Opšte odredbe i uslovi

Sledeće odredbe i uslovi se primenjuju isključivo na pravni promet koji ne uključuje krajnje korisnike:

Opšte odredbe i uslovi za nabavke i usluge kompanije GEZE

1. Opseg

1.1 Sledeći opšte odredbe i uslovi („Odredbe i uslovi“) primenjuju se na sve transakcije između GEZE GmbH (u daljem tekstu „GEZE“), uključujući njene podružnice i filijale, osim GEZE Service GmbH, i odgovarajućeg ugovornog partnera.

1.2 Ove odredbe i uslovi se primenjuju se isključivo na kompanije definisane u Odeljku 14 BGB (Nemački građanski zakonik) ili na pravna lica javnog prava i posebne imovine javnog prava kao što je definisano u Odeljku 310 (1) BGB.

1.3 Odredbe i uslovi ugovornog partnera koji se razlikuju od ovih uslova, u suprotnosti su ili dopunjuju ove uslove primenjuju se samo uz pismenu saglasnost kompanije GEZE. Kompanija GEZE nema obavezu da se izričito protivi ugovornim formama ili odredbama i uslovima ugovornih partnera, čak i ako je u ovim opšti odredbama i uslovima navedeno da je njihova valjanost izričit uslov za zaključenje posla.

1.4 Takve odredbe i uslovi primeniće se na ovu poslovnu transakciju, kao i na sve buduće poslovne transakcije.

1.5 Za ugovore koji se odnose na softverske proizvode, dodatno se primenjuju odredbe i uslovi koji regulišu prenos i licenciranje softvera. Dostupni su na internetu na https://www.geze.de/de/agb odakle se mogu preuzeti kao datoteka.

2. Zaključivanje ugovora

2.1 Ponude kompanije GEZE su uvek podložne promenama i nisu obavezujuće. Porudžbina ili poručivanje od strane ugovornog partnera smatra se obavezujućom ugovornom ponudom.

2.2 Ugovor se zaključuje samo po prijemu elektronske potvrde porudžbine od kompanije GEZE ili putem isporuke ili izvršenja usluge.

3. Cene, uslovi plaćanja i otkazivanje narudžbine

3.1 Za naše cene se primenjuje paritet franko fabrika (EXW, Incoterms 2020) uključujući utovar i uz dodatak zakonski važećeg PDV-a, ali ne uključujući troškove pakovanja, transporta i osiguranja.

3.2 Naše cene su navedene bez popusta Davanje popusta je dozvoljeno samo na osnovu pismenog ugovora.

3.3 Kompanija GEZE zadržava pravo da zahteva avansno plaćanje i plaćanje PDV-a unapred. U suprotnom, fakture se plaćaju u celosti u roku od 14 dana od dana prijema fakture/datuma fakture, osim ako nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi.

3.4 Ako dođe do značajnog pogoršanja finansijskih prilika ugovornog partnera ili takve okolnosti postoje nakon zaključenja ugovora, ali postanu poznate tek naknadno, kompanija GEZE može, nakon što sazna za ovu situaciju, da zatraži avansno plaćanje ili garancije i odbiti ispunjenje sve dok ovaj zahtev ne bude ispunjen.

3.5 Obračun isporuka i usluga vršiće se direktno između ugovornog partnera i kompanije GEZE. Kompanija GEZE će druga buduća potraživanja koja nastanu kao rezultat dodatnih aktivnosti naše podružnice, GEZE Service GmbH, tokom instalacije i puštanja u rad, a posebno dodatne troškove zbog propuštenih pripremnih radova i dodatnih aktivnosti, ustupiti GEZE Service GmbH, koja to ustupanje izričito prihvata. Ugovorni partner je svestan navedenog ustupanja. Ugovorni partner mora da uloži prigovore na ustupljena potraživanja kod kompanije GEZE Service GmbH kao izvršioca i nosioca potraživanja.

3.6 Kompanija GEZE zadržava pravo izmene ugovorenih cena putem pismenog obaveštenja o izmenama, uz prethodnu najavu od 3 meseca do kraja meseca, ukoliko troškovi proizvodnje i energije, kao i nabavne cene kompanije GEZE za opremu ili rezervne delove, ili plate kao značajnu komponentu, kao što su troškovi održavanja i popravke, promena ili uvođenje novih poreza ili dažbina, koji utiču na ugovor. Cene se shodno tome menjaju ako se promeni zakonska stopa PDV-a. Poskupljenja su moguća samo za (opšte) ugovore koji su već zaključeni u okviru gore navedenih povećanja cena i troškova. Ako se u periodu od godinu dana primenjuju poskupljenja za više od 20%, potrebna je saglasnost ugovornog partnera za deo veći od 5%. U slučaju povećanja iznad 5%, smatraće se da je pristanak dat ako ugovorni partner ne iskoristi pravo na raskid koje mu je dato u roku od 14 dana od objave povećanja i ako je kompanija GEZE to posebno pomenula u najavi povećanja. Rok za raskid ovog posebnog prava na raskid ugovornog partnera je 2 kalendarska meseca do kraja meseca.

3.7 U slučaju „dobrovoljnog otkazivanja“ i vraćanja proizvoda kompanji GEZE ili „besplatne obustave“ narudžbine u skladu sa Odeljkom 648 BGB i Odeljkom 8 VOB/B (Nemačke procedure ugovora o izgradnji) od strane ugovornog partnera, kada kompanija GEZE ne snosi nikakvu krivicu, paušalni iznos po odbitku 10% neto fakturisanog iznosa za ostale troškove i izgubljena dobit idu na teret ugovornog partnera na ime otkazivanja ili obustave. Ovo neće uticati na pravo ugovornog partnera da dokaže da nema gubitaka ili da su oni znatno manji, niti na pravo kompanije GEZE da u određenim slučajevima podnese veće zahteve za naknadu štete. Ovo neće uticati ni na pravo na naknadu za obavljeni posao i usluge koje je kompanija GEZE pružila ugovornom partneru do obustave ili otkaza, shodno ugovorenim cenama.

3.8 Ugovorna strana nema pravo da odbije pun obim isporuku i/ili uslugu ako se pun obim isporuke/usluge značajno razlikuje od ugovorenog kvaliteta/kvantiteta/itd.

4. Vreme isporuke, kašnjenje isporuke, troškovi skladištenja

4.1 Datumi isporuke su obavezujući samo nakon dogovora u pisanoj formi. Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi, relevantno vreme je vreme isporuke ili otpreme. U slučaju kašnjenja isporuke, ugovorni partner mora da odredi produženje od najmanje dve nedelje. Ako kompanija GEZE ne izvrši isporuku ni nakon ovog produženja roka koje je odredio ugovorni partner, ugovorni partner ima pravo da odustane od ugovora.

4.2 Svi zahtevi za naknadu štete koje podnese ugovorni partner podležu uslovima navedenim u klauzuli 9. GEZE zadržava pravo da dokaže manju štetu.

4.3 Ako se isporuka i/ili ugovoreni datum puštanja u rad/montaže odloži na zahtev ugovornog partnera, ili iz razloga za koje kompanija GEZE nije odgovorna, u roku od više od 3 nedelje od obaveštenja o spremnosti za isporuku ili prilikom isporuke materijala u na ugovorenoj lokaciji, GEZE može naplatiti troškove skladištenja u vrednosti od 1% od porudžbine za svaki mesec ili dela porudžbine, ali ne više od ukupno 5%. Obe ugovorne strane zadržavaju pravo na uvid u dokaze o višim ili nižim troškovima skladištenja. Ako kompanija GEZE skladišti materijale u GEZE Service GmbH ili u prostorijama treće strane (npr. kod prevoznika), kompanija GEZE može, po sopstvenom nahođenju, da potražuje stvarne troškove skladištenja.

4.4 U slučajevima definisanim u tački 4.3, kompanija GEZE zadržava pravo da odbije iznos koji odgovara vrednost robe dva meseca nakon isporuke materijala na ugovorenu lokaciju, pod uslovom da roba još nije povučena za ugradnju. Ako kompanija GEZE zatraži od ugovornog partnera da preuzme robu, ugovorni partner će je preuzeti ili odmah organizovati preuzimanje. Troškovi transporta padaju na teret ugovornog partnera.

5. Obavljanje usluga

5.1 Usluge se pružaju u skladu sa ugovoron i prema opštepriznatim tehničkim propisima koji se primenjuju u vreme zaključenja ugovora.

5.2 Radove na instalaciji i puštanju u rad izvodi GEZE Service GmbH, servisni partner angažovan od strane GEZE Service GmbH ili kvalifikovani obrađivač kojeg je angažovala kompanija GEZE. Zahtev za izvođenje ovih radova, koji se na zahtev ugovornog partnera obavljaju van uobičajenog radnog vremena GEZE Service GmbH, mora se podneti najmanje 4 nedelje unapred. Na osnovu ovih radnih sati kompanija GEZE ima pravo da po višoj tarifi naplati dodatne usluge kao što su noćni rad, rad za državne praznike, subotom i nedeljom.

5.3 Osim ako nije drugačije dogovoreno, rezervni delovi, materijali i potrošni materijali nisu uključeni u naknadu i GEZE ih može dodatno naplatiti. Osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom ili zakonom propisano, ni odlaganje neispravnih ili demontiranih delova nije obuhvaćeno obimom usluga i stoga se dodatno naplaćuje.

5.4. Dozvoljena su nematerijalna ili neznatna odstupanja i male promene od ugovorenog kvaliteta, ukoliko takve promene u odnosu na predmet ugovora predstavljaju razumno rešenje za ugovornog partnera. Razumnima se naročito smatraju promene koje predstavljaju unapređenje u skladu sa najnovijim dostignućima nauke i tehnologije, tehničke promene, unapređenja dizajna i izbora materijala.

5.5 Ugovorni partner ovim angažuje kompaniju GEZE da izvrši sve izostavljene ili neugovorne, ali neophodne preliminarne radove na licu mesta koji su potrebni da bi se postigla potpuno, ispravno i/ili blagovremeno izvršavanje radova, a koji je u skladu sa stvarnim ili pretpostavljenim interesom ugovornog partnera, i to do maksimalnog iznosa od 150,00 € (neto) bez prethodnih konsultacija između ugovornih strana. Po završetku radova, GEZE ili GEZE Service GmbH će obavestiti ugovornog partnera o sadržaju, obimu, neophodnosti i nastalim troškovima. GEZE Service GmbH će ove dodatne troškove naplatiti direktno od ugovornog partnera, bilo putem ustupanja u skladu sa tačkom 3.5 ili putem nezavisnog angažovanja GEZE Service GmbH od strane ugovornog partnera.

5.6 Ako instalacija ili puštanje u rad nisu mogući zbog nedovršenih pripremnih radova na licu mesta, iako su izvršeni radovi i usluge na koje se kompanija GEZE obavezala ugovorom, GEZE od ugovornog partnera može da naplati dodatne troškove za otklanjanje problema ili da odloži instalaciju sve dok se problem/nedostatak ne otkloni. Troškove nastale na taj način snosi ugovorni partner. GEZE Service GmbH će to naplatiti ugovornom partneru u skladu sa ustupanjem iz tačke 3.5. Preliminarni radovi na licu mesta su minimalni pripremni radovi o kojima GEZE ili GEZE Service obaveštava ugovornog partnera kao deo puštanja u rad.

5.7. Ukoliko je za izvođenje radova i pružanje usluga potrebno postaviti skele ili pomagala za penjanje, ugovorni partner će na licu mesta obezbediti odobrene i ispitane skele i pomagala za penjanje za radne visine iznad 3 metra.

6. Zadržavanje prava svojine

6.1 Isporučena roba ostaje u vlasništvu kompanije GEZE sve dok se sva potraživanja iz poslovnog odnosa sa ugovornim partnerom ne isplate u potpunosti. Ako vrednost svih jemstvenih prava na koja kompanija GEZE ima pravo premašuje iznos svih osiguranih potraživanja za više od 10%, na zahtev ugovornog partnera GEZE će biti oslobođen odgovarajućeg dela jemstvenih prava. Kompanija GEZE ima pravo da bira između različitih jemstvenih prava kojih će biti oslobođena.

6.2 Svaka obrada ili modifikacija naše robe uvek će biti u ime kompanije GEZE kao proizvođača, ali bez obaveze prema nama. Ako je artikal koji je isporučila kompanija GEZE trajno povezan ili pomešan sa artiklima drugih dobavljača ili sa artiklima koji su vlasništvo ugovornog partnera, kompanija GEZE stiče zajedničko vlasništvo nad novim artiklom do iznosa fakture, uz dodatak zatezne kamate ili, po potrebi, potraživanja za naknadu štete.

6.3 Sve dok ugovorni partner ne kasni sa plaćanjem, on može da obrađuje i prodaje artikle koji podležu zadržavanju prava svojine u redovnom toku poslovanja. Zaloge ili prenosi putem jemstva nisu dopušteni. Ugovorni partner mora odmah pismeno da obavesti kompaniju GEZE o svim zalogama, konfiskacijama i drugim nalozima ili mešanjima trećih lica. Prilikom preprodaje koja je usledila nakon obrade ili samo proporcionalnog mešanja, kupac kao obezbeđenje odmah kao jemstvo na kompaniju GEZE prenosi potraživanja prema trećoj strani koja su rezultat preprodaje robe koja podleže zadržavanju prava svojine.

7. Prijem

Ako GEZE instalira isporučene proizvode na lokaciji ugovornog partnera ili treće strane, zajednički prijem će se izvršiti pre nego što ugovorni partner ili treća strana počne da koristi proizvod. Ukoliko na mestu montaže nema predstavnika ugovornog partnera koji je ovlašćen da izvrši prijem u trenutku završetka radova, obe strane zadržavaju pravo da zahtevaju zajednički prijem radova i usluga u dodatnom roku od 12 dana od prijema obaveštenja o završetku od strane ugovornog partnera. Ako nije podnet zahtev da se izvrši prijem ili ako ugovorni partner ne odgovori na gore navedeno obaveštenje, rad i usluge će se smatrati prihvaćenima po isteku dodatnog roka. Ako se roba i usluge koriste bez izvršenog prijema ili prethodne pismene saglasnosti kompanije GEZE, izvršenje će se takođe smatrati prihvaćenim.

8. Odgovornost za manjkavosti

8.1 Ako je artikal koji je isporučila kompanija GEZE neispravan, taj artikal mora da bude popravljen od strane kompanije GEZE, prema sopstvenom nahođenju. Ako je popravka ili zamena neuspešna, ugovorni partner može da odustane od ugovora ili da zahteva smanjenje cene, ako je nedostatak od presudnog značaja.

8.2 Reklamacije u vezi sa vrstom, kvalitetom i količinom kod kojih je manjkavost očigledna, moraju se odmah prijaviti kompaniji GEZE u pisanoj formi, a najkasnije u roku od 10 kalendarskih dana od prijema robe na odredištu. Ako je obaveštenje o manjkavostima opravdano i blagovremeno utvrđeno, ugovorni partner može da ostvaruje navedena prava.

8.3 Troškove provere i naknadnog puštanja u pogon, đto uključuje i transportne troškove, putne troškove, troškove transporta, troškove za rad i materijal, kao i troškove demontaže i montaže kompanija GEZE snosiće ili refundiraće samo u skladu sa zakonskim propisima ukoliko manjkavost zaista postoji. U protivnom, kompanija GEZE može zahtevati od ugovornog partnera nadoknadu troškova nastalih zbog neopravdanog zahteva za ispravku (posebno troškova provere i putne troškove).

8.4 Odgovornost za materijalne nedostatke (garancija) prestaje ako ugovorni partner promeni ili naloži trećoj strani da promeni predmet ugovora bez saglasnosti kompanije GEZE, čineći otklanjanje nedostataka nemogućim ili nerazumno teškim. Neispravno skladištenje, isporuka, instalacija i upotreba ili programiranje od strane ugovornog partnera takođe predstavljaju takvu promenu. Ugovorni partner će u svim takvim slučajevima snositi dodatne troškove nastale za ispravljanje manjkavosti koje su rezultat takve promene.

8.5 Po mogućstvu u toku proizvodnje i tamo gde ugovorni partner ima pristup portalu za vraćanje, mora se kreirati izveštaj o žalbi kupaca (Q izveštaj) za neispravan proizvod, a neispravan proizvod poslati kompaniji GEZE. U suprotnom, ugovorni partner mora da prijavi svaku reklamaciju kompaniji GEZE u pisanoj formi u skladu sa instrukcijama kompanije GEZE u vezi sa rešavanjem reklamacija. U slučaju isporuke rezervnih delova, ugovorni partner će neispravne artikle vratiti kompaniji GEZE u skladu sa zakonskim odredbama.

8.6 Ako je vraćeni proizvod neispravan, kompanija GEZE zadržava pravo da ga ukloni o sopstvenom trošku. Ugovorni partner se ovim odriče svojih imovinskih prava u vezi sa neispravnim delovima i proizvodima vraćenim kompaniji GEZE u skladu sa postupkom navedenim u tački 8.5, kao i neispravnim proizvodima koji su demontirani direktno na mestu montaže.

9. Odgovornost i naknada štete

9.1 Kompanija GEZE će biti odgovorna za obeštećenje bez ograničenja u skladu sa zakonskim odredbama, ukoliko je kršenje obaveza koje se pripisuje kopaniji GEZE posledica namerne greške ili grube nepažnje. Ako se kršenje obaveze koja se može pripisati kompaniji GEZE dogodi usled obične nepažnje i ako je bitna ugovorna obaveza prekršena na kažnjiv način, odgovornost za nadoknadu je ograničena na predvidivu štetu koja se obično javlja u uporedivim slučajevima. Ključne ugovorne obaveze obuhvataju odgovarajuće važne ugovorne obaveze kao i druge ugovorne (sporedne) obaveze, koje u slučaju kažnjivog kršenja obaveza mogu da ugroze ispunjenje svrhe ugovora. Bilo kakva dalja odgovornost je isključena. Međutim, puna odgovornost kompanije GEZE shodno odredbama nemačkog Zakona o odgovornosti za proizvode ostaje nepromenjena. Odgovornost za povrede života, tela i zdravlja takođe ostaje nepromenjena. Štaviše, puna odgovornost kompanije GEZE ostaje u potpunosti na snazi u slučaju preuzimanja garancija ili namerne obmane od strane kompanije GEZE.

9.2 Tamo gde je odgovornost za štetu prema kompaniji GEZE isključena ili ograničena, ovo se takođe primenjuje u pogledu lične odgovornosti za štetu nanetu zaposlenima, osoblju, predstavnicima i zastupnicima.

9.3 Opisi proizvoda, koji su predmet pojedinačnog ugovora ili ih je kompanija GEZE javno objavila (posebno u katalozima ili na GEZE veb-stranici), služe samo za opisivanje proizvoda prosečne veličine i kvaliteta i ne predstavljaju ugovor o kvalitetu. Kompanija GEZE ne preuzima nikakvu odgovornost za javne izjave treće strane u bilo kom vidu (npr. reklamne poruke). GEZE neće izdati nikakve garancije u pravnom smislu (naročito garancije kvaliteta i trajnosti prema Odeljku 443 BGB i slično).

10. Zastarevanje

10.1 Period zastarelosti obično je godinu dana,

  • odstupajući od Odeljka 438 (1)(3) BGB za potraživanja zbog materijala i grešaka u vezi sa vlasništvom, odstupajući od
  • Odeljka 634 a(1)(1) BGB za određeno delo čiji uspeh leži u proizvodnji, servisu ili promeni predmeta ili u pružanju usluga planiranja i praćenja u tu svrhu.

10.2 Zakonski uslovi Odeljaka 438 (1)(2), 479(1), 634 a)(1)(2) BGB ostaju nepromenjeni.

10.3 Za isporuke artikala rok počinje na dan isporuke, a za radove ili usluge od dana prijema.

10.4 Za sisteme i proizvode kod kojih održavanje ima uticaj na bezbednost i funkcionisanje, moguće je produžiti rok zastarelosti pod uslovom da ugovorni partner odluči da prenese održavanje na GEZE Service GmbH sklapanjem ugovora o servisiranju u roku od 3 meseca od puštanja sistema u rad. U tom slučaju primenjuju se rokovi zastarelosti dogovoreni ugovorom o pružanju usluga. Da li održavanje utiče na bezbednost i funkcionisanje zavisi od odgovarajućih specifikacija proizvoda koje važe za proizvode kompanije GEZE.

11. Saveti o tehničkoj primeni

11.1 Naši saveti o tehničkoj primeni, dati bilo usmeno ili pismeno, imaju samo za cilj da pruže ugovornoj partnerskoj strani opis optimalne upotrebe naših proizvoda. To ne oslobađa ugovornog partnera od njegove obaveze da izvrši sopstvene testove kako bi se obezbedila prilagođenost naših proizvoda željenoj nameni. Ugovorni partner će obezbediti da se naši usmeni i pisani saveti o tehničkoj primeni prosleđuju pojedincima koji će na kraju snositi odgovornost.

11.2 Ako ugovorni partner optužuje kompanija GEZE da daje pogrešne savete o tehničkoj primeni, naručilac mora to da izjavi u pisanoj formi odmah nakon utvrđivanja mogućeg kršenja obaveza. U ovom slučaju, merodavne su odredbe navedene u tački 9. U svim slučajevima, odgovornost je ograničena na štetu koja se može predvideti u trenutku zaključenja ugovora, osim ako kompanija GEZE namerno nije prekršila svoje obaveze. GEZE zadržava pravo da dokaže manju štetu.

12. Bez prava zastupanja za montera/tehničara

Monteri/tehničari GEZE Service GmbH ili drugi pojedinci koje je kompanija GEZE ovlastila da izvrše instalaciju nisu ovlašćeni da primaju obaveštenja o kvarovima ili da daju obavezujuće izjave koje će biti na dobrobit ili na štetu kompanije GEZE. Niti su ovlašćeni da prihvataju usmene naredbe ili vrše izmene ili dopune ugovora. Monteri/tehničari nisu ovlašćeni da primaju plaćanja u ime kompanije GEZE – osim ukoliko imaju pismeni nalog za naplatu.

13. Dokumentacija

Slike, planovi, crteži i drugi dokumenti koje kompanija GEZE dostavi ugovornom partneru ostaju vlasništvo kompanije GEZE. U tom smislu, sva autorska prava nastavljaju da se primenjuju bez vremenskog ograničenja. Za prosleđivanje, reprodukciju ili objavljivanje ovih dokumenata neophodna je izričita pismen saglasnost kompanije GEZE. GEZE ne snosi odgovornost za kvarove ili manjkavosti koji proizilaze iz dokumentacije koju je dostavio ugovorni partner.

14. Prava na kompenzaciju i zadržavanje

Ugovorni partner zadržava pravo na kompenzaciju samo ako je njegov protiv zahtev ili protiv zahtevi pravno utemeljeni ili nesporni. Ugovorni partner zadržava pravo na zadržavanje samo u meri u kojoj je protiv zahtev zasnovan na istom ugovornom odnosu.

15. Viša sila

Ako se pojave nepredvidivi događaji ili okolnosti koje nisu u zoni uticaja kompanije GEZE niti ih kompanija GEZE može sprečiti, na primer prirodne nepogode, radni sporovi, nestašice sirovina i energije, nemiri, ratovi ili teroristički sukobi, šteta od požara, poplave, epidemije, pandemije, službene mere ili druge slučajevi više sile, kompanija GEZE zadržava pravo da odloži ugovorene radove i usluge za vreme trajanja prekida ili da delimično ili u potpunosti odustane od ugovora zbog neispunjenog dela ugovora, ukoliko GEZE nije preuzeo rizik nabavke. Kompanija GEZE će u razumnim granicama obavestiti ugovornog partnera o događaju i – koliko je to moguće – o trajanju događaja.

16. Izvozni uslovi

16.1 U slučaju da nakon prihvatanja porudžbine kompanija GEZE ustanovi odgovarajuće okolnosti i o tome odmah i verodostojno obavesti ugovornog partnera, i ako ostoji opravdavana pretpostavka o postojećem ili budućem kršenju nacionalnih ili međunarodnih izvoznih propisa i američkog izvoznog zakona ili bilo kakvih potrebnih odobrenja, kompaniji GEZE se ovim putem, uz obostranu saglasnost, daje razuman rok za dalje ispitivanje. Bilo kakvo kašnjenje u izvršenju tokom period perioda ispitivanja i bilo kakvog zahtevanog postupka odobrenja isključeno je uz obostrani pristanak. Ako se traženo odobrenje ne izda ili se ne može pribaviti iz drugih razloga, kompanija GEZE zadržava pravo da odbije izvršenje i da odustane od ugovora.

16.2 Ugovorni partner neće koristiti isporučenu robu u vojne ili nuklearne svrhe bilo koje vrste, niti će ovu robu prodavati trećim licima sa gore navedenom krajnjom primenom niti će te artikle na drugi način davati trećim licima, bilo direktno ili indirektno. Na zahtev kompanije GEZE ugovorni partner će bez odlaganja, ali najkasnije u roku od 10 radnih dana (od ponedeljka do subote), poslati originale odgovarajućih dokumenata o krajnjoj nameni u formi koju je odredila Savezna kancelarija za ekonomiju i kontrolu izvoza (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA).

16.3 Za usklađenost sa relevantnim izvoznim uslovima i njihovu primenu kao i za usklađenost sa drugim zakonima zemlje ugovornog partnera i zemlje u kojoj će se izvršiti isporuke odgovoran je ugovorni partner. Prilikom zaključivanja ugovora, ugovorni partner će pisanim putem obavestiti kompaniju GEZE o karakteristikama koje proizilaze iz ovih uslova. U slučaju nepoštovanja uslova iz gornjih stavova, ugovorni partner je odgovoran kompaniji GEZE za svu nastalu štetu, te na ovaj način oslobađa kompaniju GEZE spolja od nastalih potraživanja trećih lica. 

17. Zaštita podataka i obaveza čuvanja tajne

17.1 Ugovorni partner može da dobije izjave o zaštiti podataka u vezi sa obradom ličnih podataka preko sledećeg linka: https://www.geze.com/de/datenschutz. Ukoliko ugovorni partneri nemaju pristup internetu, GEZE će na zahtev poslati izjavu o zaštiti podataka poštom.

17.2 Ugovorni partner se obavezuje da će tretirati informacije, kao što su podaci, planovi, crteži, znanja, proračuni i iskustva, kao što su kompanijske i operativne tajne („poverljive informacije”) do kojih je direktno ili indirektno došao u okviru saradnje sa kompanijom GEZE kao poverljive i da ih neće učiniti dostupnim trećim licima i da će ih koristiti isključivo za realizaciju ovog ugovora. 

17.3 Ugovorni partner mora da obezbedi usklađenost sa ovim zahtevom, uključujući i pojedince koji su kod njega zaposleni (zaposleni i predstavnici odobreni od kompanije GEZE), pri čemu grupa uključenih pojedinaca mora biti odgovarajuće mala (samo lica koja moraju da budu upućena). Ako ovi pojedinci moraju da budu uključeni, oni su dužni da poštuju isti obim čuvanja tajne koji je ovde naveden.

17.4 Obaveza čuvanja tajne se ne primenjuje u meri u kojoj su informacije i dokumenti

- ranije postali javni (opštepoznati, deo su najnovijih tehnoloških dostignuća),

- bili već poznati ugovornom partneru u trenutku obaveštenja ili 

- je o njima naknadno obavestila treća strana bez ikakve obavezujuće obaveze čuvanja tajne , ili 

- su morali da budu objavljeni po osnovu službenog ili sudskog naloga.

Ugovorni partner će snositi teret dokazivanja ako postoji izuzetak od obaveze čuvanja tajne i odmah će obavestiti kompaniju GEZE o svakoj obavezi objavljivanja. 

17.5 Ako se poverljive informacije prosleđuju ugovornom partneru, one ostaju u vlasništvu kompanije GEZE. Prenos trećim licima je zabranjen kao i isporuka predmeta prema ovim crtežima, modelima itd. Informacije se mogu dati trećim licima samo nakon prethodnog pristanka kompanije GEZE ili po osnovu službene obaveze. U tom slučaju, kompanija GEZE se mora odmah obavestiti.

17.6 Obaveza neotkrivanja je takođe primenljiva ako se ugovor o saradnji ne realizuje. Ugovorni partner će u potpunosti i odmah vratiti svu dokumentaciju kompaniji GEZE koju je primio po osnovu saradnje, bez posebnog zahteva. Digitalna dokumenta, uključujući sve kreirane datoteke i kopije, moraju biti izbrisana, a dokazi se na zahtev dostavljaju kompaniji GEZE. 

18. Izmene odredbi i uslova

Kompanija GEZE zadržava pravo da jednostrano izmeni ove odredbe i uslove. U ovom slučaju, kompanija GEZE će pismeno ili elektronskim putem obavestiti ugovornog partnera o odgovarajućim promenama odredbi i uslova. Ako ugovorni partner ne odbije izmenjene odrebe i uslove u roku od 30 kalendarskih dana od prijema obaveštenja o izmenama odredbi i uslova, smatraće se da je ćutanje ugovornog partnera pristanak sa pravnom posledicom da sve izmene i dopune postaju punovažne.

19. Mesto izvršenja, merodavno pravo i mesto sudske nadležnosti

19.1 Mesto izvršenja za naše isporuke i usluge je odgovarajuće mesto otpreme robe ili ugovoreno mesto isporuke ili ugradnje, a mesto plaćanja od strane ugovorne strane je sedište kompanije GEZE u Leonbergu

19.2 Na ovaj ugovor se primenjuju zakoni SR Nemačke Ako se sedište ugovornog partnera nalazi u inostranstvu i ako se isporuka vrši u zemlji koja nije Nemačka, primenjuje se Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. aprila 1980. ili nemački zakon koji ne sadrži odgovarajuće propise u vezi sa CISG.

19.3 Kada su ugovorne strane kompanije, pravna lica javnog prava ili vlasnici posebnih sredstava javnog prava, i u zavisnosti od vrednosti potraživanja, Okružni sud u Leonbergu ili Zemaljski sud u Štutgartu imaće isključivu nadležnost nad svakim sporom između ugovornog partnera i kompanije GEZE koji proizilaze iz ovog ugovornog odnosa. U takvim slučajevima, kompanija GEZE može po svom nahođenju da pokrene tužbu preko registrovane kancelarije ugovornog partnera.

GEZE GmbH

Registracioni sud pri lokalnom sudu u Štutgartu, HRB 250329
Verzija: Januar 2021