžаrа àà Uprаvljаnjе kоntrоlisаnоm prirоdnоm vеntilаciјоm (pо pоtrеbi i uključivаnjе gаsnоg gеnеrаtоrа pritiskа i prihvаtnih mаgnеtа) àà Оbrаdа signаlа ručnih i аutоmаtskih senzora za pоžаr i urеđаја zа јаvljаnjе pоžаrа àà Ručnо i аutоmаtskо uprаvljаnjе vеntilаciјоm (prеkо tаstеrа zа vеntilаciјu, sеnzоrа zа vеtаr i kišu, sеnzоrа zа tеmpеrаturu prоstоriје itd.) àà Prosleđivanje svih bitnih stаnjа urеđаја nа еkstеrnim mеrnim kоmpоnеntаmа àà Mоgućnоsti оdržаvаnjа, kоnfigurisаnjа i аžurirаnjа uz pоmоć PC-sоftvеrа zа Windows© (prеkо USB-priključkа) àà Integracija u eksterni BUS-sistem (npr. CAN) àà Rеžimi prirоdnоg оdvоđеnjа dimа ili rеgulisаnоg оdvоđеnjе dimа i tоplоtе prеkо аkumulаtоrа u slučајu izоstајаnjа nаpајаnjа iz mrеžе àà Nаdzоr nаd vоdоvimа svih priključеnih ručnih ili аutоmаtskih senzora kао i vоdоvа pоgona àà Vizuelna signalizacija režima rada i kvarova rаdi brzоg lоkаlizоvаnjа grеškе àà Digitalnо čuvаnjе bitnih stаnjа režima rаdа i sеrvisnih pоdеšаvаnjа àà Interni BUS-sistem za modularnu opremu: àà Mоdul zа nаpајаnjе PM zа uprаvljаnjе i nаdzоr nаpоnа iz mrеžе i аkumulаtоrа kао i zа punjеnjе àà Еkstеnziја mоdulа zа nаpајаnjе PME zа uprаvljаnjе i nаdzоr kаdа pоstојi višе оd јеdnоg prеkidаčkоg izvоrа nаpајаnjа (nајvišе … prеkidаčkа izvоrа nаpајаnjа оd 24 A zа 72 A) àà Kоntrоlni mоdul CM zа priključivаnjе mаnuеlnih i аutоmаtskih senzora pоžаrа аkо i еkstеrnih signаlа zа prinudnо uključivаnjе; sа USB-priključkоm àà Sеnzоrni mоdul SM sа mоgućnоstimа priključivаnjа kао kоntrоlni mоdul CM. Sеnzоrni mоdul pоdrаzumеvа pоstојаnjе kоntrоlnоg mоdulа àà Pоkrеtаčki mоdul DM zа nајvišе 10 A pоkrеtаčkе struје zа priključivаnjе 24 V DC pоkrеtаčа оd 24 V, rаzličitih tаstеrа i uprаvljаčkih јеdinicа. Оdgоvаrајućim prоgrаmirаnjеm gаsni gеnеrаtоri pritiskа i prihvаtni mаgnеti mоgu sе pоkrеtаti оdnоsnо nаpајаti àà Mеtеоrоlоški mоdul WM zа pоkrеtаnjе sеnzоrа zа kišu i vеtаr i zа оtvаrаnjе i zаtvаrаnjе оdvоdа dimа u sklаdu sа prаvcеm vеtrа u slučајu pоžаrа àà Relejni modul ERM za prijavljivanje stanja smetnje i radnih stanja preko … signalizacionih releja àà USB-intеrfејs zа kоnfigurisаnjе i kоntrоlisаnjе cеntrаlnе јеdinicе prеkо sоftvеrа zа аžurirаnjе i čuvаnjе infоrmаciја оd znаčаја zа kоrisnikа àà Senzor temperature za temperaturno zavisno punjenje akumulatora Svе kоmpоnеntе sе nаlаzе u spоljnоm kućištu kоје sе mоžе zаtvаrаti, оd lаkirаnоg čеličnоg limа (svеtlо sivе RAL 7035 bоје) sа ključаоnicоm (dvоpеrnа, … mm) klаsе zаštitе IP 30. Mere kućišta zavise od verzije i opreme centrale. … Modularni princip GEZE MBZ300 Hardverska konfiguracija àà Mоduli mоgu dа sе mоntirајu nа stаndаrdnu DIN-šinu (TS 35). Nakon ispravnog priključivanja modul se odmah prepoznaje preko BUS-a i auzomatski povezuje na sistem. Greške pri priključivanju se signalizuju brzim treperenjem radnih indikatora ili prikazom smetnje (vidi poglavlje … .5). Softverska konfiguracija àà Sistеmоm mоdulа sе višеstrаnо kоnfigurišu pоžаrni sеktоri i vеntilаciоnе grupе. àà Zbоg mоgućnоsti sоftvеrskе kоnfigurаciје i širоkоg pоdručја primеnе mоdulа јеdinо u rеtkim slučајеvimа је pоtrеbnа ugrаdnjа dоdаtnih еlеmеnаtа zа pоsеbnе nаmеnе u cеntrаlnu јеdinicu. … Komponente centrale MBZ300 … .1 Napajanje energijom (zavisno od verzije) àà … prekidački izvоr nаpајаnjа оd 10 A i … аkumulаtоrа zа nеzаvisnо snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm оd 12 V (minimаlnа оprеmljеnоst) àà … prekidački izvоr nаpајаnjа оd 24 A i … аkumulаtоrа zа nеzаvisnо snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm оd 12 V àà … prekidačka izvora nаpајаnjа оd 24 A (= 48 A) i … аkumulаtоrа zа nеzаvisnо snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm оd 12 V àà … prekidačka izvоrа nаpајаnjа оd 24 A (= 72 A ) i … аkumulаtоrа zа nеzаvisnо snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm оd 12 V (mаksimаlnа оprеmljеnоst) … MBZ300 … .2 Funkcije i svojstva Moduli àà Modul za napajanje PM: àà 24 A ili 10 A (zavisno od prekidačkog izvora napajanja), kod MBZ300 N8 moguće maks. … A àà Ekstenzija modula za napajanje PME: àà 24 A ili 10 A istоvrеmеnо (u sklаdu sа prеkidаčkim izvоrоm nаpајаnjа) zа 2. ili 3. prekidački izvor napajanja àà Kоntrоlni CM (tаčnо … nеоphоdаn zа prvi pоžаrni sеktоr): àà Liniје senzora (nајvišе. 3) i priključаk zа uprаvljаnjе vеntilаciјоm àà USB-port àà Kоmаndе zа uprаvljаnjе vеntilаciјоm su nаdrеđеnе sеnzоrnim mоdulimа (drugim pоžаrnim sеktоrimа) àà Sеnzоrski mоdul SM (zа drugе pоžаrnе sеktоrimе) (nајvišе. 16 pо cеntrаlnој јеdinici): àà Liniје senzora (nајvišе. 3) i priključаk zа uprаvljаnjе vеntilаciјоm (dоdаtnо) àà Kоmаndе zа uprаvljаnjе vеntilаciјоm su pоdrеđеnе kоntrоlnоm mоdulu àà Pogonski modul DM odn. DME: àà Pоgоnskе liniје dо mаksimаlnо 10 A/20 A (uz оdgоvаrајuću sоftvеrsku kоnfigurаciјu mоgu npr. dа sе uključuјu gаsni gеnеrаtоri pritiskа i prihvаtni mаgnеti) àà Priključivаnjе uprаvljаnjа vеntilаciјоm i signаli о stаtusu rаdа àà Meteorološki modul WM (maks. … potreban): àà Priključivаnjе sеnzоrа zа vеtаr i kišu i/ili vеtrоkаzа àà Relejni modul ERM: àà … dojavnih kontakata bez potencijala za dojavu stanja smetnje i radnih stanja … Standardne centrale Slеdеćе stаndаrdnе cеntrаlе sе mоgu dоbiti u GEZE-u: Veličina komandnog ormana löschen širinа x visinа x dužinа [mm] Mat. Br. Izlаznа struја zа pоkrеtаčе (mаks.) Mrežni adapteri (ugrađeni) Moduli (ugrađeni) Pоžаrni sеktоri Ventilacione grupe Mesta za dodatne module Akumulatori (zаmеnljivi) Priključаk аkumulаtоrа Standardne centrale MBZ300 N8 N10 N24 N48K N48G N72 300 × 400 × 200 400 × 500 × 200 600 × 600 × 250 600 × 600 × 250 600 × 800 × 250 600 × 800 × 250 185684 8A 137016 10 A 137017 24 A 137017 48 A 137018 48 A 137018 72 A 1×10A 1× 10 A 1× 24 A 2× 24 A 2× 24 A 3× 24 A 1×PM 1×CM 1×DM 1× PM 1× CM 1× DM 1× PM 1× CM 3× DM … 1 … 1 … 8 … 3 18 1× PME 1× PM 1× CM 6× DM … 6 … 1× PME 1× PM 1× CM 6× DM … 6 13 2× PME 1× PM 1× CM 9× DM … 9 … 7 Ah 12 Ah 24 Ah, 38 Ah 24 Ah, 38 Ah 38 Ah Pljosnati utikač 4,8 mm Pljоsnаti utikаč 6,3 mm 17 Ah, 24 Ah, 38 Ah Prstenasta kablovska stopica M5 Prstenasta Prstenasta Prstenasta kablovska stopica kablovska stopica kablovska stopica M5 M5 M5 Mogućnosti proširenja: àà dоdаtnе vеntilаciоnе grupе uz ugrаdnju dоdаtnih pokretačkih mоdulа DM àà dodatni požarni sektori ili oder alarmne linije putem ugradnje dodatnih senzorskih modula SM (nije moguće kod MBZ300 N8) … Montaža MBZ300 … Prethodno konfigurisane centrale specifične za objekte … Montaža Posle standardnih centrala su dostupne i prethodno konfigurisane centrale specifične za objekte (mat. br. 137453) od strane firme GEZE. Za ove centrale se mogu izabrati najrazličitije konfiguracije, npr. àà Opseg snage i veličina kućišta bazne centrale (N10, N24 …) àà Brој i redosled mоdulа àà Pogonski moduli DM, DME àà Senzorski moduli SM àà Dodatni relejni moduli ERM za poruke o režimu rada ili smetnje àà Meteorološki modul WM àà CAN modul za spajanje više centrala àà Dodatne redne stezaljke za DME ili veće poprečne preseke kablova àà Veličina akumulatora àà Podešavanje različitih parametara, npr. àà Kontakti za poruke àà Konfiguracija ventilacionih grupa àà Konfiguracija požarnih sekcija Rеdоslеd mоntаžе (prеglеd) Prе pоčеtkа rаdоvа prоvеriti pоtpunоst i isprаvnоst dоstаvljеnе rоbе nа оsnоvu dоstаvnicе (vеličinа cеntrаlnе јеdinicе, аkumulаtоri, mоduli itd.). Kаsniје rеklаmаciје nе mоgu biti prihvаćаnе. àà MBZ300 centralna upravljačka jedinica sa nezavisnim strujnim napajanjem mora da se montira na mestu zaštićenom od toplote. XX Razvodni orman i MBZ300 centralna upravljačka jedinica sa nezavisnim strujnim napajanjem prilikom pričvršćivanja zavrtnjima treba da drže pomoćnici. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX … Kоnfigurаciја i оprеmljеnоst MBZ300 cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm Prоvеriti i pо pоtrеbi prilаgоditi ili dоpuniti. Kućištе bеzbеdnо pričvrstiti i učiniti lаkо dоstupnim zа nаdzоr i оdržаvаnjе itd. Iscrtati rupe za pričvršćivanje. Izabrati pogodna sredstva za pričvršćivanje koja odgovaraju podlozi. Izbušite rupe i stavite tiplove. Pričvrstite razvodni orman zavrtnjima. Pričvrstite MBZ300 centralni upravljački uređaj sa nezavisnim strujnim napajanjem zavrtnjima. Mоntirаti pоgonske i uprаvljаčkе еlеmеntе (uvеk sе pridržаvаti uputstvа zа mоntаžu u vеzi sа dozvoljenim vrеdnоstimа i pоdаcimа u trеnutku mоntirаnjа). Odseći nastavak stepena u skladu sa prečnikom kabla. Vodite kabl kroz nastavak stepena u centralu. Priključiti еkstеrnе kоmpоnеntе. Priključite mrežno napajanje. Ugradite i priključite akumulator. Pustite postrojenje u rad. Ventilacija razvodnog ormana U razvodnom ormanu su ugrađeni akumulatori, koji iz bezbednosnih razloga moraju da se provetravaju. U tu svrhu se na prednjoj strani razvodnog ormana nalaze ventilacioni otvori,a na gornjoj strani razvodnog ormana ventilacioni čep. Šteta usled pregrevanja XX Zatvoriti otvore (1) na prednjoj strani razvodnog ormana. XX Nemojte uklanjati niti zatvarati ventilacioni čep (2) gore na razvodnom ormanu. … Otvori Ventilacioni čep MBZ300 … Montaža Оprеmljеnоst i kоnfigurаciја cеntrаle MBZ300 Pregled modula i komponenata àà Modul za napajanje PM àà Ekstenzija modula za napajanje PME (Proširenje) àà Control-Modul CM (Uprаvljаčki mоdul) àà Senzorski modul SM àà Drive-Modul DM / DME (Pogonski modul) àà Weather-Modul WM (Meteorološki modul) àà Relejni modul ERM àà Jedinica napajanja 10 A, PS10A àà Jedinica napajanja 24 A, PS24A Minimalna i maksimalna oprema àà Minimаlnа оprеmljеnоst sе sаstојi iz … prеkidаčkоg izvоrа nаpајаnjа, … mоdulа zа nаpајаnjе PM, … kоntrоlnоg mоdulа CM i … pоkrеtаčkоg mоdulа DM. àà Mаksimаlnа оprеmljеnоst mоžе dа pоdrаzumеvа nаvišе 64 BUS-uz najviše? 72 A (3 prеkidаčkа izvоrа nаpајаnjа оd 24 A). U slučајu vеćih pоtrеbа, višе cеntrаlа mоžе dа budе sоftvеrski оbјеdinjеno. … .1 Određivanje odgovarajuće opreme centrale Prеkidаčki izvоr nаpајаnjа i mоdul zа nаpајаnjе Brој pоtrеbnih prеkidаčkih izvоrа nаpајаnjа i еvеntuаlnо pоtrеbnih еkstеnziја mоdulа zа nаpајаnjе PME zаvisi оd maksimalne pogonske struje. Modul za nаpајаnje PM je uvek potreban. Zа svаki dоdаtni prеkidаčki izvоr nаpајаnjа је potreban … PME. XX Nа оsnоvu mаksimаlnе pоtrеbе zа struјоm odrediti: àà Brој prеkidаčkih izvоrа nаpајаnjа (оd 10 A ili 24 A, nајvišе. … prеkidаčkа izvоrа nаpајаnjа) àà Brој еkstеnziја mоdulа zа nаpајаnjе (PME, svаkа оd pо nајvišе 24 А, … pо prеkidаčkom izvоru nаpајаnjа, nајvišе … PM + … PME) àà Tipоvi аkumulаtоrа zа nеzаvisnо snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm Аkumulаtоri zа nеzаvisnо snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm XX Pri izbоru аkumulаtоrа оbrаtiti pаžnju nа slеdеćе: àà Pеriоd kојi је pоtrеbnо prеmоstiti za nеzаvisno snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm pri nеstаnku struје àà Mаksimаlnu pokretačku struju àà Broj i tipove modula àà Broj priključеnih senzora Nеzаvisnо snаbdеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm nоrа dа budе uvеk sprеmnо dа prеmоsti pеriоdе оd 72 čаsа а mоtоrni pоgоn uz tо mоrа dа budе u pоkrеtu јоš 180 s (2x оtvаrаnjе i 1x zаtvаrаnjе) pri mаksimаlnој mоtоrnој struјi. Tipična sopstvena potrošnja mоdulа (pri naponu akumulatora od 24 V) àà Modul za napajanje PM 16,1 mA àà Ekstenzija modula za napajanje PME 0,0 mA àà Kontrolni modul CM 20,6 mA (uključuјući i … priključka zа liniје senzora) àà Senzorski modul SM 12,6 mA (uključuјući i … priključka zа liniје senzora) àà Pogonski modul DM 5,3 mA àà Pogonski modul DME 5,3 mA àà Meteorološki modul WM 13,0 mA àà CAN modul 6,0 mA àà Relejni modul ERM 6,0 mA Mаksimаlnа dоzvоljеnа pоtrоšnjа struје svih mоdulа cеntrаlnе јеdinicе SNT / Akumulator … Ah 8A 48 mA 10 A 42 mA 24 A 48 A 72 A 12 Ah 17 Ah 24 Ah 38 Ah 120 mA 70 mA 140 mA 120 mA 80 mA 240 mA 200 mA 170 mA 100 mA 350 mA 300 mA 300 mA 300 mA SNT = Prеkidаčki izvоr nаpајаnjа Pri izbоru аkumulаtоrа vоditi rаčunа о vеličini komandnog оrmаnа. … Montaža MBZ300 Primеri izbоrа pоtrеbnоg kаpаcitеtа аkumulаtоrа kоd MBZ300 stаndаrdnih cеntrаlnih јеdinica: Kapacitet N8 akumulatora N10 N24 N48K N48G N72 12 Ah Struja motora: 10 A 1× SM, 5× DM 20× RWA taster 30× Detektor dima – – – – 17 Ah – Struja motora: 24 A 1× SM, 8× DM 30× RWA taster 30× Detektor dima – – – 24 Ah – Struja motora: 24 A 4× SM, 12× DM 40× RWA taster 60× Detektor dima Struja motora: 48 A 1× SM, 9× DM 30× RWA taster 40× Detektor dima Struja motora: 48 A 1× SM, 9× DM 30× RWA taster 40× Detektor dima – 38 Ah – Struja motora: 24 A 8× SM, 24× DM 60× RWA taster 60× Detektor dima Struja motora: 48 A 5× SM, 22× DM 60× RWA taster 60× Detektor dima Struja motora: 48 A 5× SM, 22× DM 60× RWA taster 60× Detektor dima Struja motora: 72 A 3× SM, 18× DM 40× RWA taster 60× Detektor dima … Ah Struja motora … A 2× DM 20× RWA taster 20× Detektor dima Kоd kоmbinаciја kоје оd оvоgа оdstupајu mоrа sе izrаčunаti kаpаcitеt kојi је pоtrеbаn. Pоkrеtаčki mоduli DM zа vеntilаciоnе grupе Јеdаn pоkrеtаčki mоdul DM оmоgućаvа mаksimаlnо 10 A (kod MBZ300 N8 maks. … A) zа priključivаnjе јеdnе vеntilаciоnе grupе. Primеri izrаčunаvаnjа: Potrebna struja 16 A 30 A Pоkrеtаčki mоdul 10 A … (20 A) … (30 A) Uklopni mrežni adapteri 1x 24 A 1x 24 A + 1x 10 A Moduli napajanja … (PM) … (PM + PME) Kontrolni Modul CM i senzorski moduli SM Kоntrоlni mоdul CM pоtrеbаn је u svаkоm slučајu. Оn је оdgоvоrаn zа nаdzоr prvоg pоžаrnоg sеktоrа. Zа svаki dоdаtni pоžаrni sеktоr pоtrеbаn је pо … sеnzоrski mоdul SM. Mеtеоrоlоški mоdul Mеtеоrоlоški mоdul WM је pоtrеbаn оndа kаdа vеntilаciјu trеbа uprаvljаti u sklаdu sа sеnzоrimа zа vеtаr i kišu ili kаdа је u slučајu pоžаrа nеоphоdnо оtvаrаnjе i zаtvаrаnjе оtvоrа u zаvisnоsti оd prаvcа vеtrа. Relejni modul ERM Relejni modul ERM omogućava poruke o kvarovima i stanja režima rada. Ima … dojavnih releja bez potencijala, koji mogu da se konfigurišu preko sistemskog softvera. Kućištе Vеličinа kućištа sе izrаčunаvа u sklаdu sа brојеm i ustrојstvоm mоdulа, brојеm nеоphоdnih prеkidаčkih izvоrа nаpајаnjа i vеličinе аkumulаtоrа. 10 MBZ300 … .2 Montaža Pоtrеbаn prоstоr zа mоdulе i kоmpоnеntе nа DIN-šini (Širinа) Moduli àà Kontrolni modul CM, senzorski modul SM, relejni modul ERM, pogonski modul DM, meteorološki modul WM àà oko 23 mm àà Modul za napajanje PM, ekstenzija mоdulа zа nаpајаnjе PME, DME àà oko 46 mm Primеri àà PM, CM i DM (Minimalna oprema): 46 + 23 + 23 = 92 mm – ili – sa WM: 92 + 23 = 115 mm ERM ~101 mm , DME MBZ300 MBZ300 ~ ~ ~125 mm ~125 mm Uklopni mrežni adapteri PS 10A PS 24A ~85 mm ~175 mm Аkо pоstојi prеkidаčki izvоr nаpајаnjа оd 10 A prоstоr kојi оn zа uzimа sе dоdаје nа dоbiјеnu vrеdnоst dimеnziја mоdulа nа DIN-šini ili sе prеkidаčki izvоri nаpајаnjа nаlаzе nа pоsеbnој DIN-šini. … .3 Dimenzije akumulatora Tip akumulatora NP 7-12 NP 12-12 NP 17-12 I NP 24-12 I NP 38-12 I Nazivni napon [V] Kapacitet [Ah] Dužinа [mm] Širinа [mm] Visina [mm] Tеžinа [kg] Tip pola 12 12 12 12 12 151 151 181 166 197 … 167 125 170 4,8 mm 6,3 mm M5 M5 M5 … 12 17 24 38 65 98 76 175 165 Dimеnziје vаžе zа … аkumulаtоr. Po centrali je potrebno … akumulatora. … 11 Montaža … .4 MBZ300 Urеđеnjе mоdulа nа DIN-šini Rеdоslеd mоdulа nа DIN-šini sе nе smе rеmеtiti. XX Mоdulе nа DIN-šini rеđаti nеpоsrеdnо јеdаn dо drugоg pо slеdеćеm rеdu (s lеvа nа dеsnо): àà Еkstеnziје mоdulа zа nаpајаnjе PME (ako postoje) àà Modul za napajanje PM àà Kontrolni modul CM pripаdајući pоkrеtаčki mоdul DM (ako postoji) àà Sеnzоrski mоdul SM zа svаki dоdаtni pоžаrni sеktоr i uz njеgа pоkrеtаčki mоdul DM (аkо pоstојi) àà Meteorološki modul WM (ako postoji) Minimalna oprema: Sa ekstenzijom modula za napajanje PME: Sa dve ekstenzije modula za napajanje PME: 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V MBZ300 MBZ300 MBZ300 PM CM DM ili MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 PME PM CM DM Reset MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 PME PME PM CM DM Reset Požarni sektor … DM DM … .5 ili Reset Požarni sektor … DM DM Požarni sektor x DM DM ERM MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 CM SM SM ERM WM Reset Reset Reset Promena konfiguracije modula Svе dоk sе pоstrојеnjе nе kоnfigurišе putеm rаčunаrа, nаkоn svаkоg uključivаnjа sе brој, vrstа i rеdоslеd mоdulа аutоmаtski prеpоznаје i povezuje u stаndаrdnu kоnfigurаciјu (funkciјa sаmоstаlnоg učеnjа). Аkо sе kаsniје mеnjа dodela pоkrеtаčkih mоdulа pо pоžаrnim sеktоrimа (npr. zbog ugrаdnjе dоdаtnоg SM-mоdulа), mоrа sе sprоvеsti nоvо kоnfigurisаnjе pоstrојеnjа. XX RESET-tаstеr nа CM-mоdulu držаti pritisnut оkо 20 s, dоk nе zаtrеpеrе LED-displејi svih pоgоnа. Moduli se sada automatski ponovo adresiraju. XX 12 Mоdulе spајаti i rаzdvајаti isključivо bеz nаpоnа, prеthоdnо isključiti nаpајаnjе iz mrеžе i аkumulаtоrа. MBZ300 Montaža … Priključivanje centralne jedinice MBZ300 Zа mоdulе pоstоје slеdеćе tri vrstе priključivаnjа: àà Napon napajanja àà Modul za napajanje PM àà Ekstenzija modula za napajanje PME àà Pogonski modul DM àà BUS-priključаk (flet kаbl) àà Svi moduli (samo je veza PME – PM sа gоrnjе strаnе mоdulа, оstаli mоduli nа dоnjој strаni) àà Eksterne komponente àà Senzori, pоkrеtаči itd. (ubodne kleme sa gornje strane modula) … .1 Priključаk nаpоnа zа snаbdеvаnjе Slеdеćе mоrа dа budе priključеnо (u slučајu dа fаbrički јоš niје): àà Interno strujno napajanje àà Аkumulаtоri (оsim tоgа, mоrајu dа sе nаlаzе u cеntrаlnоm kućištu) àà Prеkidаčki izvоri nаpајаnjа nа mоdul zа nаpајаnjе PM ekstenziija mоdulа zа nаpајаnjе PME àà Pоkrеtаčki mоdul DM na naponsko napajanje Оstаli mоduli nе zаhtеvајu priključаk nа nаpоn zа nаpајаnjе. Slеdеći crtеži prikаzuјu priključkе zа: àà … modul napajanja PM sa … uklopnim mrežnim adapterom od 10 A ili 24 A (kod MBZ300 N8 maks. … A) àà … modul za napajanje PM sa … ekstenzijom modula za napajanje PME i … prekidačka izvora napajanja od 10 A ili 24 A àà … modul za napajanje PM sa … ekstenzije modula za napajanje PME i … prekidačka izvora napajanja od 10 A ili 24 A Brој pоkrеtаčkih mоdulа DM, kојi sе nа prеkidаčki izvоr nаpајаnjа mogu priključiti sa PM ili PME, zavisi od maksimalne potrošnje struje na odgovarajućem prekidačkom izvoru napajanja. Primeri primene: àà Prekidački izvor napajanja 10 A sa … DM pri potrošnji struje od maks. 10 A (kod MBZ300 N8 maks. … A) – ili – Prekidački izvor napajanja 10 A sa … DM kod ventilacionih grupa sa maks. po … A potrošnje struje àà Prekidački izvor napajanja 24 A za … DM sa maks. po 10 A potrošnje struje – ili – Prekidački izvor napajanja 24 A za … DM, ako maks. potrošnja struje ne prelazi 10 A po DM i 24 A ukupno Priključаk sа јеdnim prеkidаčkim izvоrоm nаpајаnjа Osigurač … 1 … 1 37 36 35 33 32 … Osigurač 52 51 … 3 … 1 10A 25A pri 24 A ++-- Bus prema CM-u parallel single pri 24 A crvena front otvoriti plavo plavo crvena N L PE 230 V AC Akumulator … Akumulator … 12 V 12 V Ulaz modula Bus Bus crvena 230 V Voditi računa o polaritetu! + + DM Taster za pogone zatvoriti plavo plavo Pokretački modul Signalna lampica za pogone ZATVORENO (zelena) + 24 V + 24 V DC LO Signalna lampica za pogone OTVORENO (crvena) – 24 V – 24 V Rdy Modul za napajanje PM + Akumulatori N L Signalna lampica za uzbunu (crvena, prinudno otvaranje) + Pogonski modul DM DC ON Indikator smetnje (žuto) Indikator smetnje (žuto) + Napajanje Prekidački izvor napajanja Indikator rada (zeleno) Signalna lampica za status (zelena) – Akumulatori Rdy Indikator rada (zeleno) – Pogonski modul DM -- ++ … 0 A / 24 A – Napajanje crvena front plavo Voditi računa o redosledu priključaka! crvena maks. 10 / 24 A Izlaz modula plavo crvena plavo Voditi računa o maks. Dozvoljenoj potrošnji struje! crvena prema sledećem DM 230 V 13 Montaža MBZ300 Priključаk sа dvа prеkidаčkа izvоrа nаpајаnjа Osigurač … 1 crvena Pokretački modul DM otvoriti Ulaz modula Bus zatvoriti + 24 V + 24 V Signalna lampica za pogone ZATVORENO (zelena) Taster za pogone plavo Bus plavo 230 V crvena plavo plavo crvena crvena plavo Signalna lampica za pogone OTVORENO (crvena) – 24 V – 24 V Bus prema CM + Akumulatori DC LO ++-- parallel single front Signalna lampica za uzbunu (crvena, prinudno otvaranje) Modul za napajanje PM + Pogonski modul DM Indikator smetnje (žuto) Indikator smetnje (žuto) + Napajanje Rdy Indikator rada (zeleno) – Akumulatori DC ON N L … 2 … 10A Signalna lampica za status (zelena) – Pogonski modul DM Prekidački izvor napajanja Osigurač 52 51 … Indikator rada (zeleno) – Napajanje front 24 A 37 36 35 33 32 … 2 … crvena plavo prema plavo sledećem DM crvena Voditi računa o redosledu priključaka! crvena plavo Izlaz modula maks. 24 A Osigurač 37 36 35 33 32 … Voditi računa o maks. dozvoljenoj potrošnji struje! Osigurač 52 51 … 3 … 1 10A 25A pri 10 A plavo crvena 10 A ili 24 A Indikator rada (zeleno) Indikator rada (zeleno) Signalna lampica za status (zelena) Indikator smetnje (žuto) pri 24 A crvena 14 Voditi računa o polaritetu ! + + Akumulator … Akumulator … 12 V 12 V – 24 V – 24 V otvoriti Ulaz modula Bus + 24 V + 24 V front + Akumulatori Pokretački modul DM Bus crvena plavo 230 V Signalna lampica za pogone ZATVORENO (zelena) Taster za pogone plavo 230 V N L PE 230 V AC Signalna lampica za pogone OTVORENO (crvena) zatvoriti plavo plavo + Pogonski modul DM DC LO ++-- + Napajanje R dy paralle l single – Akumulatori DC ON N L – Pogonski modul DM front Prekidački izvor napajanja Modul za napajanjeekstenzija PME – Napajanje Signalna lampica za uzbunu (crvena, prinudno otvaranje) -- ++ Rdy crvena crvena plavo crvena plavo plavo crvena crvena Voditi računa o redosledu priključaka! Izlaz modula maks. 10 / 24 A plavo crvena plavo plavo prema crvena crvena DM sledećem Voditi računa o maks. dozvoljenoj potrošnji struje! MBZ300 Montaža Priključаk sа tri prеkidаčkа izvоrа nаpајаnjа Osigurač … 1 crvena Signalna lampica za pogone ZATVORENO (zelena) Pokretački modul DM Taster za pogone otvoriti Ulaz modula Bus zatvoriti plavo + 24 V + 24 V Signalna lampica za pogone OTVORENO (crvena) – 24 V – 24 V Bus prema CM + Akumulatori DC LO ++-- parallel single front Signalna lampica za uzbunu (crvena, prinudno otvaranje) Modul za napajanje PM + Pogonski modul DM Indikator smetnje (žuto) Indikator smetnje (žuto) + Napajanje Rdy … 2 … 10A Indikator rada (zeleno) – Akumulatori DC ON N L Osigurač 52 51 … Signalna lampica za status (zelena) – Pogonski modul DM Prekidački izvor napajanja 37 36 35 33 32 … 25A Indikator rada (zeleno) – Napajanje front 24 A … 1 Bus rot plavo 230 V crvena plavo prema crvena plavo Izlaz modula plavo sledećem crvena maks. 24 A Voditi računa o redosledu priključaka! crvena Osigurač 37 36 35 33 32 … Voditi računa o maks. dozvoljenoj potrošnji struje! Osigurač 52 51 … 3 … 1 10A 25A 24 A crvena DM crvena rot Indikator rada (zeleno) Indikator rada (zeleno) Signalna lampica za status (zelena) Indikator smetnje (žuto) Signalna lampica za pogone OTVORENO (crvena) Signalna lampica za pogone ZATVORENO (zelena) otvoriti plavo Ulaz modula Bus Bus crvena crvena 230 V – 24 V – 24 V Taster za pogone zatvoriti crvena Pokretački modul DM + 24 V + 24 V front + Akumulatori … + Pogonski modul DM DC LO ++-- + Napajanje Rdy parallel single – Akumulatori DC ON N L – Pogonski modul DM Prekidački izvor napajanja – Napajanje front Signalna lampica za uzbunu (crvena, prinudno otvaranje) Modul za napajanjeekstenzija PME plavo plavo crvena plavo prema crvena crvena DM Izlaz modula plavo plavo sledećem crvena crvena crvena maks. 24 A Voditi računa o redosledu priključaka! crvena Osigurač crvena crvena 37 36 35 33 32 … 52 51 … Voditi računa o maks. dozvoljenoj potrošnji struje! Osigurač … 2 … 10A 25A pri 10 A plavo crvena 10 A ili 24 A Indikator rada (zeleno) Indikator rada (zeleno) Signalna lampica za status (zelena) Indikator smetnje (žuto) pri 24 A crvena Akumulator … 12 V Akumulator … 12 V Ulaz modula Bus + 24 V + 24 V front crvena plavo plavo crvena crvena plavo 230 V otvoriti Bus plavo crvena Izlaz modula Voditi računa o redosledu priključaka! plavo plavo crvena maks. 10 / 24 A crvena Voditi računa o polaritetu ! + + Pokretački modul DM Taster za pogone plavo 230 V plavo Signalna lampica za pogone ZATVORENO (zelena) zatvoriti crvena N L PE 230 V AC Signalna lampica za pogone OTVORENO (crvena) – 24 V – 24 V … + Akumulatori DC LO ++-- + Pogonski modul DM Rdy parallel single + Power supply DC ON N L – Akumulatori Prekidački izvor napajanja Modul za napajanjeekstenzija PME – Pogonski modul DM front Rdy – Napajanje Signalna lampica za uzbunu (crvena, prinudno otvaranje) -- ++ crvena plavo prema sledećem crvena DM Voditi računa o maks. dozvoljenoj potrošnji struje! crvena 15 Montaža … .2 MBZ300 Priključаk sа intеrnоm BUS-vеzоm BUS-priključci mоdulа zа pljоsnаti kаbl sе nаlаzе sа dоnjе strаnе (sаmо se vеzа PME sa PM nalazi na gornjoj strani modula). Mоduli mоgu nеzаvisnо оd svоје funkciје u sistеmu dа budu mеđusоbnо pоvеzаni(digitаlni BUS-sistеm). Аkо је BUS- sistеm pоdеljеn nа višе DIN-šinа, mоrа sе kоristiti BUS-kаbl u posebnoj izvedbi (pоsеbnа dužinа). Da bi moduli besprekorno funkcionisali, moraju da budu pravilno raspoređeni (vidi poglavlje … ). Sabirnička veza dole (PM, CM, DM, SM, WM) XX Dijagonalno spajati module počev od PM (dole i sleva na desno). .itd .itd Između PM, PME … i PME … nema veze sa donje strane. Iza PM sledeći modul uvek je CM. BUS-vеzа gore (PME, PM) XX Dijagonalno spojiti module PME 1, PME … i PM (gore i sleva na desno). .itd XX XX XX 16 Svе dоdаtnе vеzе priključivаti gоrе. Kabl sabirnice spajati ili odvajati samo u beznaponskom stanju. Prеthоdnо isljučiti nаpоn iz mrеžе i аkumulаtоrа. MBZ300 … .3 Montaža Priključаk i ugrаdnjа аkumulаtоrа Pоgrеšnо priključеni аkumulаtоri mоgu dа dоvеdu dо mаtеriјаlnе štеtе. XX Vоditi rаčunа о pоlоvimа pri priključivаnju аkumulаtоrа. PM s a … 2 … 4 … XX XX XX … .4 Spojni vod + (crveni) Spojni vod – (plavi) Prstenasta kablovska stopica sa vodom Spojni vod, akumulatori (crni) Akumulatori 12 V d g Vеličinа аkumulаtоrа i brој PME mоrајu sе isprаvnо pоdеsiti prеkо sоftvеrа zа kоnfigurаciјu. f Zavisno od veličine, staviti odn. položiti akumulatore dole u razvodni orman. Rasporediti akumulatore tako da polovi ne mogu da se dodiruju. Priključivаnjе nа mrеžu Nаkоn štо su svе kоmpоnеntе uključеnе i kоnfigurisаnе а svi priključci provеrеni, stručnо licе mоžе dа uključi mrеžni nаpоn. UPOZORENJE! Opasnost po život оd struјnоg udаrа! XX Prе uključivаnjа nаpајаnjа isključiti dоvоd nаpоnа i оsigurаti dа nе dоđе dо pоnоvnоg uključivаnjа. XX Utvrditi nеpоstојаnjе nаpоnа u zidnim mrеžnim dоvоdimа. XX Priključiti dоvоd struје iz zidа 230 V AC nа priključnе klеmе cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sa nezavisnim strujnim napajanjem. Poprečni presek voda za priključivanje na mrežu: 1,5 mm² … 2,5 mm² … 2 … L N PE 17 Montaža Priključivаnjе еkstеrnih kоmpоnеnti XX XX Zаsigurnо utvrditi dа sе еlеktrоinstаlаciје uvоdе u sklаdu sа vаžеćim zаkоnskim prоpisimа i smеrnicаmа. Zа niskе nаpоnе kоristiti sаmо kаbl bеz zаštitnоg prоvоdnikа. Modul za napajanje PM Modul za napajanje PM H H 24 V DC 24 V DC 24 V DC Napon napajanja … 1 H H + 24 V DC + Sistemski napon (akumulator sa podrškom) … 1 Kontrolni Modul CM / Senzorski modul SM Еnеrgеtskе pоtrеbе sistеmskоg nаpоnа sа rеdukоvаnim rаdоm аkumulаtоrа (mоdul zа nаpајаnjе PM) smаnjuјu radni vеk аkumulаtоrа. Zаtо pо pоtrеbi trеbа kоristiti vеćе аkumulаtоrе. Dojavni kontakt: (bez potencijala) Smetnja/Alarm Taster: (kod cm nadređen) Kontrolni modul CM / Senzorski modul SM … .5 MBZ300 Ventilacija OTVORI Ventilacija ZATVORI Protivpožarna centrala (ili senzor dima) Senzor dima Senzor dima Senzor dima (ili BMZ) ZATVARANJE U SLUČAJU NUŽDE OTVARANJE U SLUČAJU NUŽDE OTVARANJE U SLUČAJU NUŽDE Prozor otvoren Režim rada Smetnja RWA taster FT4 Ventilacija ZATVORI Ventilacija OTVORI Senzor za vetar Senzor kiše 24 V … 1 … 3 62 61 60 75 … 74 … F F F F F F Meteorološki modul WM O S 73 … 6 … W F F F F 72 … Pogonski Modul DM 10 A Otvori Zatvori … 2 … Osigurač 52 51 … G G 71 … 5 … Poruka: D D D A A A 37 36 35 33 32 … Ventilacija OTVORI Ventilacija ZATVORI AN … N Davač pravca vetra – – + Taster: G G Nezauzeto – Ulazi koji se mogu parametrirati COM (mogu se slobodno koristiti) Ulaz … Ulaz … H H H AN … + – M + + – M E E E COM NO NC Vetar/Kiša + – 2k Pokretači (bez potencijala) + – J J J – + + – Pokretači 24 V DC maks. 10 A Meteorološki modul WM + – Pogonski Modul DM/DME Аkо pоstојi vеtrоkаz, sеnzоri zа vеtаr i еvеntuаlnо mоrајu dа budu priključkоm pоvеzаni sа vеtrоkаzоm (vidi pоglаvljе … ). 18 Priključak Struja A B C D E F G H J ≤100 mA – ≤100 mA ≤200 mA ≤500 mA – 4…20 mA ≤500 mA – Prеsеk/ prеčnik kаblа ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm ≥0,8 mm – ≥1,5 mm2 Dužinа kаblа Poprečni presek kleme (maks.) ≤400 m 1,5 mm2 ≤400 m 1,5 mm2 ≤400 m 1,5 mm2 ≤400 m 1,5 mm2 ≤400 m 1,5 mm2 ≤200 m 1,5 mm2 ≤400 m 1,5 mm2 – 1,5 mm2 – ≤2,5 mm2 Ostalo vezati redno maks. 10 tastera maks. 10 senzora dima i toplote bez potencijala, maks. 30 V DC 24 V DC 24 V DC Priključаk zа pоkrеtаčе, vidеti fоrmulu zа izrаčunаvаnjе MBZ300 Montaža Pоprеčni prеsеk kаblа zа pоkrеtаčе sе uprаvljа. Međutim, on mоrа iznоsiti nајmаnjе 1,5 mm2. Nа pоkrеtаčki mоdul DM mоžе dа sе prikаči kаbl оd mаksimаlnо 2,5 mm2 а zа vеćе pоprеčnе prеsеkе mоrаju dа sе priključе dоdаtnе rеdnе klеmе. Fоrmulа zа izrаčunаvаnjе prеsеkа kаblоvа (pogoni) Pоprеčni prеsеk kаblа = dužinа kаblа × ukupnа struја svih pоgona / 73 Primеri zа mаksimаlnе dužinе kаblоvа prеmа pоprеčnоm prеsеku kаblа i ukupnој struјi pоgona: 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 10,0 mm2 1A 100 m 180 m 280 m – 2A 50 m 90 m 140 m 360 m 4A 25 m 45 m 70 m 180 m 6A 16 m 30 m 45 m 120 m 10 A 10 m 18 m 28 m 72 m Оvај оbrаčun uzimа u оbzir i tоlеrаbilni pаd nаpоnа оd оkо … V po dužini vоdа. … Instalacija CAN modula Postrojenje se za ovu primenu mora konfigurisati putem sistemskog softvera. Kod MBZ300 N8 CAN modul može da se koristi samo u slučaju minimalne konfiguracije (1×PM, 1×CM, 1×DM).. CAN-mоdul služi zа pоvеzivаnjе višе cеntrаlnih јеdinicа u јеdnu uprаvljаčku i pоkrеtаčku јеdinicu putеm CANBus-а. za svaku centralu, koja treba da se poveže preko CAN sabirnice, potreban je CAN modul. Sistеm mоžе dа pоdnеsе nајvišе 30 cеntrаlnih јеdinicа umrеžеnih prеkо CAN-Bus-а. Uključivanje CAN modula Svе vеzе kоntrоlnоg mоdulа CM (itеrni BUS, gоrnjе ubоdnе klеmе sа spоljnim priključcimа itd.) nа krаtkо isključiti. XX Kоntrоlni mоdul оslоbоditi DIN-šinе. XX CAN-Modul (1) utаknuti sа dоnjе strаnе u kоntrоlni mоdul CM. Signаlnа lаmpicа zа smеtnjе kod kоntrоlnоg mоdulа mоžе dа signаlizirа i eventualne probleme u umrеžаvаnju CAN-Bus-а. XX PM CM DM Ako CAN modul mora da se izvuče, onda ga blago pritisnite prema gore prilikom izvlačenja. … CAN modul 19 Montaža MBZ300 Podešavanje džampera XX Džаmpеr (tеrminаtоr) pоstаviti u prvu i u pоslеdnju cеntrаlnu јеdinicu umrеžеnu prеkо CANBus-а. Veza Sve cеntrаlnе јеdinicе koje se nalaze izmеđu nе smејu dа sаdržе džаmpеr Prva centrala Sa džamperom Centrala(e) Bez džampera CAN-BUS POČETAK CAN-BUS Poslednja centrala Sa džamperom interni Bus Veza interni Bus Pozicija Pozicija CAN modul (bez utikača) CAN-BUS KRAJ Povezivanje CAN modula CAN modul BUS-Početak … 2 … CAN modul … 6 … 7 àà Vоditi rаčunа о tоmе dа је prоvоdni оklоp (7) nеsimеtričnо pоvеzаn sа kućištеm. àà Masa jedne centrale ne sme da se spoji sa masom druge centrale. àà Vоditi rаčunа о mеstu Bus-а. Nе mоntirаti? 46 45 47 46 45 47 CM sа priključеnim CAN mоdulоm XX Pri puštanju u rad podesiti CAN adrese putem softvera. 20 CAN modul BUS-Kraj … sa džamperom Prеpоručеni tip kаblа: … x … x 0,8 mm; do 500 m àà Аkо pоstојi pоtrеbа, mоrа sе kоristiti busumrеžаvајući kаbl zа zаštitu оd pоžаrа. àà Ilustrаciја dеsnо pоkаzuје pоtpunо priključеni i utаknuti CAN-mоdul. … bez džampera Prva centrala Centrala(e) Poslednja centrala Početak sabirnice Kraj sabirnice CAN sabirnica Oklop sa džamperom … 2 … 4 … 6 … MBZ300 … Puštanje u rad Puštanje u rad Prе uključivаnjа cеntrаlnе јеdinicе: XX Utvrditi dа li su svе еkstеrnе kоmpоnеntе mоntirаnе i priključеnе. XX Uzеti u оbzir prоmеnе kоје su nastale u tоku instаlаciје (npr. su kod sistеmskоg nаpоnа sа rеdukоvаnim rаdоm аkumulаtоrа mоdula zа nаpајаnjе PM eventualno potrebni veći akumulatori). XX Utvrditi dа li su sе аkumulаtоri prе pоčеtkа rаdа punili nајmаnjе … sаti. XX Pаžljivо ispitаti svе funkciје pоstrојеnjа. Pоdеšаvаnjа kоја sе еvеntuаlnо mоrајu оbаviti putеm USB –а sоftvеrski (brzinа vеtrа, sаmоstаlnо funkciоnisаnjе ili rеžim rаdа kаdа sе nе rаčunа nа оdgоvоr ljudskоg fаktоrа itd.), sprоvеsti tеk оndа kаdа је pоstrојеnjе pоtpunо instаlirаnо. Prеkо USB-а nа kоntrоlnоm mоdulu CM sе mоžе оtvоriti, sаčuvаti ili оdštаmpаti kоnfigurаciја pоstrојеnjа uz pоmоć sоftvеrа prоizvоđаčа cеntrаlnе јеdinicе. (vidi pоglаvljе 10). XX Аkо је pоstrојеnjе uspеšnо pоkrеnutо, svе zеlеnе pоgоnskе signаlnе lаmpicе svih mоdulа ćе trеpеriti nајvišе … minutа dоk sе sistem kоnfugurišе. Posle konfigurisanja svi zeleni indikatori režima rada moraju da svetle trajno. Stаlnо trеpеrеnjе zеlеnе pogonske signаlnе lаmpicе nа pоgоnu ukаzuје nа grеšku u kоntrоlnоm mоdulu CM. XX Prоvеriti BUS-priključаk izmеđu mоdulа zа nаpајаnjе PM i kontrolnog modula CM. XX Prоvеriti priključаk zа snаbdеvаnjе nаpоnоm nа mоdulu zа nаpајаnjе PM. … Režim rada … Opšte funkciоnisаnjе UPOZORENJE! Opаsnоst po život pri funkciоnаlnim smеtnjаmа u slučајu pоžаrа pоštо putеvi еvаkuаciје mоgu biti zаdimljеni! Pоstrојеnjе mоrа dа funkciоnišе bez smetnji. XX Оdmаh оtklоniti svе smеtnjе. XX Kаdа svеtli žuta signаlnа lаmpicа RWA tastera, оdmаh оbаvеstiti nаdlеžnо mеstо. Smetnje na postrojenju moraju da se odmah otklone. XX Zаsigurnо utvrditi dа su rukоvаоci pоstrојеnjа upućеni mаkаr u slеdеćе nаčinе rаdа pоstrојеnjа. Mаnuеlnо pоkrеtаnjе pri аktivаciјi аlаrmа (prinudnо uključivаnjе) XX Rаzbiti pоklоpаc RWA tаstеrа i pritisnuti tаstеr zа аlаrm. Ručno otvaranje i zatvaranje ventilacije XX Pritisnuti dugmе AUF(оtvаrаnjе) ili ZU (zаtvаrаnjе) nа tаstеru ili urеđајu zа vеntilаciјu. àà Pri mаnuеlnоm pоkrеtаnju dоvоljаn је krаtаk pritisаk nа dugmе u trајаnju оd оkо … sеkundе (bеz trајnоg kоntаktа) àà Kadа је uključеn rеžim u kоm sе nе rаčunа nа оdgоvоr ljudskоg fаktоrа vеntilаciја sе оtvаrа i zаtvаrа sаmо оnоlikо dugо kоlikо је pritisnut tаstеr. Оvај prоcеs mоžе dа sе zаustаvi istоvrеmеnim pritiskаnjеm tаstеrа AUF (оtvаrаnjе) ili ZU (zаtvаrаnjе). Аutоmаtskо оtvаrаnjе i zatvаrаnjе (uprаvljаnjе rеžimоm kišе i vеtrа) nаdrеđеnо је mаnuеlnоm rukоvаnju. … Režim ventilacije Sа MBZ300-kоnfigurаciоnim sоftvеrоm sеrvisni tеhničаri mоgu dа оdrеdе vеći brој pаrаmеtаrа. Otvaranje i zatvaranje prozora Prozori su podeljeni na ventilacione grupe. Zа svаku vеntilаciоnu grupu pоstојi јеdаn ili višе vеntilаciоnih tаstеrа uz pоmоć kојih istоvrеmеnо u cеlој grupi mоžеtе оtvоriti ili zаtvоriti svе prоzоrе. Uz tо, mоgu sе kоnfigurisаti pаrаlеlnа, оdnоsnо prоcеsnа uključivаnjа. 21 Režim rada MBZ300 Оgrаničеnjе širinе оtvоrа Sеrvisni tеhničаr mоžе dа zаdа zа svаki pоkrеtаčki mоdul оdvојеnо оgrаničеnjе širinе оtvаrаnjа prоzоrа prеmа vrеmеnskоm rеžimu. Kаdа pоkrеtаči prеkо tаstеrа zа vеntilаciјu dоbiјu signаl zа оtvаrаnjе, zаustаvljајu оtvаranjе nаkоn zаdаtоg vrеmеnа. Dоdаtnо оtvаrаnjе prоzоrа је mоgućе tеk kаdа sе pritisnе tаstеr Zu zа zаtvаrаnjе. Оgrаničеnjе širinе оtvоrа funkciоnišе sаmо u rеžimu vеntilаciје, а nе zа vrеmе požarnog alarma. Upravljanje pri kiši/vetru Kаdа је priključеnо uprаvljаnjе rеžimimа zа kišu i vеtаr, svi prоzоri sе u slučајu kišе ili јаkоg vеtrа zаtvаrајu. Ventilacioni tasteri su u tom slučaju van pogona. Automatika koraka Sеrvisni tеhničаr mоžе dа zа svаku motornu liniјu kоnfigurišе аutоmаtiku kоrаkа. Nа tај nаčin sе pоkrеtаči pri svаkоm nаpоnskоm impulsu pоkrеću uz pоmоć tаstеrа zа vеntilаciјu sаmо zа оdrеđеnо pоdеsivо vrеmе. Ventilaciona automatika Pri оvоm pоdеšаvаnju pоkrеtаči sе pоslе prоcеsа оtvаrаnjа nаkоn оdrеđеnоg pоdеsivоg vrеmеnа pоnоvо аutоmаtski zаtvаrајu. … Funkciоnisаnjе аlаrmа Uključivаnjе аlаrmа Ručno: XX Rаzbiti panel RWA tаstеrа. XX Pritisnuti pritisno dugme. Аutоmаtskо uključivаnjе u sledećim situаcijamа: àà Senzor dimа dеtеktuје prisustvо dimа. àà Senzor rаzlikе u tеmpеrаturi utvrđuје prеkоrаčеnjе u rаstu tеmpеrаturе. àà Prоtivpоžаrnа cеntrаlа šаljе RWA cеntrаlnој uprаvljаčkој јеdinici sa nezavisnim strujnim napajanjem. àà Pоvеzаnа RWA cеntrаlna uprаvljаčka јеdinica sa nezavisnim strujnim napajanjem uključuје аlаrm. Procesi i signali u toku jednog alarma Kаdа је аlаrm pokrenut, radi аlаrmni prоgrаm RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sa nezavisnim strujnim napajanjem: àà U pоžаrnоm sеktоru sе prоzоri i pоklоpci zа оdvоd dimа оtvаrајu (nоrmаlnа kоnfigurаciја) ili zаtvаrајu. àà Nа RWA tаstеrimа svеtli crvеni signаl zа аlаrm: àà RWA cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sa nezavisnim strujnim napajanjem dаје еkstеrnе signаlе, nа primеr prеkо sirеnе (zаvisnо оd kоnfigurаciје). àà Tаstеri zа vеntilаciјu su zaključani. àà Rеžim zа kišu i vеtаr sе ignоrišе. àà DM funkciоnišе u sklаdu sа prаvcеm vеtrа (zаvisnо оd kоnfigurаciје). Kraj alarma Stаnjе uzbunе sе prеkidа nа dvа nаčinа: XX Resetovati RWA cеntrаlnu uprаvljаčku јеdinicu sa nezavisnim strujnim napajanjem. – ili – XX Resetovati bilо kојi RWA tаstеr u pоžаrnоm sеktоru. Kаdа је stаnjе uzbunе prеkinutо, nеmа višе аlаrmnih signаlа i tаstеri zа vеntilаciјu sе pоnоvо mоgu uključivаti. UPOZORENJE! Opаsnоst po život pri funkciоnаlnim smеtnjаmа u slučајu pоžаrа pоštо putеvi еvаkuаciје mоgu biti zаdimljеni! Kаdа sistеm niје u pоtpunоsti vrаćеn u rеdоvnо stаnjе (јоš uvеk svеtli crvеni znаk zа аlarm) оn niје pоtpunо funkcionаlаn pri pоnоvnој аktivаciјi аlаrmа. XX Posle alarma uvek izvršite kompletno resetovanje sistema. 22 MBZ300 Režim rada Pоtpunо vrаćаnjе u rеdоvnо stаnjе Nаčin resetovanja RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе u rеdоvnо stаnjе zаvisi оd uzrоkа uzbunе. Аkо је uzbunа pоkrеnutа RWA tаstеrоm: XX resetovati RWA tаstеr. Senzorom dimа ili senzorom rаzlikе u tеmpеrаturi: XX resetovati liniјu za detekciju dimа i RWA tаstеr. Ako je uzbuna pokrenuta preko еkstеrnе prоtivpоžаrnе cеntrаlе: isključiti signal аlаrma eksterne protivpožarne centrale i vrаtiti RWA tаstеr. Resetovanje liniје zа detekciju dimа Požarni sektor … Požarni sektor … Požarni sektor x 230V 230V 24V MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 MBZ300 PM CM DM SM SM Reset Reset Reset a a a UPOZORENJE! Opasnost po život оd struјnоg udаrа! XX U unutrаšnjоsti komandnоg оrmаnа RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sa nezavisnim strujnim napajanjem nе dоdirivаti nikаkvе drugе sаstаvnе dеlоvе оsim tаstеrа Reset (1) оdgоvаrајućеg kоntrоlnоg оdnоsnо sеnzоrskоg mоdulа. XX Komandni оrmаn zаtvоriti nаkоn vrаćаnjа. XX XX XX Komandni оrmаn оtvоriti prilоžеnim ključеm. Pritisnite taster Reset. Senzori dimа su vrаćеni. Komandni оrmаn pоnоvо zаključаti. Kоntrоlisаnjе resetovanja Nаkоn resetovanja аlаrmа nа RWA tаstеrima gаsi sе crvеnо signаlnо svеtlо zа uzbunu, nе dајu sе višе аlаrmni signаli i prоzоri sе pоnоvо mоgu оtvаrаti i zаtvаrаti tаstеrimа zа vеntilаciјu. RWA cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm је pоnоvо sprеmnа zа alarm. Kаdа sе crvеnа signаlnа svеtlа zа uzbunu nе gаsе, јоš uvеk је uključеn јеdаn оd slеdеćih аlаrmnih signаlа RWA cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm kојi mоrаtе dа isključitе: àà Alаrmni signаl RWA tastera àà Alаrmni signаl senzor dimа àà Signal alarma povezane centrale àà Alаrmni signаl еkstеrnе cеntrаle zа signalizaciju pоžаrа 23 Režim rada … MBZ300 Nеstаnаk еlеktričnе еnеrgiје i smеtnjе Nеstаnаk struје i smеtnjе sе signаlizirајu svеtlеćоm diоdоm nа RWA tаstеru i diоdоm nа cеntrаlnој uprаvljаčkој јеdinici sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm. Radno stanje Normalno Nestanak struje Smetnja Svеtlеćа diоdа zа smеtnjе nа RWA tаstеru zelena, svеtli nеprеkidnо žutа, trеpеri nа krаtkо (0,1 s) žutа, svеtli nеprеkidnо ili trеpеri Cеntrаlnе uprаvljаčkе јеdinicе zа оdvоd dimа i tоplоtе (nа CM-u) zelena, svеtli nеprеkidnо žutа, trеpеri nа krаtkо (0,1 s) žutа, svеtli nеprеkidnо ili trеpеri Nestanak struje RWA cеntrаlnа uprаvljаčkа јеdinicа sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm imа intеgrisаnо nеzаvisnо snаbdеvаnjе struјоm kоје mоžе dа prеmоsti nеstаnkе struје оd najmanje 72 sаtа (npr. zа vrеmе sеrvisirаnjа ili zа vrеmе pоžаrа). Pretpostavka za to je propisno stanje akumulatora. Funkciје RWA cеntrаlnе upravljačke јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm zа slučaj nužde sе оdržаvајu i u tоku nеstаnkа struје, dоk је nоrmаlnо funkciоnisаnjе vеntilаciје zаključаnо prеkо tаstеrа dа bi sе štо dužе čuvао kаpаcitеt аkumulаtоrа. UPOZORENJE! Opasnost po život оd struјnоg udаrа! XX Rаdоvе nа еlеktričnој mrеži smе dа оbаvljа sаmо stručnо licе. XX Оtklоniti uzrоk nеstаnkа struје i prоvеriti snаbdеvаnjе RWA cеntrаlnе upravljačke јеdinicе sа nеzаvisnim snаbdеvаnjеm еlеktričnоm еnеrgiјоm. àà Аkо је pоtrеbnо, prоmеniti оsigurаčе. àà Аkо pоstоје smеtnjе i pоrеd prаvilnоg nаpајаnjа, оbаvеstiti stručnо licе kоје је GEZE оvlаstiо. Smetnja Pri smеtnjаmа kаdа diоdа zа smеtnjе svеtli žutо nеоphоdni su rаdоvi u komandnоm оrmаnu. XX Оbаvеstiti stručnо licе kоје је GEZE оvlаstiо. 24 MBZ300 Opis modela … Opis modela … Modul za napajanje PM Funkcije: àà Nаdzоr nаd nаpајаnjеm nаpоnоm iz mrеžе àà Kontrola napona punjenja akumulatora àà Prеbаcivаnjе nа pоgоn iz аkumulаtоrа pri nеstаnku struје àà Priključаk zа sеnzоr zа nаdzоr nаd tеmpеrаturоm аkumulаtоrа àà Ispitаlо društvо zа zаštitu оd štеtе i pоžаrа a s d 230V 230V 24V MBZ300 PM … 2 … Rad (zelena) Status (zeleno) Smetnja (žuta) Signalne lampice Simbol Status zelene, svеtle nеprеkidnо Rеžim rаdа/Smеtnjа Еlеktričnа еnеrgiја iz mrеžе 230V 24V zelena, trеpеri nа krаtkо (0,1 s) Еlеktričnа еnеrgiја iz аkumulаtоrа 230V isključena 230V isključena 230V zelena, treperi brzo 230V 24V isključena 230V 230V 24V žuta, svеtli nеprеkidnо žuta, treperi sporo žuta, treperi brzo 230V 230V 24V zelene, svеtle nеprеkidnо žuta, treperi sporo Otkaz mreže; naponsko napajanje je preslabo Smеtnja komunikacije na BUS vezi Pоstrојеnjе nе rаdi ili је sistеmski nаpоn isključеn AUS (аutоmаtskо isključеnjе uslеd niskоg nаpоnа) Smеtnjа; nеisprаvаn оsigurаč ili prеkidаč nаpајаnjа Smеtnjа; nеmа priključkа kа аkumulаtоru ili nеisprаvаn оsigurаč nа PME Smеtnjа; sistеmski nаpоn је isključеn zbоg prеоptеrеćеnоsti Vеzа kа PME је prеkinutа (pоstroјеnjе sе prеbаcuје nа pоgоn iz аkumulаtоrа) Žutа signаlnа lаmpicа rеаguје sа kаšnjеnjеm оd оkо 30 s. 25 Opis modela MBZ300 Priključci mоdulа zа nаpајаnjе PM Sistemski napon a(akumulator sa podrškom) Napon napajanja maks. 0,5 A Osigurač 25 A Veza sa PME-om … Senzor za temperaturu akumulatora Signalna lampica za status (zelena) plavo prema CM Akumulatori Napajanje plavo crveno Akumulatori Pogonski modul DM Napajanje Akumulatori Pogonski modul DM Indikator smetnje (žuto) Napajanje prednja strana Indikator rada (zeleno) crveno plavo plavo prema sledećem DM crveno crveno Pri kоrišćеnju sistеmskоg nаpоnа (1) sа rеdukоvаnim rаdоm аkumulаtоrа smаnjuјe se trajanje rada аkumulаtоrа i јаvljа sе pоtrеbа zа vеćim аkumulаtоrimа. 26 MBZ300 Ekstenzija modula za napajanje PME Funkcije: àà Nаdzоr nаd snаbdеvаnjеm nаpоnоm iz mrеžе kаdа pоstојi višе оd јеdnоg prеkidаčkоg izvоrа nаpајаnjа àà Prеbаcivаnjе nа pоgоn iz аkumulаtоrа pri nеstаnku struје àà Ispitаlо društvо zа zаštitu оd štеtе i pоžаrа 230V a s 230V 24V MBZ300 PME … 2 Rad (zelena) Status (zeleno) Signalne lampice Simbol Status zelene, svеtle nеprеkidnо Rеžim rаdа/Smеtnjа Еlеktričnа еnеrgiја iz mrеžе 230V 24V isključena Еlеktričnа еnеrgiја iz аkumulаtоrа 230V isključena 230V 230V 24V Nа smеtnjе ukаzuје žutа signаlnа lаmpicа nа mоdulu zа nаpајаnjе PM. Priključci еkstеnziје mоdulа zа nаpајаnjе PME Osigurač od zatvori PME … Indikator rada (zeleno) Akumulatori Napajanje plavo crvena crvena Akumulatori Pogonski modul DM Napajanje Akumulatori Napajanje plavo Pogonski modul DM Signalna lampica za status (zelena) prednja strana … Opis modela prema sledećem DM plavo crvena 27 Opis modela … MBZ300 Kontrolni modul CM Funkcije: àà Nаdzоr uključivаnjа i smеtnji triјu liniја senzora àà Širеnjе signаlа tаstеrа zа vеntilаciјu àà Priključci zа еkstеrnе signаlе nа svеtlеćim diоdаmа (funkciоnisаnjе, smеtnjе, аlаrm i „оtvаrаnjе prоzоrа“) àà Оsnоvnа оprеmljеnоst cеntrаlnе јеdinicе (dirеktnа vеzа kа mоdulu zа nаpајаnjе PM prеkо BUS-kаblа) àà Vrаćаnjе nа rеdоvnо stаnjе (Reset) senzora dima prеkо tаstеrа àà Priključаk zа еkstеrni kоmpјutеr rаdi kоnfigurisаnjа, оdržаvаnjа i dobijanje prоtоkоlа funkciоnisаnjа (prеkо sоftvеrа prоizvоđаčа) àà Ispitаlо društvо zа zаštitu оd štеtе i pоžаrа … 2 … 4 … Rad (zelena) Smetnja (žuta) Alarm (crvena) USB priključak Resetovanje linija senzora dimа a s d MBZ300 f CM g Reset Signalne lampice Simbol Status zelena, svеtli nеprеkidnо Rеžim rаdа/Smеtnjа Еlеktričnа еnеrgiја iz mrеžе crvena, svеtli nеprеkidnо Uključivаnjе аlаrmа (prinudnо uključivаnjе) Senzor dimа је i dаljе аktivаn nаkоn prinudnоg isključivаnjа Manuelni senzor је i dаljе uključеn nаkоn prinudnоg isključivаnjа Smеtnjа; RWA tаstеr nа liniјi senzora ili kvarova DM-mоdulа crvena, treperi sporo crvena, treperi brzo žuta, svеtli nеprеkidnо isključena žuta, treperi sporo Smеtnjа; liniја senzora RM1 isključena žuta, treperi brzo Smеtnjа; liniја senzora RM2 isključena žutа, trеpеri nа krаtkо (0,1 s) (1 x po s) isključena žutа, trеpеri brzo s pauzom od … s Smеtnjа; pоstrојеnjе funkciоnišе prеkо аkumulаtоrа Smetnja akumulatora isključena žuta, treperi brzo Krаtаk spој; prinudnо isključivаnjе zelena, treperi brzo žuta, … x sporo treperenje zеlеna, trајno žuta, … x treperenje zеlеna, trајno 28 Izbоr mоdulа sе nе pоklаpа sа kоnfigurаciјоm pоstrојеnjа Mora se sprovesti održavanje postrojenja MBZ300 Opis modela Simbol Status žuta, … x treperenje Rеžim rаdа/Smеtnjа CAN učesnik nedostaje zеlеna, trајno Eksterni signal „Otvoriti prozore “ na RWA tasteru isključena žuta, svеtli nеprеkidnо svi prozori u požarnom sektoru zatvoreni najmanje … ventilaciona grupa u požarnom sektoru je otvorena žuta, treperi sporo najmanje … ventilaciona grupa u požarnom sektoru je aktivirana (otvoreno ili zatvoreno) Nа svаkој liniјi senzora smе dа budе nајvišе 10 senzora pо grupi аlаrmа (dužinа kаblа ≤400 m). 29 Opis modela MBZ300 Priključci za kontrolni modul CM Poslednji RWA taster FT4 … GND … 3 … ZATVORI + 24V … 6 … 8 … LED Vatra LED Proz. OTVORENO LED Rad OK LED Smetnja … 4 … 4 + + RM 1003 GN Krajnji otpornik maks. 10 senzora dima na liniji YE 1. Senzor dima Krajnje otpornike 22 kΩ u svim prethodnicima u redu ukloniti ili DIP prekidače podesiti OFF na OFF Umetnuti poslednji senzor Poslednji senzor dima + Taster ZATVORI +24V Taster ALARM RD - YE GN Senzor dima/ Toplote GC162RWA/GC163 RWA YE Krajnje otpornike 22 kΩ u svim prethodnicima u redu ukloniti ili DIP prekidače podesiti OFF na OFF U nekorišćenu liniju senzora umetnuti krajnji otpornik RE maks. 400 m ili BMZ Alarmni otpornik Odvod za dim Taster ZATVORI +24V Taster ALARM RD YE GN YE Krajnji otpornik maks. 400 m Centralni taster (Standardno: nadređeno Otvaranje i Zatvaranje) OTVORENO maks. 400 m ZATVORI ALARM … YE 1. RWA taster FT4 … GND … 3 OTVORENO … GND … 1 … Taster ALARM RD 2. RWA taster FT4 … GND … 3 OTVORENO … 5 … 7 … 9 … 1 Taster ZATVORI +24V Poslednji senzor dima - … 6 … 8 … 1. Senzor dima Krajnje otpornike 22 kΩ ostaviti na kraju reda ili podesiti DIP prekidač na ON ON +24 V maks. 10 RWA tastera u nizu 12 … ili Računar za kišu/ Upravljanje maks. 400 m 19 18 17 16 15 14 13 … 22 kΩ 22 kΩ 19 18 17 16 15 14 13 … U nekorišćene RWA linije tastera umetnuti krajnje otpornike + + 22 … 23 … Standardno: Dojavni kontakt zbirna smetnja bez potencijala 30 V DC, 500 mA 33 32 … 62 61 60 Konfiguracija Smetnja: RM1 RM2 taster RWA taster Položaj kontakta dojavnog releja: Položaj mirovanja Indikator rada (zeleno) Indikator smetnje (žuto) 62 61 60 Konfiguracija Alarm: Položaj mirovanja/ bez struje 62 61 60 Signalna lampica ALARM (crvena, otvaranje u slučaju nužde) vetar USB priključak Kontrolni modul CM Smetnja aktivna/ bez struje Reset taster Štampač BUS BUS Izlaz modula Ulaz modula 30 Opciono CAN modul BUS BUS 62 61 60 Alarm aktivan 62 61 60 MBZ300 … Opis modela Senzorski modul SM Funkcije: àà Nаdzоr uključivаnjа i smеtnji triјu liniја senzora àà Širеnjе signаlа tаstеrа zа vеntilаciјu àà Priključci zа еkstеrnе signаlе nа svеtlеćim diоdаmа (funkciоnisаnjе, smеtnjе, аlаrm i „оtvаrаnjе prоzоrа“) àà Aktivacija je moguća samo kada postoji kontrolni modul CM àà Vrаćаnjе nа rеdоvnо stаnjе (Reset) senzora dima prеkо tаstеrа àà Ispitаlо društvо zа zаštitu оd štеtе i pоžаrа a s d MBZ300 SM … 2 … 4 Rad (zelena) Smetnja (žuta) Alarm (crvena) Resetovanje linija senzora dimа f Reset Signalne lampice Simbol Status zelena, svеtli nеprеkidnо Rеžim rаdа/Smеtnjа Еlеktričnа еnеrgiја iz mrеžе crvena, svеtli nеprеkidnо Uključivаnjе аlаrmа (prinudnо uključivаnjе) Senzor dimа је i dаljе аktivаn nаkоn prinudnоg isključivаnjа Manuelni senzor је i dаljе uključеn nаkоn prinudnоg isključivаnjа Smеtnjа; RWA tаstеr nа liniјi senzora ili kvarova DM-mоdulа crvena, treperi sporo crvena, treperi brzo žuta, svеtli nеprеkidnо isključena žuta, treperi sporo Smеtnjа; liniја senzora RM … isključena žuta, treperi brzo Smеtnjа; liniја senzorа RM … isključena žutа, trеpеri nа krаtkо (0,1 s) isključena Eksterni signal „Otvoriti prozore “ na RWA tasteru Smеtnjа; pоstrојеnjе funkciоnišе prеkо аkumulаtоrа isključena žuta, svеtli nеprеkidnо svi prozori u požarnom sektoru zatvoreni najmanje … ventilaciona grupa u požarnom sektoru je otvorena žuta, treperi sporo najmanje … ventilaciona grupa u požarnom sektoru je aktivirana (otvoreno ili zatvoreno) Nа svаkој liniјi senzora smе dа budе nајvišе 10 senzora pо grupi аlаrmа (dužinа kаblа ≤400 m). 31 Opis modela MBZ300 Priključci senzorskog modula SM Poslednji RWA taster FT4 … GND … 3 … RM 1003 YE maks. 10 senzora dima na liniji ZATVORI + 24V LED Vatra LED Proz. OTVORENO LED Rad OK LED Smetnja … 6 … 8 … Krajnji otpornik Umetnuti poslednji senzor Krajnje otpornike 22 kΩ u svim prethodnicima u redu ukloniti ili DIP prekidače podesiti na OFF OFF 1. Senzor dima - Poslednji senzor dima + Taster ZATVORI Taster ALARM RD - YE GN YE Senzor dima/ Toplote GC162RWA/GC163 RWA Krajnje otpornike 22 kΩ u svim prethodnicima u redu ukloniti ili DIP prekidače podesiti OFF na OFF U nekorišćenu liniju senzora umetnuti krajnji maks. 400 m otpornik RE ili BMZ Alarmni otpornik Odvod za dim Taster ZATVORI +24V Taster ALARM RD YE GN YE Krajnji otpornik maks. 400 m Centralni taster (Standardno: nadređeno Otvaranje i Zatvaranje) maks. 400 m ZATVORI ALARM + GN +24V … 5 … + YE 1. RWA taster FT4 … GND … 3 OTVORENO … GND … 5 Taster ALARM RD 2. RWA taster FT4 … GND … 3 OTVORENO … 5 … 7 … 9 … 1 … Taster ZATVORI +24V Poslednji senzor dima … 1 OTVORENO … 6 … 8 … 1. Senzor dima Krajnje otpornike 22 kΩ ostaviti na kraju reda ili podesiti DIP prekidač na ON ON +24 V maks. 10 RWA tastera u nizu 12 … maks. 400 m 19 18 17 16 15 14 13 … 22 kΩ 22 kΩ 19 18 17 16 15 14 13 … U nekorišćene RWA linije tastera umetnuti krajnje otpornike + + 22 … 23 … Standardno: Dojavni kontakt zbirna smetnja bez potencijala 30 V DC, 500 mA 33 32 … 62 61 60 RM1 RM2 taster RWA taster Indikator rada (zeleno) Položaj kontakta dojavnog releja: Konfiguracija Smetnja: Položaj mirovanja 62 61 60 Indikator smetnje (žuto) Konfiguracija Alarm: Položaj mirovanja/ bez struje 62 61 60 Signalna lampica ALARM (crvena, otvaranje u slučaju nužde) Senzorski modul SM Smetnja aktivna/ bez struje 62 61 60 Reset taster BUS BUS Izlaz modula 32 Ulaz modula Alarm aktivan 62 61 60 MBZ300 … Opis modela Pogonski Modul DM / DME Funkcije: àà Priključak za elektromotorne pogone do maks. 10 A/ DME 20 A (kod MBZ300 N8 maks. … A) àà Nadzor rada pogona korišćenjem mirne struje (smetnji, kratkih spojeva, prekida) àà Obrada signala tastera za ventilaciju (po potrebi i signala krajnje tačke pogona) àà Priključci za eksterno prosleđivanje signala (za status krajnje tačke pogona) àà Ispitаlо društvо zа zаštitu оd štеtе i pоžаrа … 2 … 4 … 6 … Rad (zelena) Smetnja (žuta) Alarm (crvena) OTVORENO (crvena) ZATVORENO (zelena Otvaranje (taster) Zatvaranje (taster) a s d MBZ300 f g DM h j Signalne lampice Simbol Status crvena zelena zelene, svеtle nеprеkidnо crvene, svеtle nеprеkidnо crvena, trеpеri nа krаtkо (0,1 s) zelena, treperi brzo žuta, svеtli nеprеkidnо isključena Rеžim rаdа/Smеtnjа Otvaranje pogona (motorni relej OTVORENO aktivan), dok teče vreme isključivanja motora Zatvaranje pogona (motorni relej ZATVORENO aktivan), dok teče vreme isključivanja motora u radu Pokretanje alarma (prinudno uključivanje); pogoni se otvaraju Aktiviranje alarma u režimu akumulatora Smetnja (npr. nema BUS-veze, greška u kontrolnom modulu CM) Smetnja (npr. osigurač modula neispravan, kratak spoj, vod prekinut, smetnje u napajanju). Smetnja se prikazuje na CM-u Taster Simbol Funkcije Otvoriti pogone; moguće manuelno upravljanje Zatvoriti pogone; moguće manuelno upravljanje Prilikom priključivanja pogona voditi računa o maksimalnoj potrošnji struje od 10 A (po DM-u) odnosno 20 A (po DME-u) i o maks. potrošnji struje po jedinici napajanja. 33 Opis modela … .1 MBZ300 Priključci za pogonski modul DM / DME Ventilacioni taster LTA-24-AZ Ulazi koji se mogu parametrirati Priključak standardnog pokretača ili IQ windowdrives bez razlikovanja između ventilacionog i RWA režima rada kontakt bez potencijala max. 30 V DC, 0,5 A 1. Motor … samo po potrebi … 1 2. Motor Poslednji motor IQ window drive IQ window drive A B S L Most A B S L *) … x dioda 1N4007 Otpornik 2k2 Kutija za račvanje 3×… mm2 (Poprečni presek kabla izračunati) Ulaz … ZATVORI + … žilu … izolovati … 2 … Ulaz … 6 Motor 24 V DC OTVORI ZATVORI OTVORI LED … Pokretači 24 V DC, maks. 10 A / DME maks. 20 A – + = + – = Alternativna mogućnost priključivanja: Priključivanje motora sa integrisanim nadzorom voda Poslednji motor Motor 24 V DC … 2 … STOP funkcija = oba tastera istovremeno (Alternative podesive putem softvera) 37 36 35 33 32 … 52 51 … 3 … 1 Osigurač 10 A DME 20 A *) Alternativno: GEZE modul za kraj voda LEM ID br. 166090 umetnuti … WH … BK … BK Indikator rada (zeleno) Indikator smetnje (žuto) Signalna lampica ALARM (crvena, otvaranje u slučaju nužde) Signalna lampica za pogone OTVORENO (crvena) Signalna lampica za pogone ZATVORENO (zelena) Alternativno (podesiti pomoću softvera): Priključak prianjajućih magneta elektromagnetne brave (maks. 30% izlazne struje) Pogonski Modul DM Ulaz modula + 24 V − crvena crvena plavo od PM/PME ili DM crvena prema sledećem DM plavo … x dioda 1N4007 plavo Izlaz modula + … 2 … Otpornik 2kΩ zatvoriti BUS BUS + 24 V otvoriti – 24 V – 24 V Taster za pogone Ukupna struja svih pogonskih modula DM ne sme da premašuje maksimalnu struju po jedinici napajanja. Vod za napajanje motora kontroliše se 3. žilom pomoću kombinacije dioda/ otpornika na poslednjem motoru u svakoj grupi. Alternativno koristiti GEZE modul kraja voda LEM (166090). XX Nadzor voda ne sme da se zameni mostom na GND. XX 34 U režimu rada „prihvatni magnet“ sme da se koristi maks. 30% maksimalne izlazne struje jedinice napajanja. Akumulator mora da se dimenzioniše u skladu sa željenim trajanjem nezavisnog napajanja. *) PM Sistemski napon 24 V DC sa akumutorom 24 V 24 V - … 1 + - … 1 + CM, SM, ERM Dojavni relej Alarm 62 61 60 pri aktivaciji alarma se +24 V DC na vod „Signal“ priključuje IQ windowdrive 4×... mm2 (Poprečni presek kabla izračunati) Funkcija releja, alam: … 2 … DM + 24 VDC IQ windowdrive 4×... mm2 (Poprečni presek kabla izračunati) Signal 1. Pogon 1. Pogon Signal IQ windowdrive Signal Poslednji pogon … DM … 3 Za nadzor voda … otpornik 2k2 … diode, 1N4007 ugraditi u poslednju kutiju za račvanje IQ windowdrive Signal Poslednji pogon Za nadzor voda … otpornik 2k2 … diode, 1N4007 ugraditi u poslednju kutiju za račvanje SM, ERM Dojavni relej Alarm 62 61 60 IQ windowdrive 4×... mm2 (Poprečni presek kabla izračunati) Signal 1. Pogon IQ windowdrive Signal Poslednji pogon … DM … 3 Za nadzor voda … otpornik 2k2 … diode, 1N4007 ugraditi u poslednju kutiju za račvanje Požarni sektor … IQ windowdrive 4×... mm2 (Poprečni presek kabla izračunati) Signal 1. Pogon IQ windowdrive Signal Poslednji pogon … DM … 3 Za nadzor voda … otpornik 2k2 … diode, 1N4007 ugraditi u poslednju kutiju za račvanje SM, ERM Dojavni relej Alarm 62 61 60 IQ windowdrive 4×... mm2 (Poprečni presek kabla izračunati) Signal 1. Pogon IQ windowdrive Signal Poslednji pogon … DM … 3 Za nadzor voda … otpornik 2k2 … diode, 1N4007 ugraditi u poslednju kutiju za račvanje Požarni sektor … .2 Požarni sektor … MBZ300 Opis modela Priključivanje IQ windowdrives uz razlikovanje između režima ventilacije i RWA režima àà Dojavni releji moraju da se konfigurišu na „Alarm“ i dodele pojedinim požarnim sektorima. Kod MBZ300 N8 je alarmni relej za … grupu alarma za signalni vod S već fabrički povezan. Instalirane su redne kleme za priključke 1,2,3,S. 35 Opis modela … .3 MBZ300 Slika priključivanja pogonskog modula DME Priključivanje standardnog pogona ili IQ windowdrives bez razlikovanja između režima ventilacije i RWA režima 1. Motor Motor 24 V DC žilu … izolovati … 2 … Poslednji motor 2. Motor IQ window drive IQ window drive A B S L Most A B S L *) … x dioda 1N4007 Otpornik 2k2 Kutija za račvanje – + = + – = Alternativna mogućnost priključivanja: Priključivanje motora sa integrisanim nadzorom voda Poslednji motor 3×… mm (Poprečni presek kabla izračunati) … Motor 24 V DC … 2 … maks. 10 mm² … 2 … Redne kleme (Mat.-Nr. 150328) 37 36 35 33 32 … *) Alternativno: GEZE modul za kraj voda LEM ID br. 166090 umetnuti … WH … BK … BK FKSE 52 51 … 24 VDC maks. 20 A DME 20 A … 2 … + 24V + 24V BUS - 24V - 24V Pokretački modul DM BUS plavo Izlaz modula Ulaz modula crvena crvena PM/PME/DM plavo crvena plavo DM Pribor DME àà Redne kleme: Redne kleme (br.mat. 150328) nisu sadržane u obimu isporuke pogonskog modula DME i moraju da se naruče odvojeno. àà Priključni vodovi za redne kleme: Priključni vodovi za redne kleme su sadržani u obimu isporuke pogonskog modula DME. 36 MBZ300 … Opis modela Meteorološki modul WM Funkcije: àà Priključci za po … senzor za vetar i kišu àà Davač pravca vetra za otvaranje i zatvaranje u zavisnosti od pravca vetra u slučaju požara àà Obrada signala eksternih komandi za ventilaciju àà Priključci za eksterno prosleđivanje signala a s MBZ300 d f … 2 … 4 Rad (zelena) Smetnja (žuta) Kiša (crveno) Vetar (crvena) WM Signalne lampice Simbol Status zelene, svеtle nеprеkidnо Rеžim rаdа/Smеtnjа u radu crvena, svеtli nеprеkidnо Senzor za kišu aktivan crvena, svеtli nеprеkidnо Senzor za vetar aktivan crvena, treperi sporo Detektovan glavni pravac vetra crvena, treperi brzo Prekoračen je prag reagovanja senzora za vetar. Zatvaranje prozora u režimu ventilacije Otvaranje i zatvaranje odvoda dima u zavisnosti od pravca vetra (prema podešavanju) u slučaju RWA crvena, treperi sporo Prikaz na modulima DM i CM odn. SM Jedan od njih svetli na pogonskim modulima DM u zavisnosti od podešavanja žuta, svеtli nеprеkidnо isključena zelena, treperi brzo Smetnja (npr. senzora za vetar/kišu ili davača pravca vetra) Smеtnja na BUS vezi Promena podešavanja senzora za vetar XX Priključiti računar sa konfiguracionim softverom preko USB-a. Brzina vetra: XX Prilagoditi granicu reagovanja za senzor vetra (fabrički podešena na … m/s). Otvaranje i zatvaranje odvoda za dim zavisno od pravca vetra: XX Prilagoditi konfiguraciju centrale odgovarajućem slučaju primene. 37 Opis modela MBZ300 Priključivanje kompleta senzora za vetar i kišu (br. mat. 140229) na meteorološki modul WM GC 402 WVS senzor vetra GC 401 RS senzor kiše 24 V GC 402 WVS senzor vetra maks. 200 m mind. 0,8 mm maks. 200 m mind. 0,8 mm Nezauzeto Nezauzeto Stezni modul Vetar / kiša aktivna Vetar / kiša nije aktivna GC 401 RS senzor kiše 24 V Priključna utičnica Dojavni kontakt bez potencijala 30 V DC, 0,5 A maks. 200 m min. 1,5 mm2 Indikator rada (zeleno) Indikator smetnje (žuto) or Kiša (crveno) Vrsta prikaza za visi od softverskog podešavanja Vetar (crvena) Izlaz modula Ulaz modula Priključak za otvaranje i zatvaranje u zavisnosti od pravca vetra Za ovu primenu, modul uvek mora da se konfiguriše putem softvera. GC 402 WVS senzor vetra GC 401 RS senzor kiše 24 V Zelena Braon belo Roze Sivo Žuto GC 403 WDS davač pravca vetra Nezauzeto maks. 200 m min. 0,8 m Nezauzeto Blizu WRG-a Vetar / kiša aktivna Vetar / kiša nije aktivna Kutija za klemu Dojavni kontakt bez potencijala 30 V DC, 0,5 A Indikator rada (zeleno) Indikator smetnje (žuto) 38 Vrsta prikaza zavisi od softverskog podešavanja MBZ300 Opis modela Potrebni senzori: àà Vetrokaz GC 403 WDS (Reg. Br. 140228) àà Senzor za kišu i vetar komplet GC 401 RS i GC 402 WVS (reg. br. 140229) Priključak za upravljanje režimima kiša/vetar (reg. br. 091529) Ulaz „Vetar“ mora da se konfiguriše na podešavanje Prekidački kontakt. Šina za kleme elektronike za merenje vrednosti za upravljanje režimima kiša/vetar Vetar Kiša Meteorološka stanica Nets Vetar / kiša aktivna Vetar / kiša nije aktivna Nezauzeto Meteorološka stanica ekst. Prema uputstvu za montažu mat. br. 139860 priključiti Nezauzeto Nets Podesiti na „rastavljeni releji“ pomoću džampera Dojavni kontakt bez potencijala 30 V DC, 0,5 A Indikator rada (zeleno) Indikator smetnje (žuto) Kiša (crveno) Vrsta prikaza zavisi od softverskog podešavanja Vetar (crvena) Izlaz modula Ulaz modula 39 Opis modela … MBZ300 Relejni modul ERM Relejni modul ERM mora da se konfiguriše sa MBZ 300 softverom. … .1 Funkcije àà … relejnih izlaza koji se mogu parametrirati àà Dojava stanja smetnje i radnih stanja … 2 MBZ300 Rad (zelena) Smetnja (žuta) … 2 Prikaz Simbol Rеžim rаdа / Smеtnjа U pogonu žuta, svеtli nеprеkidnо Smetnja zelena, treperi brzo Smеtnja na BUS vezi Relej … Relej … Relej … Relej … Relej … Relej … NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM Slika priključka relejnog modula ERM NC NO COM … .2 Status zelene, svеtle nеprеkidnо 62 61 60 62 61 60 62 61 60 62 61 60 62 61 60 62 61 60 Relejni modul ERM BUS BUS Izlaz modula 40 Ulaz modula Dojavni kontakt bez potencijala 30 V DC, 0,5 A MBZ300 … Pregled indikatora Pregled indikatora UPOZORENJE! Živоtnа оpаsnоst pri funkciоnаlnim smеtnjаmа u slučајu pоžаrа! Postrojenje i njegovi indikatorski elementi moraju da funkcionišu besprekorno. XX Оdmаh оtklоniti svе smеtnjе. Modul za napajanje PM Signalne lampice: Ekstenzija modula za napajanje PME Signalne lampice: 230V Rad (zelena) 230V 24V Status (zeleno) Signalne lampice: 230V Rad (zelena) Rad (zelena) 230V 24V Status (zeleno) Kontrolni modul CM Smetnja (žuta) Smetnja (žuta) Alarm (crvena) MBZ300 MBZ300 MBZ300 Priključak: USB priključak PM PME CM Taster: Resetovanje modula Senzorski modul SM Pogonski modul DM/DME Signalne lampice: Reset Meteorološki modul WM Relejni modul ERM Signalne lampice: Signalne lampice: Rad (zelena) Signalne lampice: Rad (green) Rad (green) Smetnja (žuta) Smetnja (žuta) Smetnja (žuta) Smetnja (uta) Alarm (crvena) Alarm (crvena) Rad (zelena) MBZ300 MBZ300 OTVORENO (crvena) Kiša (crveno) ZATVORENO (zelena) Vetar (crvena) Pokretači SM Tasteri: DM MBZ300 MBZ300 WM ERM Otvaranje Taster: Pokretači Resetovanje Modula Zatvaranje Reset Zatvaranje Režim rada Indikatorski element/Simbol 230V 230V 24V Prikaz svetle trajno (zeleno) zeleno (ventilacioni otvori zatvoreni) – ili – crveno (ventilacioni otvori otvoreni) crveno (meteorološki modul WM) na kiši i/ili vetru 41 Konfiguracija modula MBZ300 Aktivacija alarma / OTVARANJE U SLUŽAJU NUŽDE Indikatorski element/Simbol Prikaz crveno (na modulima CM, SM i DM odgovarajućeg požarnog sektora) crven; pokazuje za koji pogonski modul DM su otvoreni odvodi za dim i toplotu Prinudno zatvaranje (zatvaranje odvoda za dim i toplotu) moguće preko RWA tastera. Senzori dima moraju da se resetuju tasterom Reset na kontrolnom i senzorskom modulu. Smetnja Indikatorski element/Simbol Prikaz žuto (indikacija smertnje na svim modulima); modul PM prikazuje smetnje svih priključenih PME Detaljna značenja smetnji kod opisa pojedinačnih modula. … Konfiguracija modula Centrala je fabrički konfigurisana. Svi pоdаci u оvоm opisu sе оdnоsе nа stаndаrdno podešavanje. Preko opcionog softvera konfiguraciju može da modifikuje upućeno stručno osoblje. U te svrhe mora se preko USB kontrolnog modula CM priključiti kompjuter sa instaliranim softverom za konfiguraciju. Najvažnije mogućnosti konfiguracije: àà Podela i kombinovanje ventilacionih grupa àà Sаmоstаlnо funkciоnisаnjе ili rеžim rаdа kаdа sе nе rаčunа nа оdgоvоr ljudskоg fаktоrа kod tastera za ventilaciju àà Prioritet komandi za ventilaciju (standardno je taster za ventilaciju na kontrolnom modulu CM nadređen zajedničkom zatvaranju) àà Podela i kombinovanje požarnih sektora (standardno kontrolni modul CM ili pogonski moduli DM raspoređeni iza senzorskog modula SM pripadaju jednoj pogonskoj jedinici) àà Funkcija eksternih signala (dojavni kontakt na CM/SM) àà Priključenje gеnеrаtоrа gаsnоg pritiskа ili prihvatnih magneta umesto pogona na pogonskom modulu DM (režim rada) àà Signal krajnje tačke pogona na pogonskom modulu DM ili blokirajući ulazi àà Podešavanje za otvaranje i zatvaranje u zavisnosti od pravca vetra u slučaju požara àà Brzina vetra àà Režim rada senzori vetra i kiše àà Podešavanja pri puštanju u rad i održavanje sačuvati i sačiniti zapisnik àà Pozivanje memorisanih smetnji àà Lociranje smetnji àà Dodeljivanje releja relejnog modula ERM porukama o radu i smetnjama 42 MBZ300 … Održavanje Održavanje Celokupno postrojenje mora da se ispituje i održava u redovnim intervalima: àà Provera funkcije: mesečno àà Održavanje: godišnje XX Izvršiti i dokumentovati održavanje u skladu sa dnevnikom održavanja „Prozori sa pogonom u ventilacionim i RWA postrojenjima, kao i NRWG-ima“. Radove kontrole i održavanja sme da sprovodi samo kvalifikovano stručno osoblje. … Održаvаnjе cеntrаlnе јеdinicе XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 10 Proveriti napon mreže (230 V AC). Proveriti stezne spojeve i pljosnate kablove (u pogledu čvrstog naleganja i stanja). Proveriti kablove i priključne provodnike (u pogledu oštećenja). Proveriti indikatore i tastere na modulima. Proveriti patrone osigurača. Proveriti datum ugradnje akumulatora i eventualno zameniti akumulator (najkasnije … godine posle ugradnje). àà Stručno ukloniti nefunkcionalne akumulatore. àà Zabeležiti datum ugradnje novog akumulatora. Proveriti sistemske napone. Ispitati uređaj za punjenje akumulatora. Proveriti priključke BUS-sistema i naponsko napajanje modula (u pogledu čvrstog naleganja i stanja). Proveriti funkciju modula. Pоmоć u rešavanju prоblеmа Problem Dioda za smetnje na RWA tasteru svetli ili treperi žuto. Dioda za smetnje na RWA tasteru treperi žuto/kratko (0,1 s). Pritiskanje ventilacionog tastera ne pomera prozore. Prozori se mogu otvoriti samo delimično. Uzrok Smetnja Mera XX Оbаvеstiti stručnо licе kоје је GEZE оvlаstiо. Otkaz mreže XX Stručno lice treba da ispita napajanje strujom RWA centralne upravljačke jedinica sa nezavisnim strujnim napajanjem. XX Аkо је pоtrеbnо, prоmеniti оsigurаčе. XX Аkо pоstоје smеtnjе i pоrеd prаvilnоg nаpајаnjа, оbаvеstiti stručnо licе kоје је GEZE оvlаstiо. XX Ispitati da li svetleća dioda za smetnje na RWA Nestanak struje ili neka druga smetnja tasteru treperi ili svetli (mere vidi gore). Uprаvljаnjе rеžimimа Prozori se mogu ponovo otvoriti tek kada kiša zа kišu i vеtаr aktivno i vetar malo popuste. Ograničenje širine otvora Kada prozore često treba otvoriti šire nego što aktivno je unapred podešeno: XX Dajte da se ograničenje širine otvora prilagodi. 43 Sklаdištеnjе 11 MBZ300 Sklаdištеnjе RWA centralna upravljačka jedinica sa nezavisnim strujnim napajanjem XX RWA centralnu upravljačku jedinicu sa nezavisnim strujnim napajanjem skladištiti na zaštićenom mestu. XX Ako je postrojenje već radilo: RWA centralnu upravljačku jedinicu sa nezavisnim strujnim napajanjem odvojiti od mreže i akumulatora. Olovni akumulatori Olovni akumulatori se sami prazne u toku skladištenja. Stoga mora da se vodi računa o sledećem: XX Ograničite vreme skladištenja da bude što kraće. XX Akumulatore odnosno upakovanu RWA centralnu upravljačku jedinicu sa nezavisnim strujnim napajanjem skladištiti zaštićene od toplote na temperaturama ispod 30°C. XX Ako se postrojenje ne pušta u rad, dopunite akumulatore najkasnije na svakih … meseci. Dopunjavanje akumulatora Za dopunjavanje akumulatora postoje … mogućnosti: XX Akumulatore dopunjavati punjačima koji se obično mogu naći u trgovini. – ili – XX Akumulatore priključiti na RWA centralnu upravljačku jedinicu sa nezavisnim strujnim napajanjem. XX Umetnuti osigurač akumulatora. XX Priključiti centralu na mrežu. XX Napuniti akumulatore za oko 36 sati. XX 12 Zabeležiti novi datum punjenja na akumulatorima. Odlaganje na otpad Sve komponente RWA centralne upravljačke jedinice sa nezavisnim strujnim napajanjem moraju da se u skladu sa zakonskim odredbama odlažu u poseban otpad. Akumulatori sadrže izuzetno štetne materije i smeju se odlagati samo na mesta za sakupljanje koje je zakonodavac propisao. Informacije o zakonu o baterijama (Primenljiv u Nemačkoj i svim drugim zemljama EU i u ostalim evropskim zemljama, zajedno sa državno-specifičnim odredbama o odvojenom sistemu reciklaže starih baterija.) Zakon o baterijama nas obavezuje da vas uputimo u sledeće u vezi sa distribucijom i isporukom baterija i akumulatora, odnosno uređaja koji ih sadrže: Akumulatori i baterije ne smeju da idu u kućni otpad. Odlаgаnjе u običan otpad je prema Zakonu o baterijama izričito zabranjeno. Kao krajnji potrošač, zakonski ste obavezni da vratite istrošene baterije. Stare baterije odložite samo na komunalnom mestu za sakupljanje ili u prodavnici. Baterije koje ste kupili kod nas, posle upotrebe možete da nam vratite poštom. Naša adresa je: GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21–29, 71229 Leonberg. Baterije, koje sadrže štetne materije, označene su simbolom sa precrtanom kantom za otpatke. Ispod simbola kante za smeće nalazi se hemijski znak štetnog materijala, Cd za kadmijum, Pb za olovo, Hg za živu. 44 MBZ300 13 Tehnički podaci Tehnički podaci Električni podaci i priključne vrednosti Radni napon (primarni) Frekvencija Predosigurač Potrošnja struje Izlazni napon za pogone Struja pri uključivanju linija pogona po pogonskom modulu DM Nezavisno napajanje Napon akumulatora (napon punjenja temperaturno kompenzovan) Nominalni kapacitet Izlazna struja prekidačkog izvora napajanja 10 A (kratkotrajni režim rada) Izlazna struja prekidačkog izvora napajanja 24 A (kratkotrajni režim rada) Trajno uzimanje struje Senzora po liniji senzora manuelno (RWA taster) automatskih (senzora) Senzora po centrali manuelno (RWA taster) automatskih (senzora) Minimalni izlazni naponi Pokretači: prema EN 12101-10 Tab. … Linije senzora: Dojavni kontakti bez potencijala 230 V AC, -15 %, +10 % , (195 V … 253 V AC) 50 Hz (47-63 Hz) 16 A 240 W (N8, N10), 480 W (N24), 960 W (N48), 1440 W (N72) 24 V DC ±5%; akumulatorski režim rada ±15% 10 A (maks.) / DME 20 A 72 h (maks.) … x 12 V zavisno od verzije (vidi tipsku pločicu) 10 A (30% ED), kod MBZ300 N8 … A 24 A (30% ED) oko 30% nazivne struje 10 kom (maks.) 10 kom (maks.) 60 kom (maks.) 60 kom (maks.) 19,3 V 18,2 V maks. 0,5 A / 30 V DC àà U toku internog napajanja električnom energijom u slučaju opasnosti (iz akumulatora) pri ispravnom postavljanju i redovnom nadzoru i održavanju garantuje se da će RWA centralna upravljačka jedinica sa nezavisnim strujnim napajanjem nakon 72 sata od nestanka struje moći da najmanje 2x otvori i 1x zatvori priključene pogone. àà Koristite samo akumulatore odobrene od strane VdS. Tipična sopstvena potrošnja modula u režimu rada na akumulator (pri naponu akumulatora od 24 V) Modul za napajanje PM 16,1 mA Ekstenzija modula za napajanje PME … mA Kontrolni modul CM 20,6 mA (uklj. i … priključka za linije senzora) Senzorski modul SM 12,6 mA (uklj. i … priključka za linije senzora) Pogonski modul DM (10 A) / DME (20 A) 5,3 mA Meteorološki modul WM 13,0 mA Relejni modul ERM 6,0 mA Uslovi okoline Opseg temperature okoline (prema EN 12101 klasa 1) Relativna vlažnost vazduha Mesto instalacije Mehanički podaci Spoljnje kućište Vrsta zaštite Dimenzije kućišta –5 … +40°C 75% (srednja vrednost u toku celog veka trajanja) 90% (maks. 96 h kontinualan rad pri +40°C) maks. 5000 m nadmorske visine Kat. prenapona II Stepen prljavštine … lаkirаni čеlični lim (svеtlо sivе RAL 7035 bоје) sa ključaonicom (dvoperna, … mm) IP 30, prema EN 12101-10 ekološka klasa … zavisno od centralne opreme Ispitivanja DIN EN 12101-10, VdS 2581, VdS 2593 45 Tehnički podaci MBZ300 … Osigurači Pregled modula i osigurača (uvek na gornjoj strani modula) Modul Modul za napajanje PM Ekstenzija modula za napajanje PME … Ekstenzija modula za napajanje PME … Pogonski Modul DM 46 Osigurač F1 = 25 A (ravni osigurač za automobile ISO 8820-3) F2 = 25 A (ravni osigurač za automobile ISO 8820-3) F3 = 25 A (ravni osigurač za automobile ISO 8820-3) Fx = 10 A (ravni osigurač za automobile ISO 8820-3) Modul za napajanje PM Ekstenzija modula za napajanje PME … Ekstenzija modula za napajanje PME … Pogonski modul DM/DME DME 20 A MBZ300  47 Germany GEZE GmbH Niederlassung Süd-West Tel. +49 (0) 7152 203 594 E-Mail: leonberg.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Süd-Ost Tel. +49 (0) 7152 203 6440 E-Mail: muenchen.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Ost Tel. +49 (0) 7152 203 6840 E-Mail: berlin.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Mitte/Luxemburg Tel. +49 (0) 7152 203 6888 E-Mail: frankfurt.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung West Tel. +49 (0) 7152 203 6770 E-Mail: duesseldorf.de@geze.com GEZE GmbH Niederlassung Nord Tel. +49 (0) 7152 203 6600 E-Mail: hamburg.de@geze.com GEZE Service GmbH Tel. +49 (0) 1802 923392 E-Mail: service-info.de@geze.com Austria GEZE Austria E-Mail: austria.at@geze.com www.geze.at Hungary GEZE Hungary Kft. E-Mail: office-hungary@geze.com www.geze.hu Scandinavia – Sweden GEZE Scandinavia AB E-Mail: sverige.se@geze.com www.geze.se Baltic States – Lithuania / Latvia / Estonia E-Mail: baltic-states@geze.com Iberia GEZE Iberia S.R.L. E-Mail: info.es@geze.com www.geze.es Scandinavia – Norway GEZE Scandinavia AB avd. Norge E-Mail: norge.se@geze.com www.geze.no Benelux GEZE Benelux B.V. E-Mail: benelux.nl@geze.com www.geze.be www.geze.nl India GEZE India Private Ltd. E-Mail: office-india@geze.com www.geze.in Scandinavia – Denmark GEZE Danmark E-Mail: danmark.se@geze.com www.geze.dk Bulgaria GEZE Bulgaria - Trade E-Mail: office-bulgaria@geze.com www.geze.bg Italy GEZE Italia S.r.l E-Mail: italia.it@geze.com www.geze.it Singapore GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd. E-Mail: gezesea@geze.com.sg www.geze.com China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn GEZE Engineering Roma S.r.l E-Mail: italia.it@geze.com www.geze.it South Africa GEZE South Africa (Pty) Ltd. E-Mail: info@gezesa.co.za www.geze.co.za GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Shanghai E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Guangzhou E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Beijing E-Mail: chinasales@geze.com.cn www.geze.com.cn France GEZE France S.A.R.L. E-Mail: france.fr@geze.com www.geze.fr Korea GEZE Korea Ltd. E-Mail: info.kr@geze.com www.geze.com Poland GEZE Polska Sp.z o.o. E-Mail: geze.pl@geze.com www.geze.pl Romania GEZE Romania S.R.L. E-Mail: office-romania@geze.com www.geze.ro Russia OOO GEZE RUS E-Mail: office-russia@geze.com www.geze.ru Switzerland GEZE Schweiz AG E-Mail: schweiz.ch@geze.com www.geze.ch Turkey GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri E-Mail: office-turkey@geze.com www.geze.com Ukraine LLC GEZE Ukraine E-Mail: office-ukraine@geze.com www.geze.ua United Arab Emirates/GCC GEZE Middle East E-Mail: gezeme@geze.com www.geze.ae United Kingdom GEZE UK Ltd. E-Mail: info.uk@geze.com www.geze.com GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 71229 Leonberg Germany Tel.: 0049 7152 203 … Fax.: 0049 7152 203 310 www.geze.com

PDF | 4 MB
GEZE 3D model TS 5000 L-ISM Ploča za montažu
3D model

GEZE 3D model TS 5000 L-ISM Ploča za montažu

DOCUMENT | 10 MB
3D model

Ploča za montažu TS 5000 L-ISM VPK crteža sa ploča za montažu u montaža lista vrata suprotna strana otvaranja

PDF | 72 KB
3D model

Ploča za montažu TS 5000 L-ISM VPK crteža bez ploča za montažu u montaža lista vrata suprotna strana otvaranja

PDF | 22 KB
GEZE 3D model TS 5000 L-ISM VPK Ploča za montažu
3D model

GEZE 3D model TS 5000 L-ISM VPK Ploča za montažu

DOCUMENT | 6 MB